Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

2.4 MBPobierzPodgląd pliku
2.7 MBPobierzPodgląd pliku
430 KBPobierzPodgląd pliku
477 KBPobierzPodgląd pliku
400 KBPobierzPodgląd pliku
2.4 MBPobierzPodgląd pliku

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pm10kg.pl

 

http://www.pm10kg.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 10 jest w dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób niepełnosprawnych. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

Na każdej stronie i podstronie w lewej górnej części zawsze widoczny jest duży przycisk pozwalający na:

  • zwiększenie wyświetlanego tekstu,
  • zmniejszenie wyświetlanego tekstu,
  • włączenie trybu wysokiego kontrastu,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

  • osobiście: w przedszkolu Miejskim nr 10, ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg  – w godzinach pracy placówki
  • telefonicznie: – 94 35 46041
  • przez e-mail: dyrektor@pm10kg.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola, adres poczty elektronicznej: dyrektor@pm10kg.pl, numer telefonu: 94 35 46041. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg

Do budynku prowadzi wejście główne z szerokim chodnikiem do którego prowadzi z lekkim spadem w kierunku furtki. Zgodnie z ppoż znajdują się wejścia 4 wejścia/wyjścia dodatkowe , Niskie schody .W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i części pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń pionu żywienia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w gabinecie dyrektora Przedszkola

Miejskiego nr 10.

Zgłoszenie może być dokonane także w jednej z następujących form:

- e-mail – dyrektor@pm10kg.pl

- telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej - nr 94 35 46041,

- drogą pocztową na adres - Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.