Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14/2020

                                                              Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu

                                                                                        z dnia 25.08.2020 r.

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa
w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu obowiązują specjalna Procedura bezpieczeństwa.

§1.

Zasady ogólne

1.   Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu, zwanym dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu, zwany dalej Dyrektorem.

2.   W przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie Urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.   Przedszkole pracuje w godzinach od 6: 30 do 16:30.

4.   Należy poinformować rodzica o konieczności zaopatrzenia dziecka w osobistą osłonę nosa - dzieci powyżej 4 roku życia.

5. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej nie może przekraczać 25 dzieci .

6.   Po wejściu do budynku przedszkola lub na wejściu do Sali każdemu dziecku i pracownikowi będzie mierzona temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola. /Zgoda na mierzenie na piśmie/.

7.   W przedszkolu ani dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

8.   Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

9.   Na tablicy ogłoszeń przy czytniku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

10. Z sal usunąć należy wszystkie zabawki, przedmioty, który dezynfekcja może sprawiać kłopoty, np. pluszowe misie, książki, puzzle lub uniemożliwić do nich dostęp.

§2.

Zadania organów przedszkola

1)   Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1)    Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu.

2)    Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy lub produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego.

3)    Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem.

4)    Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, termometr bezdotykowy i oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

5)    Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

2)   Dyrektor:

1)    Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.

2)    Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.

3)    Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.

4)    Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.

5)    Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.

6)    Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

7)    Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

8)    Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci<s>.</s>

9)    Informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia na stronie internetowej przedszkola.

3)   Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)    Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a)     Do regularnego mycia rąk przez min. 30 sekund mydłem i wodą lub do dezynfekowania środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b)     Do kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c)     Do unikania kontaktu z osobami, które źle się czują,

d)     Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki,

e)     Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci,

f)      Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa,

g)     Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

2)    Pracownicy pomocniczy oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.

3)    Powinien mieć dostęp do środków ochrony osobistej tj. rękawiczek, maseczek, przyłbicy.

4)    Powinien wiedzieć jak postępować z dzieckiem zakażonym – musi znać i stosować w praktyce procedurę postępowania na wypadek pojawienia się zakażenia COVID-19.

5)    Powinien zadzwonić niezwłocznie do dyrektora placówki w momencie wystąpienia
 niepokojących objawów (pracownik pod żadnym pozorem nie powinien przychodzić do placówki) np. mocnego kataru, zapalenia górnych dróg oddechowych, gorączki.

4)   Nauczyciele, opiekunowie:

1)    Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne, zgodnie z przepisami dot. bhp.

2)    Dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka „na wejściu” do grupy, w ciągu dnia i przy niepokojących objawach. Sporządzają notatkę w przypadku odnotowania temperatury powyżej 37,5.

3)    Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

4)    Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.

5)    Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach.

6)    Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.

7)    Wyjaśniają i ustawicznie przypominają zasady zachowania się podczas kasłania, kichania, ziewania, wydmuchiwania nosa.

8)    Ustawicznie przypominają zasady unikania dotykania ust, nosa, oczu.

9)    Sprawują ustawiczny nadzór nad zabawą, przeciwdziałając tworzeniu się większych skupisk dzieci w sali.

10)   Organizują wyjścia dzieci na powietrze w obrębie terenu przedszkola.

11)  Nie wyrażają zgody na pozostawianie w sali zabawek, przedmiotów zabranych z domu.

12)  Nie wyrażają zgody na przynoszenie przez dzieci do sali pojemników z napojami, produktami żywnościowymi.

13)  Zapewniają korzystanie z dystrybutora wody, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Woda będzie podawana dzieciom wyłącznie przez pracowników.

14)  Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów.

15)  Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

16)  Nauczyciel w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest chore (np. manifestuje niepokojące objawy temperatury powyżej 37,50C) i może zarażać inne dzieci, izoluje dziecko w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, informuje o tym dyrektora, a następnie kontaktuje się z rodzicami, aby odebrali dziecko i skontaktowali się z lekarzem.<s></s>

5.   Pracownicy obsługi:

<s>·         </s>Dezynfekują każdorazowo wykorzystywane przez dzieci zabawki, sprzęt sportowy, również ten wykorzystywany podczas zabaw na terenie placu zabaw.

<s>·         </s>Dezynfekują kilka razy dziennie blaty stolików, krzesełka, szafki ubraniowe, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki), ciągi komunikacyjne.

<s>·         </s>Dezynfekują sanitariaty po każdorazowym korzystaniu z nich przez dzieci.

<s>·         </s>Wietrzą salę, co najmniej raz w ciągu godziny.

<s>·         </s>Przeprowadzają gruntowną dezynfekcję sal po opuszczeniu placówki przez dzieci

<s>·         </s>Przeprowadzają dezynfekcję ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

<s>·         </s>Wszystkie powierzchnie płaskie, poręcze, klamki, wyłączniki itp. dezynfekują po skończonych zajęciach.

<s>·         </s>Dezynfekują łazienki w całości dwa raz dziennie: rano przed przyjściem dzieci i po opuszczeniu przez dzieci placówki tj.: podłogi, ściany, zlewy, krany, klamki, muszle klozetowe, kontakty.

<s>·         </s>Muszle klozetowe, krany i umywalki dezynfekują po każdym użyciu.

<s>·         </s>Zapewniają bieżącą dezynfekcję toalet zewnętrznych.

§3.

Przyjęcie dziecka do placówki w okresie epidemii COVID-19.

1.             Rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z wytycznymi GIS umieszczonymi na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.pm10kg.pl. Składają oświadczenie o świadomości zagrożenia zakażeniem COVD-19 i konieczności pomiaru temperatury dziecka oraz przekazania numerów kontaktowych w przypadku zagrożenia – załącznik nr 1.

2.   Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola, w danym dniu są świadomi, że jest to jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:

a)      dziecko ; jest zdrowe, nie występują u niego: podwyższona temperatura, kaszel, katar, trudności oddychaniem,

b)     w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, nikt nie przebywa w izolacji, ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§4.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola, pobyt w grupie.

1.   Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

2.   Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpującej informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne, należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

3.   Po każdej nieobecności spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

4.   Rodzic wchodzi z dzieckiem do przedszkola – części wspólnej (hol, szatnia) zachowując zasady:

1)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)     dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m,

3)     dystans od pracowników przedszkola minimum 1,5 m,

4)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosując środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.   W przypadku zmiany wytycznych GIS, zwiększenia ryzyka zakażenia COVID-19, procedura przewiduje powrót do modelu „Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola”. Wówczas w „śluzie” (przedsionku przedszkola) może znajdować się jedna osoba/rodzic wraz z dzieckiem, inni rodzice muszą czekać z dziećmi w odstępach 2 m, przed wejściem do budynku.

6.   Rodzic/osoba upoważniona osobiście powierza dziecko/dzieci osobie pełniącej dyżur w grupie w przeciwnym przypadku żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

7.   Rodzic powinien posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos.

8.   Niezwłocznie po wejściu rodzic zdejmuje i zabiera ze sobą maseczkę dziecka, dezynfekuje ręce .

9.   Rodzic rejestruje za pomocą karty zbliżeniowej wejście dziecka/ w modelu Rodzic nie wchodzi do przedszkola upoważniony pracownik.

10. Przygotowuje w szatni dziecko do wejścia do grupy (zmienia obuwie, zdejmuje odzież, itp.) następnie wprowadza je do grupy.

11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie wpuszcza dziecka do grupy<s>.</s>

12. Informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

13. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

14. Rodzic jest zobowiązany zabrać dziecko i niezwłocznie opuścić przedszkole.

15. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

16. Odbiór dziecka następuje bezpośrednio w grupie, do której uczęszcza dziecko lub z sali zbiorczej.  

17. W przypadku zmiany wytycznych GIS, zwiększenia ryzyka zakażenia COVID-19, procedura przewiduje powrót do modelu „Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola” odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Po uzyskaniu wyżej wymienionej informacji osoba odbierająca oczekuje na przyprowadzenie dziecka w przedsionku. Pozostali rodzice czekają przed budynkiem w odstępach co najmniej 2 metrowych. Wchodzą do przedsionka po informacji od pracownika przedszkola znajdującego się przy drzwiach, który kieruje przemieszczaniem się osób wchodzących i wychodzących w bezpiecznej odległości.

18. Pracownicy przy przyjęciu dzieci do przedszkola oraz przy odbiorze dzieci posiadają zabezpieczenie w postaci osłony nosa i ust oraz rękawiczki.

19. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców /opiekunów prawnych/, zdolnych do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione - wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik do procedury przyprowadzania o odbierania dziecka z przedszkola.

20. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

21. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – osoba dyżurująca zobowiązana jest do wylegitymowania tej osoby.

22. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

 

§5.

Organizacja żywienia dzieci

 

1.   Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2.   Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3.   Pracownicy kuchni:

1)     Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki.

2)     Myją ręce:

a)     przed rozpoczęciem pracy,

b)     przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

c)     po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

d)     po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

e)     po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

f)      po skorzystaniu z toalety,

g)     po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h)     po jedzeniu, piciu .

3)     Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

4)     Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.

5)     Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

6)     Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.

7)     Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.

8)     Pracownicy kuchni powinni pracować w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.

9)     Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

10)  Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

11)  Dzieci spożywają posiłki zmianowo (według obowiązującego harmonogramu) w stołówce, a po spożyciu wyznaczony pracownik kuchni dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki, wietrzy pomieszczenie).

12)  Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

 

§6.

Wyjścia na zewnątrz

 

1.   Przedszkole organizuje wyjścia na teren przedszkola.

2.   Wyjścia należy rejestrować w Rejestrze wyjść poza teren przedszkola, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

3.   Wyjścia poza teren przedszkola należy organizować z zastosowaniem wytycznych sanitarnych, należy unikać dużego skupiska ludzi, uniemożliwiać osobom postronnym kontakt z dziećmi i pracownikami.

4.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw, terenu wokół przedszkola, parku nadmorskiego.

5.   Na placu zabaw, na wyznaczonym terenie, może przebywać jednocześnie jedna grupa.

6.   Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane (należy zwrócić uwagę na wszystkie metalowe elementy tj. uchwyty, poręcze itp.), a w przypadku braku takiej możliwości będą zabezpieczone taśmą.

7.   Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

§7.

Przyjmowanie petentów w placówce

1.   W miarę możliwości ogranicza się przebywanie na terenie przedszkola osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.

2.   Pracownik przyjmujący petenta powinien być wyposażony w rękawiczki i maseczkę lub przyłbicę.

3.   Pracownik placówki powinien zmierzyć temperaturę osobie przychodzącej.

4.   Osoba przychodząca powinna zdezynfekować ręce.

5.   Pracownik placówki powinien najkrótszą drogą zaprowadzić petenta w miejsce załatwienia sprawy i tą samą drogą wyprowadzić go z placówki.

 

§8.

Izolatka – wydzielone pomieszczenie lub wyznaczony obszar

 

1.   Wydzielone pomieszczenie – wydzielając pomieszczenie należy pamiętać o tym, że

1)     w pomieszczeniu lub jego pobliżu powinna znajdować się łazienka (łazienka jest tylko przypisana do tego pomieszczenia),

2)     pomieszczenie powinno być łatwe do dezynfekcji, tzw. usunąć z niego: dywany, zabawki pluszowe, kartki, książki (ogólnie papier),

3)     w pomieszczeniu powinno się znajdować miejsce do położenia się (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),

4)     pomieszczenie powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawiczki, maseczka i przyłbica,

2.   Wydzielony obszar

1)     obszar, w którym osoba odizolowana jest odsunięta od osób zdrowych co najmniej 2m,

2)     do tego obszaru tak jak wyżej powinna być przypisana łazienka,

3)     w obszarze powinno się znajdować miejsce do położenia się (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),

4)     obszar wydzielony powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawice, maseczka i przyłbica,

5)     po skończonej izolacji, pomieszczenie/obszar wydzielony, łazienka, środki ochrony indywidualnej, korytarz i miejsca przez które przechodziła osoba zakażona do wyjścia  powinny być zdezynfekowane.

 

§9.

Sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka

 

1.     W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka przedszkole wykorzystywać będzie techniki komunikacji na odległość:

1)     komunikacja telefoniczna – telefon do rodziców/osób upoważnionych do kontaktu– jako podstawowa forma,

2)     komunikacja przez Internet – poczta e-mail – tylko na wniosek rodzica, jako forma alternatywna.

2.     Komunikaty ze strony przedszkola mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.

3.     Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując

1)     Telefon:   94 35 46041

2)     pocztę elektroniczną: sekretarka@pm10kg.pl, dyrektor@pm10kg.pl, wicedyrektor@pm10kg.pl.

4.     Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

5.     Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka
pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu
z przedszkola.

6.     W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.

7.     Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu podlega natychmiastowej aktualizacji.

8.     Wymagane dane to aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.

9.     Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w przedszkolu przypadku zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców.

10.   Dane kontaktowe rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, kopia jest dostępna przy telefonie w sekretariacie.

11.   Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, będą przetwarzane przez Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu i przekazane odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu.

 

§10.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

1.   W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

2.   Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki , termometr bezdotykowy, oraz płyn do dezynfekcji rąk.

3.   W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

4.   Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5.   Dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

6.   W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Pogotowie Ratunkowe i stosuje się do ich zaleceń.

7.   W przypadku potwierdzenia zakażeniem COVID-19 wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. O dalszym postępowanie epidemiologicznym wobec danej grupy, czy placówki decyduje właściwy do tego postępowania organ.

8.   Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

9.   Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

10. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

11. Do pracy mogą się zgłosić tylko zdrowe osoby (w razie podejrzenia o jakąkolwiek infekcję pracownik powinien telefonicznie powiadomić przełożonego o nieobecności – pracownik pod żadnym pozorem nie może pojawić się w pracy).

12. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

13. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.

14. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy czytniku i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

15. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

16. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

17. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

18. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

19. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

20. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

§10.

Ważne telefony

 

1.   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.-pt. 7 25-1500 – tel. 94 3523554

Całodobowo (awaryjny, tylko w nagłych wypadkach) - 694493755 lub 692416706

2.   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Arkońska, Szczecin - tel. (centrala) 918139000

3.   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – numer alarmowy w godzinach
od 600 do 2200 914340437, informacja całodobowa dotycząca koronowirusa w godzinach 725-2000 608229942, 608229963

4.   Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590

5.   Urząd Miasta Referat Oświaty – w godz. 07.30.00-15.30 tel. 94 35 51 610, 94 35 51 611, 94 35 51 612

6.   Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie – tel. 91 4303342

 

§11.

Przepisy końcowe

1.   Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu jej odwołania.

2.   Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Oświadczenie

 

                Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/świadoma zagrożenia zakażeniem COVD-19 jakie niesie z sobą pobyt mojego dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu.

Biorąc to pod uwagę wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
codziennie na „wejściu” do przedszkola oraz w czasie pobytu w placówce.

W celu lepszego kontaktu ze mną, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, które w rozdziale "Organizacja opieki w podmiocie " w punkcie 20-tym cytat „Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka
z podmiotu”
zobowiązuję się do pozostawienia numerów kontaktowych (jeden numer prywaty, drugi numer np. do pracy), w celu lepszego i szybkiego kontaktu w momencie zaistnienia sytuacji zagrożenia.

Jednocześnie przyjmuję do widomości, że w momencie nieodebrania telefonu lub nie zgłoszenia się po dziecko w ciągu 30-40 minut od rozmowy (chodzi tu o sytuację kiedy dziecko ma gorączkę powyżej 37,5 o C) zostaną powiadomione służby sanitarne i pogotowie ratunkowe.   

numery telefonów do rodziców/osób upoważnionych

 

1.        ......................................................................................................................................................

                                                imię, nazwisko/pokrewieństwo/numer telefonu

 

2.        ......................................................................................................................................................

                                                               imię, nazwisko/pokrewieństwo/numer telefonu

 

numery telefonów do zakładów pracy rodziców

 

1.        ......................................................................................................................................................

                                                               nazwa zakładu pracy/numer telefonu

 

2.        ......................................................................................................................................................

                                                                              nazwa zakładu pracy/numer telefonu

 

.......................................................................................

czytelny podpis rodzica /opiekuna – pełne  imię i nazwisko

Załącznik nr 2
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA TOALETY DZIECIĘCE

Lp.

Data

Godzina

Czynność wykonana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

 

 

 

 

 

20.      

 

 

 

 

 

21.      

 

 

 

 

 

22.      

 

 

 

 

 

23.      

 

 

 

 

 

24.      

 

 

 

 

 

25.      

 

 

 

 

 

26.      

 

 

 

 

 

27.      

 

 

 

 

 

28.      

 

 

 

 

 

29.      

 

 

 

 

 

30.      

 

 

 

 

 

 

 

1.        mycie i dezynfekcja zlewów                        

2.        mycie i dezynfekcja muszli klozetowych

3.        mycie i dezynfekcja pozostałych elementów tj. klamki, włączniki itp.      

4.        mycie luster                                  

5.        mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich, jak podłogi, ściany, drzwi

6.        opróżnianie i dezynfekcja pojemnika na śmieci

 

 

UWAGA!!!!!!     NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA SALA DYDAKTYCZNA

Lp.

Data

Godzina

Czynność wykonana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

 

 

 

 

 

20.      

 

 

 

 

 

21.      

 

 

 

 

 

22.      

 

 

 

 

 

23.      

 

 

 

 

 

24.      

 

 

 

 

 

25.      

 

 

 

 

 

26.      

 

 

 

 

 

27.      

 

 

 

 

 

28.      

 

 

 

 

 

29.      

 

 

 

 

 

30.      

 

 

 

 

 

 

 

1.        mycie i dezynfekcja zabawek                                                                                                                            

2.        mycie i dezynfekcja półek, szafek, parapetów, drzwi                        

3.        mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich tj blaty, drzwi, stoły, szafki, parapety, podłogi

4.        mycie i dezynfekcja pozostałych elementów wyposażenia sali tj. klamki, krzesła, włączniki itp.

5.        odkurzanie

6.        mycie okien

7.        odkurzanie ścian i sufitów

8.        mycie lamp           

9.        opróżnianie i dezynfekcja pojemnika na śmieci                 

 

 

 

UWAGA!!!!!!     NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA
KORYTARZE, HOLL, PRZEDSIONEK

Lp.

Data

Godzina

Czynność wykonana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

 

 

 

 

 

20.      

 

 

 

 

 

21.      

 

 

 

 

 

22.      

 

 

 

 

 

23.      

 

 

 

 

 

24.      

 

 

 

 

 

25.      

 

 

 

 

 

26.      

 

 

 

 

 

27.      

 

 

 

 

 

28.      

 

 

 

 

 

29.      

 

 

 

 

 

30.      

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1.        zamiatanie                                                                                                                                                 

2.        mycie i dezynfekcja podłogi         

3.        mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich tj. drzwi, szafki, parapety, podłogi

4.        mycie i dezynfekcja pozostałych elementów tj. klamki, włączniki itp.

5.        mycie okien

6.        odkurzanie ścian, sufitów

7.        ścieranie kurzu

8.        mycie lamp                                   

9.        opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemnika na śmieci

 

 

UWAGA!!!!!!     NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA TOALETA PERSONELU

Lp.

Data

Godzina

Czynność wykonana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

 

 

 

 

 

20.      

 

 

 

 

 

21.      

 

 

 

 

 

22.      

 

 

 

 

 

23.      

 

 

 

 

 

24.      

 

 

 

 

 

25.      

 

 

 

 

 

26.      

 

 

 

 

 

27.      

 

 

 

 

 

28.      

 

 

 

 

 

29.      

 

 

 

 

 

30.      

 

 

 

 

 

 

 

1.        mycie i dezynfekcja zlewów                        

2.        mycie i dezynfekcja muszli klozetowych

3.        mycie i dezynfekcja pozostałych elementów tj. klamki, włączniki itp.      

4.        mycie luster                                  

5.        mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich, jak podłogi, ściany, drzwi

6.        opróżnianie i dezynfekcja pojemnika na śmieci

 

 

 

UWAGA!!!!!!     NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI PLACU ZABAW

Lp.

Data

Godzina

Czynność wykonana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

                            

 

 

 

 

20.      

 

 

 

 

 

21.      

 

 

 

 

 

22.      

 

 

 

 

 

23.      

 

 

 

 

 

24.      

 

 

 

 

 

25.      

 

 

 

 

 

26.      

 

 

 

 

 

27.      

 

 

 

 

 

28.      

 

 

 

 

 

29.      

 

 

 

 

 

30.      

 

 

 

 

 

 

 

1.        mycie i dezynfekcja sprzętu na placu zabaw

2.        mycie i dezynfekcja pojemników na śmieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA  JADALNIA

Lp.

Data

Godzina

Czynność wykonana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

 

 

 

 

 

20.      

 

 

 

 

 

21.      

 

 

 

 

 

22.      

 

 

 

 

 

23.      

 

 

 

 

 

24.      

 

 

 

 

 

25.      

 

 

 

 

 

26.      

 

 

 

 

 

27.      

 

 

 

 

 

28.      

 

 

 

 

 

29.      

 

 

 

 

 

30.      

 

 

 

 

 

 

 

1.        mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich, tj.: blaty, stoły, drzwi, parapety, ściany, podłogi

2.        mycie i dezynfekcja pozostałych elementów tj. klamki, włączniki itp.      

3.        mycie okien

4.        pranie firan

5.        odkurzanie ścian i sufitów

6.        mycie lamp                   

7.        opróżnianie i dezynfekcja pojemnika na śmieci

 

 

 

UWAGA!!!!!!     NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA  ZMYWALNIA

Lp.

Data

Godzina

Czynność wykonana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

 

 

 

 

 

20.      

 

 

 

 

 

21.      

 

 

 

 

 

22.