INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu informuje, że na zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2017 r. dotyczącego zakupu i montażu urządzeń rekreacyjno –zabawowych na plac zabawa dla Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu, złożono dwie oferty:

 

 

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

1.

Buglo Place zabaw Sp. z o.o. Sp.k.

ul .Zwycięstwa 276

75-653 Koszalin

 

19 381,48zł

Do 15.05.2017r.

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

25 649,82zł

Do 31.05.2017r.

 

Do realizacji zadania wybrana została firma Buglo Place zabaw Sp. z o.o. Sp.k. ul .Zwycięstwa 276

75-653 Koszalin, która zaoferowała niższą cenę.

                                                                                                                            Dyrektor Grażyna Kozłowska

 

 

Kołobrzeg, 15.03.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

 Zakup i dostawa urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw

dla Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 10

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Grażyna Kozłowska

3.Ulica:

Okopowa

4.Numer:

4

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 849 38

9.Numer telefonu:

 

94 35 46041, 785 660 280

10.Adres e-mail:

g.kozlowska@pm10kg.pl

 

Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania;

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U 2013, poz. 907.),

I - Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna

Zakupu i montażu urządzeń rekreacyjno – zabawowych na terenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Okopowej 4 w Kołobrzegu.

 

Lp.

Nazwa urządzenia

rekreacyjno-zabawowego

Wymagane parametry techniczne dotyczące

 wyposażenia na plac zabaw.

 

 

Statek wycieczkowy MP1004

Z dwóch stron ograniczony ścianką z pięcioma otworami, z drugiej strony wyposażony w niskie ścianki oraz wejście. Metalowe części, ocynkowane, kolorowe i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i korozją. Kolorowe, dekoracyjne elementy zestawów wykonane z płyty HDPE. Przybliżone wymiary urządzenia to 350x180 cm przy wysokości 220 cm, strefa bezpieczeństwa to 650x380 cm. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

 

 

Tor przeszkód insGraf1

 

Tor przeszkód powinien składać się z metalowej konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej oraz części kolorowych wykonanych z płyty HDPE. Zestaw powinien składa się z trzech części, przybliżone wymiary to 589x197 cm, przy wysokości całkowitej 116 cm. Wysokość swobodnego upadku: 43 cm. Strefa bezpieczeństwa wynosi 890x497 cm. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników

atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

 

Części metalowe, drewniane, plastikowe - powinny być pomalowane, zakonserwowane farbami dopuszczonymi do kontaktu z dziećmi oraz odporna na warunki atmosferyczne. Urządzenie powinno posiadać certyfikaty, atesty dopuszczenia wraz z udzieleniem gwarancji, ( co najmniej na 24 miesiące) na udzielony sprzęt zgodny z normą PN EN 1176-1. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-

zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.

 

 1. Wszelki oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.04.2017r.

 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

·  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

·  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

4. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć; formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 (wraz z kalkulacją kosztów zamówienia); i oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 2.

5. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

 

·         Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.

 

·           Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,

wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.

 

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

 

8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

 

9.  Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres

Zamawiającego wraz z oznaczeniem Oferta na zakup i dostawę urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu

 

10.Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2017 r. o godz. 12.00, oferty należy przesyłać na adres

g.kozlowska@pm10kg.pl lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-

15.00.

 

11.Otwarcie i porównanie ofert nastąpi w dniu 03.04.2017 r. o godz. 10.00 w Przedszkolu Miejskim

nr 10, ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg.

 

12.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.

 

14. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania poprzez stronę

     internetową. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,

     Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 

 

Zamawiający:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10

w Kołobrzegu – Grażyna Kozłowska 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

 

 

 

         ……..….……………….........., dn

………………………………………………………

……………………………………………………...

……………………………………………………….

    (nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 1. Proszę o złożenie oferty cenowej: na dwa urządzenia ogrodowe na placu zabaw typu: „Statek wycieczkowy” i „Tor przeszkód”,

 obejmującej:

 

1/ „Statek wycieczkowy” – dla dzieci 1- 8 lat, spełniający wymogi bezpieczeństwa zgodnie z europejską normą EN 1176. Metalowe części, ocynkowane, kolorowe i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i korozją. Kolorowe, dekoracyjne elementy zestawów są wykonane z wysokiej, jakości płyty HDPE.

 

2/ „Tor przeszkód insGraf1” - bezpieczny tor przeszkód dla dzieci 1 -8 lat. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działania atmosferyczne. Sugerowane wymiary to: 197 x589cm, z zachowaniem strefy bezpieczeństwa; 497 x 890cm; wysokość całkowita: 116cm, wysokość swobodnego upadku: 43cm. Zgodne z europejską normą EN 1176.

 

Cena netto

Cena brutto

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30.04.2017 r.
 2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

                - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 2,

                - certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

                  wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,

                - karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń,

w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa,        kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża.

 

 

                                                                                                              .………….………………………………………………

                                                                                                              pieczątka i podpis osoby uprawnionej

 

 

Uwaga!

1.        Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry technicznie) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe.

2.        Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oferowanego sprzętu pod adres: Miejskie przedszkole nr 10, ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg, w ramach własnych środków, w terminie nie później niż do dnia 30.04.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania dostawy min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.

3.        Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Składający ofertę na zakup i dostawę urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw dla

 Miejskiego Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/

 

 

z siedzibą w:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

reprezentowany przez osoby uprawnione:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

oświadcza, że:

 

 1. posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

 

 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907.)

 

 

…………………………………………………                                              ...........………………………………………………………        

/Miejscowość, data/                                                                  /Podpisy i Imienne pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/