NFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu informuje, że na zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2017 r. dotyczącego dostawy i montażu systemu telewizji użytkowej IP w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu, złożono 5 ofert:

  Do realizacji zadania wybrano firmę; Akmilus Grzegorz Sulimka, która spełniła najlepsze kryteria zapytania ofertowego pod względem standardu jakościowego urządzeń odnoszącego się do przedmiotu zamówienia oraz najkorzystniejszą ofertę od względem ekonomicznym.

Nr

 

Nazwa i adres firmy

 

Wartość brutto zł

 

Termin realizacji

1.

Akmilus Grzegorz Sulimka, 78 -100 Kołobrzeg, ul. Kupiecka 3c/1

26 441,62zł

Do 10 grudnia  2017r.

 

 

Kołobrzeg, 07.11.2017r.

                                              

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczące dostawy i montażu systemu telewizji użytkowej TV IP w budynku Przedszkola nr 10

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 10

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Grażyna Kozłowska

3.Ulica:

Okopowa

4.Numer:

4

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 849 38

9.Numer telefonu:

 

94 35 46041, 785 660 280

10.Adres e-mail:

g.kozlowska@pm10kg.pl

 

Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania;

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U 2015, poz. 2164 z późn. zm.),

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu telewizji użytkowej TV IP w budynku Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu

Uwaga: instalacja przewodowa systemu telewizji użytkowej TV IP w budynku została już wykonania i nie jest przedmiotem zapytania. Załącznik nr 1 /parter i piętro/

Sugerowany termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2017 r.

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż systemu telewizji użytkowej TV IP, obejmującej:

1.    Rejestrator NVR 32-kanały IP, 256/160Mbps, 4XHDD, max 8 MPX

2.    Dysk HDD 4 GB

3.    Switch 20x100Mbps, 4x 1000Mbps, 2X1000Mbps SFP

4.    Montaż i uruchomienie

 Kamery wewnętrzne

1/ kamera IP 4,0 Mpx kopułkowa 2,8mm – 16 szt.

2/ uchwyt do kamer typu puszka – 16 szt.

3/ montaż i uruchomienie

Kamery zewnętrzne

1/ kamera IP 4,0 Mpx bullet zewnętrzna 4mm - 7

2/ uchwyt do kamer typu puszka – 7 szt.

3/ montaż i uruchomienie

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności (przelew) i czasu wystawienia faktury oraz terminu realizacji zadania (w dniach od daty podpisania umowy). Ofertę należy przesłać mailem na adres: g.kozlowska@pm10kg.pl  lub złożyć w kancelarii Przedszkola

w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do 21 listopada 2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najlepszej i w zależności od ceny może ograniczyć zakres zamówienia. Proszę o złożenie oferty cenowej na zakup/wykonanie powyższych prac z uwzględnieniem kosztów materiałów, robocizny.

Z poważaniem

 

Z poważaniem:

Dyrektor Grażyna Kozłowska

 

 

 

Załączniki:

1.       Schemat ideowy monitoringu TV / parter, piętro/

2.      Formularz oferty

 

 

 

…………………………… dnia ………......... 2017 r.

 

Formularz oferty

 

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres siedziby Wykonawcy

kod ………………………………..…...…

ulica.......................................................

miasto………………………….…………

województwo  …………………….…….

 

Nr NIP ...................................................

Nr REGON………….…..….……………

nr telefonu ............................................

nr fax  ...................................................

adres e-mail ………………………….…

 

Przedszkole Miejskie nr 10

ul. Okopowa 4

78-100 Kołobrzeg

 

 

OFERTA

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: dostawę i montaż końcowych urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru (SAP) w budynku Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie: ……..….…..….brutto (z VAT), (słownie: brutto:  .
……………………………………………………………………………………………………….…)

 

Termin realizacji zamówienia                                               - …………… dni,

Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonej faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Przedszkola Nr 10.

 

 

 

................................dnia .........................................                         ........................................................

                                                                                                                        (podpis osoby /osób/ upoważnionej)

 

  Załączniki:

                                                                                                             

 

PROJEKT TECHNICZNY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Część 1- PARTER

Część 2 - I PIĘTRO