KONCEPCJA KIEROWANIA

PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM NR 10

W KOŁOBRZEGU

 

PRZEDSZKOLE  PARTNERSKIE

 

 

 

Kołobrzeg 2015/2020

Opracowanie:

mgr Grażyna Kozłowska

 

WIZJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10

Nasze przedszkole, to przedszkole partnerskie stwarzające przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka - optymisty, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno – kulturowo – przyrodniczych.  Zarządzanie na zasadach pracy zespołowej, stwarzając wśród pracowników atmosfery opartej na wzajemnej współpracy i zrozumieniu. Zabieganie o konstruktywną, partnerską współpracę z rodzicami, a także wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej. Promowanie placówki poprzez działalność nauczycieli i dzieci.

Szczegółowe założenia koncepcji kierowania przedszkolem - MISJA

I. EDUKACJA

Wyznacznikiem mojej pracy będzie recertyfikowanie tytułu „Partnerskie Przedszkole”

w następujących obszarach;

1.      programy

2.      rozwój

3.      marketing

4.      zasoby i baza

Obszary te wyznaczają płaszczyzny założenia procesu edukacyjnego w obrębie, których będziemy się poruszać.

ad.1) Programy – Wszechstronny rozwój dzieci, będą zapewniać wdrożone programy takie jak; „Optymistyczne przedszkole” I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot, oraz wypracowany wspólnie przez Radę Pedagogiczną; Program Wychowania przedszkolnego dla Przedszkola Miejskiego nr 10, oraz Program profilaktyki przedszkola nr 10.

Planując prace wychowawczo – dydaktyczną wykorzystujemy programy i innowacje napisane przez twórczych nauczycieli, które zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną wspomagają cały proces wychowawczo – dydaktyczny. Są to;

I. Innowacje;  

*      „Ważne słowo NIE”,

*      „Kołobrzeg – moja mała ojczyzna”

II.    Programy autorskie;

*   Przez ruch do wiedzy i umiejętności” - z Kinezjologii Edukacyjnej

*   „Ruch jest moim przyjacielem w dni powszednie i w niedziele” profilaktyka wad postawy,

*   „Inteligencje wielorakie – rozwój potencjału dzieci w wieku przedszkolnym”

*      „Od działania do poznania” - rozwijanie inteligencji przyrodniczej

*       „Przedszkolaki chętne i gotowe do czytania i pisania”

*       „Każdy przedszkolak dobrze przygotowany do nauki czytania i pisania”

*      „Mały Optymista” - Kształtowanie optymistycznych cech charakteru poprzez literaturę dziecięcą

*      „Prawa dziecka”- Kształtowanie postaw społecznych

*      Komunikatywny przedszkolak

Ad. 2) Rozwój.  Przedszkole to miejsce przede wszystkim dla dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Stąd podstawowe kryteria w tak rozumianej edukacji to;

 

ZDROWIE,       OPTYMIZM,    KREATYWNOŚĆ,   PARTNERSTWO.

 

Stąd oferta edukacyjno – wychowawcza Przedszkola Miejskiego nr 10 będzie ukierunkowana na; 

1.      Wszechstronny rozwój dzieci w zakresie inteligencji wielorakich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sprawności fizycznej i aktywnych postaw prozdrowotnych, 

2.      Rozwijanie partnerstwa i umiejętności pracy zespołowej,

3.      Wspomaganie rozwoju twórczej kreatywności.

4.      Rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, wspierając go w pokonywaniu trudności i barier.

Podczas wszelkich działań w pracy edukacyjnej ważnym aspektem jest prowadzenie systematycznej diagnozy pedagogicznej, która powinna być ukierunkowana na wspomaganie i rozwój dzieci, uwzględniając odpowiedni dobór treści, możliwości i zainteresowania dzieci.

Przewiduje, iż będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać innowacyjne i aktywne metody kształcenia w celu podnoszenia efektywności nauczania,

·         Wyrównywać szanse edukacyjne wszystkich dzieci poprzez zajęcia z dziećmi

o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

·         Przeciwdziałać zagrożeniom poprzez wdrażanie Program profilaktycznego dla Przedszkola Miejskiego nr 10.

·         Obejmiemy opieką korekcyjno – kompensacyjną dzieci z wadami postawy po uprzednim orzeczeniu przez lekarza specjalistę.

·         Obejmiemy opieką dzieci z wadami wymowy,

·         Obejmiemy opieką dziecko zdolne poprzez tworzenie; „Kółko taneczne Bajlando”, Kółko plastycznego, Klubu Ekologa, 

Wszelkie działania w obszarze edukacyjnym będą monitorowane i ewaluowane pod kątem zapewnienia wysokiej, jakości. Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

 

Oferujemy także;

*      zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski, religia)

*      uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe stanowiące tradycje przedszkola

*      wycieczki przy współudziale rodziców,

*      udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich,

*      zajęcia otwarte, udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym środowisku

 

Ad. 3) Marketing – obszar

                Dbając o wizerunek Przedszkola Miejskiego Nr 10 opracowuję PUBLIC RELATIOM (2010- 2015), w oparciu, o który badam oczekiwania rodziców odnośnie usług przedszkola, zapoznaję rodziców z ofertą programową przedszkola, a także wdrażam przy współpracy z Radą Pedagogiczną programy odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom rodziców i ich dzieci. Wyznaczam kierunki promocji przedszkola w środowisku przedszkolnym oraz prezentuję działania na stronie internetowej przedszkola. Promocja przedszkola odbywa się poprzez; 

1.    Wysoka, jakość oferowanych usług; opartych na wykwalifikowanej kadrze pracowniczej przedszkola, innowacyjnych metodach pracy z dziećmi, stymulujące jego wszechstronny rozwój, zapewniające bezpieczeństwo, akceptacje oraz z poszanowaniu jego praw.

2.    Partnerska współpraca z rodzicami aktywizująca rodziców do działań na rzecz grupy i placówki, uczestnictwo w Klubie Optymistów,

3.    Współpraca ze środowiskiem lokalnym, która obejmować będzie; organy nadrzędne, instytucje kulturalno – oświatowe, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, instytucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe/przedszkola, szkoły/, media,

4.     Promowanie działalności przedszkola poprzez;

*      udział przedstawicieli organów nadrzędnych w różnych imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu,

*      promocja przedszkola w lokalnych mediach; TKK, Gazecie Kołobrzeskiej, stronie Urzędu Miasta, Nauczycielskiej Edukacji /Koszalin,

*      prezentacja przedszkola na stronie internetowej Kuratoryjnej po ewaluacji zewnętrznej, na stronie ORE – Szkoła odkrywców talentów, Przedszkole w ruch, Czytające przedszkola,

*      prowadzenie strony internetowej Przedszkola w formie Bloga i własnych Blogów grupowych,

*      prowadzenie Facebook Przedszkola Miejskiego Nr 10

*      prezentowanie logo przedszkola i promowanie go na stronach, koszulkach, a także przy zamieszczaniu notatek w lokalnej prasie i mediach,

*      opracowanie i wydanie folderu, ulotek i prezentacje filmików promujących przedszkole na stronie UM, BIP, TKK,

*        udział w akcjach charytatywnych, konkursach, olimpiadach, festiwalach, quizach, wystawach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,

  5. Współpraca z innymi placówkami uczestniczącymi w programie „Partnerskie przedszkole”, „Optymistyczne Przedszkole” – udział w ogólnopolskich zjazdach.

6. Baza lokalowa i wyposażenie. Podejmowanie działań zapewniających utrzymanie estetyki w salach, wyposażanie w pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi. Dbałość o bezpieczeństwo i utrzymanie ogrodu przedszkolnego, jako wizytówki przedszkola.

RODZICE W PRZEDSZKOLU

Ważnym wyznacznikiem, jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami. Nasze Przedszkole Partnerskie to przedszkole otwarte dla każdego rodzica. Stąd ogromna rola dyrektora, jako koordynatora działań w zakresie partnerskiej współpracy ze środowiskiem rodzinnym mającym na względzie działania o charakterze długofalowym /ciągłym/. Stąd najważniejszym wydaje się przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, w sposób rzeczowy z dużym taktem.

Preferowane sposoby współpracy z rodzicami:

1.Formy komunikacji z rodzicami prowadzone będą poprzez włączenie rodziców w proces nauczania i wychowania

·         kontakty indywidualne, bieżące, w zależności od potrzeb,

·         „dni otwarte” – indywidualny kontakt z wychowawcą w wyznaczonych godzinach,

·         zajęcia otwarte,

·         zebrania ogólne, spotkania grupowe,

·          „punkty informacyjne” – tablice dla rodziców,

·         aktywizowanie rodziców do uczestnictwa w procedurze mierzenia, jakości poprzez wyrażanie swoich opinii w ankietach dotyczących diagnozowanych obszarów.

·         Blog przedszkolny i grupowe Blogi,

2. Wspieranie rodziny przez wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

·         spotkania adaptacyjne w celu niwelowania stresu adaptacyjnego u dzieci i rodziców,

w oparciu o programy adaptacyjne dzieci nowoprzyjętych,

·         wykorzystanie „gimnastyki mózgu” do codziennej pracy z dziećmi,

·         wykorzystanie elementów gimnastyki korekcyjnej do ćwiczeń gimnastycznych,

·         zapewnienie konsultacji i objęcie opieką psychologiczną dzieci z problemami, 

·         zapewnienie pomocy logopedycznej dzieciom z wadami wymowy

·         umożliwienie korzystania z bogatego księgozbioru w biblioteczce przedszkolnej na temat wychowania dziecka.

3. Aktywizowanie rodziców do działań na rzecz przedszkola;

·         aktywna praca Rady Rodziców,

·         partnerska współpraca w „Klubie Optymistów”, /Klub Aktora, Regaty Smoczych łodzi, Klub plastyczny/,

·         angażowanie rodziców do codziennego czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

·         udział w konkursach, wystawach plastycznych, Quizach,

·         organizowanie i uczestniczenie rodziców i członków rodzin w imprezach i uroczystościach przedszkolnych i poza przedszkolnych,

·         udział w „akcjach charytatywnych” na rzecz podopiecznych MOPS-u, Domu Dziecka

  w Białogardzie, Schroniska dla Zwierząt,

·         pomoc w organizacji i prowadzeniu kiermaszów świątecznych, festynów,

·         pomoc w organizacji wycieczek,

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Kadra pedagogiczna Przedszkola to zgrany i kreatywny zespół z wysokim kwalifikacjami zawodowymi. Mam satysfakcję, że skupiłam wokół siebie zgrany zespół ludzi, których łączy jeden cel – tworzenie coraz lepszego, przyjaznego i bezpiecznego przedszkola. Pracując od 32 lat w naszym przedszkolu, nauczyłam się, że tylko takie działania przynoszą sukces, które zdobędą akceptację wszystkich stron społeczności przedszkolnej. Zachęcam nauczycieli do ustawicznego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych pod katem potrzeb przedszkola. Nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie otaczani są opieką oraz doradztwem nauczycieli, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Różnorodne doświadczenia poszczególnych osób pracujących w zespole stają się wspólną własnością. Dzieląc się nimi, jedni wzbogacają drugich.

Planuję:

 

*      Duży nacisk pragnę położyć na upowszechnianie standardów współpracy nauczycieli w zespołach i pomiędzy zespołami, integrując społeczności wokół potrzeb placówki.

*      Umiejętnie wykorzystywać potencjał i inwencje swoich pracowników, inspirować ich do poszukiwań, wspierać ich rozwój osobisty i zawodowy,

*      Zachęcanie do wymiany doświadczeń i dzielenie się doświadczeniami z upowszechnianiem dobrych praktyk poprzez zajęcia koleżeńskie, przedsięwzięcia i warsztaty,

*      Promować nauczycieli wdrażających nowoczesne metody pracy i innowacje pedagogiczne,

*      Koordynować funkcjonującego w przedszkolu Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,

*      Prowadzić monitoring faktycznego wykorzystywania wiedzy i umiejętności, nabytych w różnych formach doskonalenia,

*      Służyć pomocą i wsparciem szczególnie nauczycielom młodym i niedoświadczonym,

*      Wykształcić kilku nauczycieli języka angielskiego tak, aby w przyszłości mogli prowadzić pracę z dziećmi bez zatrudniania dodatkowego nauczyciela.

*       Umożliwić samorealizację nauczycieli poprzez wybór liderów zespołów „sterujących”;

ü zespołu w ramach ubiegania się o recertyfikowanie tytułu „Partnerskie przedszkole”,

ü „Czytające przedszkola”, Przedszkole w ruch, Przedszkole Talentów,

ü  Koordynator Optymistycznego przedszkola, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Niebieskiej Karty,

*      Prowadzić okresową diagnozę w celu rozpoznawania potrzeb i oczekiwań pracowników,

*      Prowadzić diagnozę dotyczącą doskonalenia zawodowego, związanego z potrzebami placówki i zainteresowaniem nauczycieli,

Najistotniejszym moim zdaniem, który chciałbym wprowadzić w przedszkolu jest wszechstronnie rozumiana ,,jakość”. Z jakością nierozerwalnie łączy się pojęcie ,,klient’. Dlatego wszystkie moje działania będą skierowane na całościowy rozwój osobowy dzieci i profesjonalny rozwój nauczycieli, na także tworzenie właściwego klimatu sprzyjającego rozwojowi przedszkola. Stąd model przedszkola partnerskiego, gdzie zarządzanie opiera się na zasadach pracy zespołowej. Wszyscy jej członkowie ukierunkowują się na cel, którym jest dobro dziecka i postrzeganie swojej pracy w kategoriach procesu i zadań stwarzając wspólny front w wychowaniu i nauczaniu. Realizacja powinna przebiegać zgodnie z programem wychowania, otwartością na innowacje i gotowość do rozwoju.  Podobnie zarządzanie będzie dotyczyło pracowników obsługi w atmosferze opartej na wzajemnej współpracy i zrozumieniu tak, aby każdy pracownik czuł się ważny i potrzebny.

 

PRZEDSZKOLE  W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym to ważny element naszej pracy, gdyż Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pragnę nadal pozyskiwać przyjaciół

i sojuszników przedszkola, którzy widząc celowość i efekty podejmowanych działań będą systematycznie współpracować i wspierać nas finansowo.  Z takiej działalności płyną także

inne korzyści, nie tylko finansowe – jest to budowanie pozytywnego i solidnego wizerunku

Przedszkola w otoczeniu.

W celu promowania przedszkola w środowisku lokalnym pragnę zachęcić i doprowadzić do

Włączenia nauczycieli w realizację licznych projektów miejskich i ogólnopolskich.

Ponadto, dzielenie się wiedzą i pomysłami z innymi pozwoli na wzbogacenie działań edukacyjnych i poszerzenie tradycji przedszkola o nowe elementy.

Myślę, iż wszystkie te działania podjęte w ramach współpracy ze środowiskiem

Zaowocują pozyskaniem przez przedszkole większej szerzy przyjaciół, którzy widząc ich celowość i skutek będą współpracować systematycznie i budować przychylną opinię oraz solidny wizerunek przedszkola w otoczeniu.

Nasza placówka ma bardzo dobrze wypracowane formy współpracy ze środowiskiem i należą do nich;

1.      Działalność charytatywna na rzecz podopiecznych MOPS-u (gromadzenie i przekazywanie darów przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, występy, wspólne zabawy), Domu Dziecka w Białogardzie (zabawki, ubrania, słodycze), Schroniska dla Zwierząt (gromadzenie i przekazywanie pokarmu).

2.      Współpraca ze szkołami – prowadzenie lekcji i spotkań z rodzicami dzieci 6 – letnie przez nauczycieli nauczania zintegrowanego, zwiedzanie szkół, uczestniczenie w imprezach organizowanych przez szkoły.

3.      Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi; odwiedzanie wystaw organizowanych przez Galerie Miejską, współpraca ze Szkołą Muzyczną, RCK,

4.      Współpraca z innymi przedszkolami; udział w organizowanych imprezach międzyprzedszkolnych.

5.      Poznawanie instytucji użyteczności publicznej (Staż Pożarna, Policja,……).

    Reasumując pragnę stwierdzić, iż jako dyrektor przedszkola będę kierować się następującymi zasadami: