Kołobrzeg, 14.05.2024r.

 

 

Zapytanie ofertowe

na

 

Modernizację schodów wejściowych - częściowe rozebranie podłoża oraz ułożenia okładziny na istniejącym podłożu

 

 

1.

Nazwa firmy

Zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 10

2. Osoba do kontaktu: Dyrektor Violetta Stawicka

3. Ulica: Okopowa

4. Numer: 4

5. Miejscowość: Kołobrzeg

6. Kod pocztowy:78-100

7. Województwo: Zachodniopomorskie

8. NIP: 671 17 84 938

9. Numer telefonu: 94 35 460 41     785 660 280

10. Adres e-mail: v.stawicka@pm10kg.pl

 

·         Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania:

Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

·         Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Na działce o nr ewid. 3/1, obręb 13 miasta Kołobrzeg w istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu na ul. Okopowej 4, 78-100 Kołobrzeg proszę o przeprowadzenie remontu schodów wejściowych do budynku.

 

·         Proszę o złożenie oferty cenowej na modernizację schodów wejściowych, obejmującej:

1.      Prace rozbiórkowe /skucie płytek, nierówności terenu, wywóz gruzu, ziemi/

2.      Położenie nawierzchni /płyty chodnikowe- stopnie wykonane z kamienia płukanego 30x30 x4/

 

·         Szczegółowy opis zakresu prac został określony w dokumentach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.

·         Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.

·         Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela zamawiającemu 36 miesięcznej

gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

·         Prawidłowo wykonane roboty potwierdzone zostaną przez strony protokołem odbioru końcowego.

·         Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu prac. Termin płatności faktury wynosić będzie 14 dni – przelewem.


·         Termin realizacji zamówienia:

ü  Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2024r.

·         Kryteria oceny ofert:

ü  Termin realizacji

ü  Cena

ü  Płatność przelewem 14 dni (konieczna faktura)

 

·         Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę /formularz ofertowy/ należy:

ü  Przesłać e-mailem na adres: v.stawicka@pm10kg.pl

ü  Dostarczyć osobiście do sekretariatu Przedszkola Miejskiego nr 10 ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg

: W terminie do 22.05.2024r. do godziny 12.00.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności/przelew/ i czasu wystawienia faktury oraz terminu realizacji zadania /w dniach od podpisania umowy/. Proszę o złożenie oferty cenowej na zakup/wykonanie powyższych prac z uwzględnieniem kosztów materiałów, robocizny.

 

 

Załącznik nr 1 

Schody zewnętrzne do głównego budynku około 41 m2

 

 

 

Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

1

prace rozbiórkowe

1

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2

40,378

2

Wywiezienie gruzu

m3

2,019

3

Wywóz ziemi

m3

2,019

4

opłata utylizacyjna

m3

2,019

2

nawierzchnie

5

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm

m2

40,378

6.

Pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)

kg

16,9588

7.

Zaprawa cementowa m. 80

m3

1,4536

 

Stan obecny:

 

 

Stan oczekiwany: