INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu informuje, że na zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2017 r. dotyczącego dostawy i montażu instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu, złożono 8 ofert:

  Do realizacji zadania wybrano Przedsiębiorstwo „MONITOR” Piotr Maziarz, Piotr Renczyński 75-205 Koszalin, ul Spółdzielcza 5/5, która spełniła najlepsze kryteria zapytania ofertowego.

Nr

 

Nazwa i adres firmy

 

Wartość brutto zł

 

Termin realizacji

1.

Przedsiębiorstwo „MONITOR” Piotr Maziarz, Piotr Renczyński 75-205 Koszalin, ul Spółdzielcza 5/5

43 050,00zł

Do 31 lipca 2017r.

 

 

 

Kołobrzeg, 5 czerwca 2017 r.

 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące dostawy i montażu Instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru w budynku Przedszkola nr 10

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 10

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Grażyna Kozłowska

3.Ulica:

Okopowa

4.Numer:

4

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 849 38

9.Numer telefonu:

 

94 35 46041, 785 660 280

10.Adres e-mail:

g.kozlowska@pm10kg.pl

 

Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania;

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U 2015, poz. 2164 z późn. zm.),

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż końcowych urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru (SAP) w budynku Przedszkola.

Zapytanie obejmuje:

ü  zamontowanie centralki sygnalizacji pożaru,

ü  zamontowanie awaryjnego źródła zasilania centralki sygnalizacji pożaru,

ü  zainstalowanie detektorów dymu i temperatury, ręcznych ostrzegaczy pożarowych
i sygnalizatorów akustycznych.

Uwaga: instalacja przewodowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku została już wykonania i nie jest przedmiotem zapytania.

Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa mgr inż. Dariusza Tumanika „Elektryczna instalacja i urządzenia automatycznej sygnalizacji pożaru” będącą załącznikiem do niniejszego zapytania.

Zestawienie urządzeń instalacji pożaru będących przedmiotem zapytania zawiera ust. 5 przywołanej powyżej dokumentacji.

Sugerowany termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2017 r.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności (przelew) i czasu wystawienia faktury oraz terminu realizacji zadania (w dniach od daty podpisania umowy). Ofertę należy przesłać mailem na adres: g.kozlowska@pm10kg.pl  lub złożyć w kancelarii Przedszkola

w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do 19 czerwca 2017 r.

Dodatkowych wyjaśnień oraz informacji w tej sprawie udziela mgr inż. Janusz Strucki - Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg, tel. (94) 35 51 540,
kom. 661 967 828.

 

Z poważaniem:

Dyrektor Grażyna Kozłowska

 

 

Załączniki:

1.       Projekt techniczny - Elektryczna instalacja
i urządzenia automatycznej sygnalizacji pożaru

2.       Formularz oferty

 

**************************************************************

 

 

 

…………………………… dnia ………......... 2017 r.

 

Formularz oferty

 

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres siedziby Wykonawcy

kod ………………………………..…...…

ulica.......................................................

miasto………………………….…………

województwo  …………………….…….

 

Nr NIP ...................................................

Nr REGON………….…..….……………

nr telefonu ............................................

nr fax  ...................................................

adres e-mail ………………………….…

 

Przedszkole Miejskie nr 10

ul. Okopowa 4

78-100 Kołobrzeg

 

 

OFERTA

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: dostawę i montaż końcowych urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru (SAP) w budynku Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie: ……..….…..….zł brutto (z VAT), (słownie: brutto:  .
……………………………………………………………………………………………………….…)

 

Termin realizacji zamówienia                                               - …………… dni,

Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonej faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Przedszkola Nr 10.

 

 

 

................................dnia .........................................                         ........................................................

                                                                                                                        (podpis osoby /osób/ upoważnionej)

 

 ******************************************************************************************************

 

 PROJEKT TECHNICZNY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

pobierz