Cele koncepcji pedagogicznej 

 

Przedszkola Miejskiego nr 10

 

 

OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA

 

 

 

1.     Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru: (dobroć, wrażliwość, otwartość na świat, zaradność, samodzielność, odwaga, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)

 

2.     Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji

 

3.     Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym

 

4.     Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek pracy: PRACA Z DZIEĆMI

 

Zadania

Formy realizacji

Odpow.

 

1.      Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

 

Ø  Wykorzystanie programu adaptacyjnego.

Ø  Rozpowszechnianie informatora o głównych działaniach przedszkola.

Ø  Organizacja spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców nowoprzyjętych.

Ø Stwarzani sytuacji pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci

 ( i rodziców).

 

dyrektor

personel

nauczyciele

 

2.      Rozwijanie inteligencji wielorakich

 

 

Ø  Wykorzystanie programu autorskiego „Rozwijanie inteligencji wielorakich”.

Ø  Diagnozowanie umiejętności, możliwości i potrzeb poprzez obserwację dzieci i rozmowy z rodzicami.

Ø  Dostosowanie wyposażenia sal, umożliwiających rozwijanie potencjału dzieci.

Ø  Projektowanie działań edukacyjnych poprzez wykorzystanie metod aktywnych, gier planszowych, metody projektu – pobudzając dzieci do aktywnego, samodzielnego i kreatywnego myślenia,

Ø  Stwarzanie dzieciom możliwości swobodnego wyboru aktywności.

Ø  Rozwijanie zainteresowań poprzez wykorzystanie programu z zakresu rozwijania inteligencji przyrodniczej „Od działania do poznania”.

Ø  Wspomaganie dzieci z wadami wymowy poprzez program „Komunikatywny przedszkolak”,

Ø   Stwarzanie warunków do autoprezentacji oraz prezentacji swoich zainteresowań na forum grupy, przedszkola.

 

Nauczyciele

 

3.      Rozwijanie „optymistycznych cech ”charakteru dzieci

 

Ø  Opracowanie z dziećmi „Ustawy o zachowaniu” dzieci w przedszkolu i poza nim.

Ø  Przybliżanie „Praw Dziecka”. Wykorzystanie programu autorskiego „Prawa Dziecka”.

Ø  Opowiadanie bajek w kontekście kształconych cech charakteru. Wykorzystanie programu autorskiego „Mały optymista”.

Ø  Podejmowanie prób tworzenia bajek przez dzieci w kontekście kształconych cech charakteru.

Ø  Wprowadzanie systemów motywacyjnych zgodnych z możliwościami i potrzebami dzieci.

Ø  Organizowanie festiwalu talentów.

Ø  Rozwijanie osobowości dziecka poprzez utożsamianie się z osobami wykonującymi różne zawody z wykorzystaniem programu; „Ja i mój przyszły zawód”.

 

Nauczyciele

 

4.      Stwarzanie warunków  umożliwiających rozwijanie sprawności fizycznej i aktywnych postaw prozdrowotnych podstawą do rozwoju intelektualnego.

 

 

 

 

Ø  Realizacja programu profilaktyki.

Ø  Wdrażanie do hartowania organizmu, rozwijania sprawności ruchowej, kształtowania prawidłowej sylwetki i konieczności częstego korzystania ze świeżego powietrza.

Ø  Kształtowanie świadomości dotyczącej zasad właściwego odżywiania się.

Ø  Realizacja innowacji pedagogicznej „Ważne słowo NIE”, wykorzystanie programów autorskich „Mały optymista”, „Prawa Dziecka”.

Ø  Ćwiczenia korekcyjne wykorzystanie programu „Ruch jest moim przyjacielem…

Ø  Udział w programie „Ćwiczyć każdy może” – „Szkoła w ruchu”.

Ø  Realizacja programu z Kinezjologii Edukacyjnej „Przez ruch do wiedzy i umiejętności”.

 

Nauczyciele

5.      Realizacja zadań patriotycznych i rodzinnych.

 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności regionalnej.

 

Ø  Realizacja Innowacji Pedagogicznej „Kołobrzeg - moja mała Ojczyzna”.

Ø  Realizacja zadań zawartych w Programie Wychowawczym „Przedszkolak porządny jest aktywny i mądry”.

Ø  Udział w lekcjach muzealnych.

Ø  Wycieczki do instytucji działających w naszym mieście.

Ø  Spacery i wycieczki po mieście.

Ø  Obserwacje przyrody.

Ø  Wycieczki do pomników przyrody.

Ø   Udział w akcjach organizowanych przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe oraz inne instytucje.

Ø  Udział w uroczystościach miejskich i rodzinnych.

Ø  Wycieczki do miejsc pracy rodziców i prelekcje organizowane przez rodziców na temat wykonywanego przez nich zawodu.

 

6.      Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci.

 

 

Ø  Udział w konkursach i wystawach organizowanych przez przedszkola i inne instytucje, wyjścia do Galerii Sztuki Współczesnej.

Ø  Udział w Klubie Optymistów.

Ø  Udział w lekcjach bibliotecznych.

Ø  Udział w uroczystościach.

Ø  Realizacja przedsięwzięcia „Edukacja przez literaturę”.

Ø  Udział w Festiwalu Talentów: prezentacja talentów i zainteresowań dzieci.

Ø  Prowadzenie blogów grupowych prezentując postępy dzieci.

 

 

Nauczyciele

 

Kierunek pracy: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Zadania

Formy realizacji

Odpow.

 

 1. Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

 

 

 

Ø  Angażowanie członków Rady Rodziców i „trójek grupowych” do przekazywania informacji o działaniach podejmowanych w przedszkolu.

Ø  Prezentacja efektów realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole”.

Ø  Prezentacja działań realizowanych w przedszkolu na stronie przedszkolnej oraz na BLOGACH grupowych.

Ø  Organizowanie pikniku integracyjnego.

Ø  Włącznie rodziców do współorganizowania kiermaszów i festynu przedszkolnego.

Ø  Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach, konkursach i przedsięwzięciach przedszkolnych.

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 1. Zachęcanie rodziców do licznego działania w „Klubie Optymistycznych Rodziców”

 

Ø  Organizowanie spotkań integracyjnych z rodzicami

Ø  „Teatralna” prezentacja bajek przez rodziców w wykonaniu OPTYMISTÓW.

Ø  Udział w Regatach Smoczych Łodzi poprzez wystawienie optymistycznej drużyny.

 

Dyrektor

Nauczyciele

Rodzice

 

 1. Włączanie rodziców do systematycznego czytania i opowiadania dzieciom bajek

 

Ø  Realizacja przedsięwzięć „Cała Polska czyta dzieciom” i „Czytające Przedszkole”.

 

 

Nauczyciele

Rodzice

 

 1. Prezentacje rodziców swoich zainteresowań, hobby i zawodów

 

 

Ø  Zachęcanie rodziców do prezentacji na forum grupy, przedszkola swoich zainteresowań i hobby.

 

 

Nauczyciele

Rodzice

 

5.      Wdrażanie rodziców do realizacji założeń programu – ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

 

 

Ø  Zapoznanie rodziców z celami i zadaniami „Programu wychowawczego” zachęcanie rodziców do pomocy w realizowaniu zadań zawartych w programie wychowawczym związanych z rozwijaniem poczucia przynależności do rodziny, tradycji rodzinnych i kulturowych, pogłębianie zainteresowań naszym miastem.

 

 

 

Kierunek pracy: WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Zadania

Formy realizacji

Odpow.

 

 1. Przybliżanie założeń koncepcji programu „Optymistyczne Przedszkole” środowisku lokalnemu

 

 

Ø  Władzom samorządowym i oświatowym i mediom.

Ø  Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola i BLOGU przedszkola założeń koncepcji

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 1. Pozyskiwanie „optymistycznych sojuszników”

 

Ø  Nadawanie statuetki „Przyjaciel dziesiątki”

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 1. Współpraca z psychologiem pracującym w przedszkolu

 

 

Ø  Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji założeń koncepcji programu „OP”.

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 1. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego:

Ø  Współpraca z TPD

Ø  Schronisko dla Zwierząt

 

Ø  Zorganizowanie zbiórki darów.

 

Ø  Zbiórka karmy.

 

Nauczyciele

 

 1. Współpraca z Miejską Biblioteką Dziecięcą

 

 

Ø  Udział w zajęciach bibliotecznych

Ø  Prezentacje multimedialne bajek przez pracownika biblioteki.

Ø  Odwiedzanie biblioteki zachęcanie do wypożyczania pozycji książkowych.

Ø  Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

 

Nauczyciele

 

 1. Współpraca z Muzeum Oręża Polskiego

 

 

 

Ø  Udział w lekcjach muzealnych.

 

 

 

 

Nauczyciele grup starszych

 

 1. Nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami, szkołami

 

 

Ø  Współudział w międzyprzedszkolnych przedsięwzięciach, konkursach, wystawach itp.

Ø  Zapoznanie z funkcjonowaniem szkół, ich pomieszczeniami, sposobem pracy.

Ø  Oglądanie przedstawień.

 

Nauczyciele

 

 1. Nawiązywanie współpracy z instytucjami prezentującymi różne zawody w celu poszerzenia zainteresowań dzieci

 

 

 

Ø  Straż Pożarna,

Ø  Policja,

Ø  Poczta,

Ø  Gabinet stomatologiczny,

Ø  Odwiedzanie miejsc pracy,

Ø  Zapraszanie gości prezentujących różne zawody,

Ø  itp.

 

 

Nauczyciele

 

 1. Współpraca z instytucjami kulturalnymi

 

Ø  RCK

Ø  i inne…

 

 

Nauczyciele