Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu

 

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

mgr Violetta Stawicka

 

 

Kołobrzeg 2021-2026

 

Wizja Przedszkola Miejskiego nr 10

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną, aktywną, pomysłową, innowacyjną i kreatywną, ukierunkowaną przede wszystkim na wszechstronny rozwój całej społeczności przedszkolnej, wyszukiwanie ich talentów i zainteresowań. Dzieci rozwijają optymistyczne cechy charakteru: zaradność zwaną też przedsiębiorczością, odpowiedzialność, kreatywność, estetykę, samodzielność, odporność emocjonalną, empatię i szacunek. Przedszkole realizuje programy własne nauczycieli. Przedszkolaki, oprócz podstawowych zajęć, uczestniczą   w wycieczkach do kina, teatru, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, dzięki którym poznają specyfikę różnych zawodów. Celem przedszkola jest to, aby dzieci podczas pobytu nie tylko poznały treści zawarte w programach nauczania, ale przede wszystkim doświadczyły interakcji społecznych, ucząc się zasad zgodnego funkcjonowania i przestrzegania ich w grupie, rozwiązywania konfliktów, reagowania na potrzeby innych. Rodzice są partnerami,   a także wsparciem dla naszych przedsięwzięć wychowawczych i edukacyjnych. Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby środowiska lokalnego. Ponadto naszym atutem jest życzliwy personel, wszechstronnie wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycielska, nowoczesne, skuteczne metody pracy dające indywidualne spojrzenie na dziecko. Edukacja w przedszkolu pozwoli dzieciom skonstruować system wartości, będący podstawą funkcjonowania w przyszłości i mający wpływ na jakość ich życia w społeczeństwie.

Moja koncepcja pracy na kolejne lata zakłada kontynuację przyjętych kierunków jednak poszerzonych o nowe priorytety. Skłaniam się ku modelowi przedszkola środowiskowego  i promującego nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. Moja koncepcja uwzględnia dotychczasowy dorobek wraz z nowymi kierunkami.

Misja Optymistycznego Przedszkola

Wyznacznikiem mojej pracy będzie włączenie się do Strategii Rozwoju Certyfikowanych Optymistycznych Przedszkoli.

Optymistyczne Przedszkole ma za zadanie wychować szczęśliwe, zaradne i samodzielne dzieci, pełne wiary w siebie, życzliwe, potrafiące współpracować z rówieśnikami i dorosłymi.

Nasze Certyfikowane Optymistyczne Przedszkole:

·         Posiada system wartości uniwersalnych, swoją tożsamość, dąży do poznawania wszystkich przedszkoli realizujących program

·         Buduje relacje wśród dyrektorów, nauczycieli i dzieci, rodziców i pracowników

·         Rozwija potencjał zawarty wśród różnorodności działań prowadzonych w obszarze edukacji

·         Jest atrakcyjnym przekazem i wzorem wyzwalania kreatywności i realizowania aspiracji

·         Uczenie dzieci tolerancji wobec innych, akceptacji odmienności oraz poszanowania praw człowieka, poprzez edukację wielokulturową.

Program Optymistyczne Przedszkole pomaga rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradności, optymizmu i samodzielności. Dzięki temu dziecko będzie odporne na zjawisko wyuczonej bezradności i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców będzie takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi. Ważne też jest by dzieci były zgodne, chętne do pomocy, współpracy, tolerancyjne i  wrażliwe.

Koncepcja pracy optymistycznego przedszkola w latach 2021-2026 uwzględniać będzie priorytety związane z:

·         Rozwijaniem aktywności, inwencji i kreatywności dziecka

·         Realizacją działań w zakresie kształtowania u dziecka postaw obywatelskich i patriotycznych

·         Rozwijaniem kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci

·         Doskonaleniem systemu wspierania wielokierunkowego rozwoju dziecka

·         Rozwijaniem sprawności i nawyków ruchowych u dzieci, umożliwiających podjęcie nauki w szkole

·          Rozwijaniem talentów, zainteresowań i zdolności  dzieci

·         Promocją zdrowia i bezpieczeństwa

·         Budowaniem partnerskiego i skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

·          Inspirowaniem kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

EDUKACJA

1.       Założenia, które będą wyznacznikiem działalności naszego przedszkola

·         Akceptacja przez cały personel priorytetów związanych z rozwijaniem w wychowankach postawy optymizmu, zaradności i partnerstwa i empatii.

·         Wychowywanie dzieci poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, są to programy autorskie wypracowane przeze mnie i kadrę pedagogiczną w zakresie inteligencji wielorakich

Ø  realizacja programu autorskiego, którego jestem twórcą „Mały Optymista – kształtowanie optymistycznych cech charakteru”, program zawiera starannie dobraną literaturę , propozycje zabaw dydaktycznych do kształtowania w dziecku optymistycznych cech, tolerancji, empatii i itp.

Ø  realizacja programu autorskiego „Prawa Dziecka”, którego również jestem autorem. Program ma za zadanie kształtować wśród dzieci znajomość ich praw i obowiązków oraz postaw społecznych. Program zawiera aktywne metody i formy pracy do realizacji działań w tym zakresie.

Ø  realizacja programu „Inteligencje wielorakie”- który ma za zadanie rozwijać wśród dzieci ich zdolności i umiejętności. Rozwija i kształtuje inwencję twórczą dzieci oraz ich talenty.

Ø  realizacja innowacji pedagogicznej, której jestem współtwórcą „Ważne słowo – NIE”- kształtowanie wśród dzieci asertywności i tolerancji.

Ø  Program „Kołobrzeg moja mała ojczyzna”- innowacja

 

·         Dbałość o poczucie bezpieczeństwa, uczenie wyrażania swoich uczuć i emocji poprzez wyzwolenie najpierw w sobie optymizmu i pozytywnego myślenia

·         Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

 

 

W działalności naszego przedszkola będę zwracała uwagę również na:

 Promowanie zdrowego stylu życia:

Ø  wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się;

Ø  promowanie ekologicznego modelu życia, wyrabianie postaw proekologicznych;

Ø  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową;

Ø  kształtowanie optymistycznego  obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami;

Ø  kształtowanie prawidłowych relacji społecznych.

Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie dzieci do nauki w szkole poprzez:

Ø  realizację przedszkolnych programów edukacyjnych i wspierających;

Ø  wycieczki do różnych ciekawych miejsc oraz punktów użyteczności publicznej;

Ø  poszukiwanie nowych możliwości w zakresie korzystania z instytucji społeczno – kulturalnych;

Ø  systematyczne współdziałanie nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Kolejnym  priorytetem, który chciałabym wprowadzić w naszym przedszkolu jest poszerzenie oferty językowej i nadanie naszej placówce tytułu PRZEDSZKOLE  DWUJĘZYCZNE.

Ideą, która przyświeca dwujęzycznemu przedszkolu jest edukacja poprzez zabawę. Dwujęzyczność pozwala stworzyć podstawę dla dalszej nauki na wyższych szczeblach edukacji.

Grupy przedszkolne będą prowadzili  nauczyciele, którzy zdobędą odpowiednie kwalifikacje.   Używanie drugiego języka będzie ściśle wyznaczone, na przykład według pory dnia czy określonych sytuacji lub grup czynności, tak aby konkretny typ sytuacji komunikacyjnych był bez problemu kojarzony przez dzieci z danym językiem.  Nauka drugiego języka wpływa pozytywnie na rozwój intelektualny dziecka.

Kolejny pomysł, który uważam za istotny dotyczy stworzenia w naszym przedszkolu sali do zajęć multisensorycznych oraz zbudowanie ścieżki sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym - zajęcia ogólnorozwojowe mające na celu rozwój sensoryczny dzieci.

Wychodząc na potrzeby rodziców, u których dzieci co raz częściej spotyka się zaburzenia sensoryczne, uważam, że aby wspomóc prawidłowy rozwój tych dzieci  należy stworzyć im optymalne warunki. Zauważamy, że  dzieci  z tymi problemami zgłasza się co raz więcej.  Dlatego mając na uwadze to zjawisko, a posiadając wykwalifikowane osoby do prowadzenia terapii sensorycznej chciałabym stworzyć salę do prowadzenia  warsztatów sensorycznych, w której to znalazłby się pomocny sprzęt oraz właściwie dobrane pomoce dydaktyczne. 

Zajęcia te miałyby na celu  stymulację wszystkich zmysłów. Poszczególne działania realizowane byłyby  z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi edukacyjnych – chusty animacyjnej, pudełek i butelek sensorycznych, piłek, walców, tunelów, skakanek, bujaków itp. Część potrzebnego sprzętu posiada nasze przedszkole, więc w brakujące pomoce wystarczy tylko doposażyć naszą salę.

Zajęcia sensoryczne to skuteczny i efektowny sposób, pozwalający zniwelować dysfunkcje w zakresie rozwoju dziecka, np. problemy z nauką, niechęć do aktywności fizycznej, nadpobudliwość, nieprawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także niechęć do niektórych pokarmów czy zapachów.

W naszym ogrodzie przedszkolnym ścieżka sensoryczna skonstruowana byłaby ze specjalnie ułożonym torem do pokonania dla dzieci. By pobudzać receptory dotykowe znajdujące się w stopie lub dłoniach powinna być wykonana z różnego rodzaju faktur lub elementów – piasek, kamyki itp.  

Chciałabym również zorganizować w ogrodzie przedszkolnym KUCHNIĘ OGRODOWĄ.

Poza dobrą rozrywką kuchnia ogrodowa pozwala na swobodną twórczość i uwolnienie dziecięcej energii, a przede wszystkim urozmaiciłaby zabawy na świeżym powietrzu. Zabawa w kuchni to doświadczanie różnych zapachów, materiałów, konsystencji, dźwięków. Angażuje ona wszystkie zmysły dziecka i pozytywnie wpływa na integrację sensoryczną.

W pobliżu kuchni dzieci założyłyby ogródek, w którym uprawiałyby zioła.

Kodowanie w przedszkolu - innowacja pedagogiczna.

Umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Kodowanie  to nic innego jak ciekawe zajęcia, to ciągłe rozwiązywanie zagadek i problemów  w kreatywny sposób.

Uczenie  logicznego  myślenia,  zadaniowego  podejścia  do  stawianych  problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Dzieci  z  natury    ciekawe  świata,  chcą  doświadczać,  eksperymentować,  działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby i zainteresowania dziecka jest innowacja „Kodowanie w przedszkolu”.

CEL INNOWACJI:

Wprowadzenie dzieci w świat programowania i kodowania. Kształcenie u dzieci od najmłodszych lat umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

W naszym przedszkolu zagościły na dobre nowe pojęcia: kodowanie, wstęp do programowania. Technologia cyfrowa zaliczona została do stałych komponentów edukacji. Czy chcemy, czy nie, wszyscy żyjemy w świecie pełnym kodów. Na przykład litery to kody językowe, cyfry – kody liczbowe, a nuty pozwalają kodować dźwięki. W naszym przedszkolu już od najmłodszych grup, bawimy się w „Kodowanie na dywanie”.

Zabawy z kodowaniem są pełne radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych.

W naszym przedszkolu wszyscy nauczyciele ukończyli szereg kursów i szkoleń z zakresu kodowania. Planujemy realizować te zadania i poszerzać gamę działań w tym zakresie. Planujemy nawiązać współpracę z Panią Anną Świć, główną mentorką wiedzy w tym zakresie, aby nabywać nowych doświadczeń i wiedzy dotyczącej kodowania.

 

 

NAUCZYCIELE

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego będę organizowała wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane będą formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane będą zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta będzie na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Personel stale pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych.

 

Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej:

Ø  wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i zdobywania dodatkowych umiejętności;

Ø  doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Ø  zachęcanie i tworzenie warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć, kontynuacja programów własnych.

Ø  Promowanie nauczycieli wdrażających nowatorskie metody pracy

 

RODZICE

Rozbudzanie świadomości rodziców w zakresie:

Ø  podnoszenia świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;

Ø  ukazania przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

Ø  zapoznania rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo-edukacyjnej

Ø  przekazywania porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

 

Współpraca z rodzicami powinna uwzględniać równoczesne zaangażowanie nauczyciela, rodzica i dziecka, pedagogizację rodziców oraz integrację rodziny i przedszkola.

Będę starała się poszukiwać nowych i atrakcyjnych form współpracy przedszkola z rodzicami opartych na wspólnym działaniu, doświadczeniu i tworzeniu wzmocnienia  rangi placówki, co pozwoli na utrzymanie przez nią dobrej pozycji w środowisku.

 

Moje współdziałanie z rodzicami będzie oparte na zasadach partnerskich. Uważam, że  to zwiększa szansę skutecznej pomocy dziecku, a dzięki ujednoliceniu metod pedagogicznych domu i przedszkola osiąganiu lepszych efektów wychowawczych. Dobra współpraca zwiększa motywację wewnętrzną wszystkich zainteresowanych. Partnerskie relacje dają poczucie pewności siebie, docenienie własnej wiedzy i umiejętności.

 

Formy współpracy obejmują: zebrania ogólne i grupowe, warsztaty dla rodziców, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, kącik dla rodziców, tablice informacyjne, galeria prac dziecięcych, prowadzenie bloga przedszkolnego oraz blogów grupowych – każda grupa relacjonuje wydarzenia i osiągnięcia dzieci na swoim blogu.

Corocznie w naszym przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup).

 

W realizacji koncepcji pracy naszego przedszkola ważnym elementem jest wspieranie rodziców w wychowaniu ich dzieci poprzez:

·         zapewnienie konsultacji i objęcie opieką psychologiczną dzieci z problemami

·         zapewnienie pomocy logopedycznej dzieciom z wadami wymowy

·         organizacja zajęć korekcyjnych dzieciom z wadami postawy

·         umożliwienie korzystania z bogatego księgozbioru w biblioteczce przedszkolnej

·         organizację spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych.

              Ważnym elementem mojej koncepcji będzie aktywizowanie rodziców do działań na rzecz                

            przedszkola:

·         aktywna praca Rady Rodziców

·         partnerska współpraca w „Klubie Optymistów”

·         udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

·         udział w konkursach

·         udział w akcjach charytatywnych

·         pomoc w organizacji i prowadzeniu kiermaszów, festynów

·         pomoc w organizacji wycieczek, wyjść, spotkań z ciekawymi ludźmi,

·         współorganizowanie i uczestniczenie rodziców i członków rodzin w uroczystościach przedszkolnych i poza przedszkolnych

 

             Partnerska, właściwie zorganizowana współpraca ze środowiskiem lokalnym, sprawia, że  

              placówka przedszkolna staje się „ Przedszkolem Otwartym na potrzeby dzieci”.  Taki jest mój   

              cel.

              Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami ma duży wpływ na rozwój

             podopiecznych. Najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z   

             podmiotami działającymi w środowisku lokalnym to :

·         kształtowanie postaw społecznych, odpowiedzialności za drugiego człowieka, tolerancji, empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych i pomoc potrzebującym

·         rozwój zainteresowań i zdolności dzieci

·         otwartość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

·         prezentowanie umiejętności, wiedzy i osiągnięć

·         rozwijanie zainteresowań u dzieci teatrem, sztuką teatralną

·         rozwijanie i kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej.

 

              Nasze przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a  

              także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji   

              lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

             W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pragnę pozyskiwać przyjaciół i sojuszników  

              przedszkola, którzy widząc celowość i efekty podejmowanych działań będą systematycznie   

              współpracować i wspierać nas finansowo. Z takiej działalności płyną także inne korzyści tj.:    

              budowanie pozytywnego i solidnego wizerunku PRZEDSZKOLA w otoczeniu.

 

 

BAZA

Unowocześnianie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań:

Ø  bieżące zakupy zabawek i pomocy dydaktycznych

Ø  organizowanie kącików tematycznych w salach

Ø  założenie sieci internetowej w salach

Ø  zakup do sal tablic interaktywnych oraz laptopów

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych założeń. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy i będą wzbogacane o kolejne pomoce dydaktyczne, zabawki . Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

 PROMOCJA PRZEDSZKOLA

 

              Działania promocyjne obejmują:

·         udział przedstawicieli organów nadrzędnych w różnych uroczystościach organizowanych w przedszkolu

·         prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach i na stronie internetowej przedszkola:  TKK, Gazeta Kołobrzeska, strona Urzędu Miasta, Nauczycielskiej Edukacji/Koszalin

·         prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

·         dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

·         organizacja konkursów, uroczystości między przedszkolnych,

·         prowadzenie strony internetowej placówki, prowadzenie bloga przedszkolnego, blogów grupowych

·         prowadzenie Facebook Przedszkola Miejskiego nr 10

·         prezentowanie logo przedszkola i promowanie go na stronach, folderach, koszulkach itp.

·         dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

              Zadaniem naszego przedszkola jest kontynuowanie dalszej współpracy z:

·         instytucjami kulturalno-oświatowymi tj.: szkoła muzyczna, RCK, Galeria Miejska, Biblioteka Dziecięca, Muzeum Oręża Polskiego,

·         Przedszkolami Miejskimi i Niepublicznymi

·         Szkołami Podstawowymi

·         Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną

·         Instytucjami użyteczności publicznej (Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji itp.)

 

            Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz podopiecznych:

·         MOPS-u – gromadzenie i przekazywanie darów przy okazji Świat Bożego Narodzenia, prezentacje wokalno-recytatorskie, wspólne zabawy

·         Domu Dziecka w Białogardzie – zabawki, ubrania, słodycze

·         Schroniska dla Zwierząt – gromadzenie i przekazywanie karmy dla zwierząt.

 

 

Optymistyczne przedszkole to takie, które stworzy warunki, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna. Obdarzy je miłością i optymizmem, nauczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów. Wyposaży w optymistyczną radość tworzenia i wzmocni poczucie wartości.