Nadzór pedagogiczny

System Ewaluacji Oświaty

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Przedszkole Miejskie nr 10 Kołobrzeg

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Szczecinie


Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),

o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),

o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem

i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

2 / 43


Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-09-2012 - 05-11-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Krzysztof Skrzycki, Joanna Łukaszewicz.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.

Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła

Metoda/technika

Sposób doboru próby

Wielkość próby/liczba

danych

 

 

obserwowanych jednostek

Dyrektor przedszkola

Indywidualny wywiad

nd

nd

 

pogłębiony

 

 

 

Ankieta elektroniczna (CAWI)

nd

nd

Nauczyciele

Ankieta elektroniczna (CAWI)

Badanie na próbie pełnej

11

 

"Przedszkole, w którym

 

 

 

pracuję"

 

 

 

Wywiad grupowy

Nauczyciele zróżnicowani pod

11

 

zogniskowany (FGI)

względem stażu i pracy w

 

 

 

zespołach zadaniowych oraz

 

 

 

psycholog

 

Pracownicy

Wywiad grupowy

Pracownicy inni niż

8

niepedagogiczni

zogniskowany (FGI)

nauczyciele: woźne

 

 

 

oddziałowe, pracownicy

 

 

 

techniczni

 

Dzieci

Wywiad grupowy

Przedstawiciele najstarszej

24

 

zogniskowany (FGI)

grupy

 

Rodzice

Wywiad grupowy

Przedstawiciele rady rodziców

11

 

zogniskowany (FGI)

i rad grupowych,

 

 

 

reprezentujący różne roczniki

 

 

 

oraz wszyscy chętni

 

 

Ankieta audytoryjna (PAPI)

Rodzice obecni w trakcie

101

 

 

badania na terenie

 

 

 

przedszkola

 

Partnerzy przedszkola,

Wywiad grupowy

Przedstawiciele samorządu

10

przedstawiciele samorządu

zogniskowany (FGI)

lokalnego i instytucji

 

lokalnego

 

wskazanych przez dyrektora

 

 

 

jako partnerzy

 

Obserwacja zajęć

 

Wszystkie grupy

8

Obserwacja przedszkola

 

Wewnątrz i na zewnątrz

nd

Analiza danych zastanych

 

 

 

 

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

3 / 43


Informacja o placówce

 

 

Nazwa placówki

Przedszkole Miejskie nr 10

Patron

 

Typ placówki

Przedszkole

Miejscowość

Kołobrzeg

Ulica

OKOPOWA

Numer

4

Kod pocztowy

78-100

Urząd pocztowy

KOŁOBRZEG

Telefon

943546041

Fax

 

Www

 

Regon

32075376600000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

166

Oddziały

6

Nauczyciele pełnozatrudnieni

14

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

3

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0

Średnia liczba uczących się w oddziale

27.67

Liczba uczniów przypadających na jednego

11.86

pełnozatrudnionego nauczyciela

 

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

kołobrzeski

Gmina

Kołobrzeg

Typ gminy

gmina miejska

Liczba mieszkańców

 

Wysokość wydatków na oświatę

 

Stopa bezrobocia

 

 

 

 

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

4 / 43


Wprowadzenie: obraz placówki

Prezentowany raport jest rezultatem całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu, mieszczącym się przy ulicy Okopowej 4. Znajdują się w nim najważniejsze informacje wynikające z przeprowadzonych badań. Przedszkole jest placówką miejską prowadzona przez Miasto Kołobrzeg. Budynek znajduje się w centrum miasta, ale z dala od zgiełku i ruchu ulicznego. W placówce funkcjonuje 6 oddziałów, do których uczęszcza 166 dzieci w wieku 3 – 6 lat. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30. Do realizacji celów statutowych posiada 6 sal z węzłami sanitarnymi, salę gimnastyczną, szatnię dziecięcą, hol, wewnętrzny plac zabaw „ Alabama”. Na piętrze budynku znajduje się kuchnia, stołówka oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. Budynek otoczony jest dużym placem zabaw, który wyposażony jest w urządzenia do zajęć i zbaw ruchowych. Ciekawym przedsięwzięciem jest założenie ogródka przedszkolnego, w którym dzieci mogą uczyć się pielęgnacji roślin. Bezpieczne, estetyczne, funkcjonalne i zadbane pomieszczenia wyposażane min. w „Kąciki zabaw i nauki”, umożliwiają wspólną, aktywną, zespołową i partnerską zabawę.

Przedszkole nr 10 posiada koncepcję pracy, której głównymi założeniami są:

•Kształtowanie sprawności fizycznej i świadomości prozdrowotnej przedszkolaków w celu rozwijania inteligencji wielorakich.

•Rozwijanie partnerstwa i umiejętności pracy zespołowej.

•Wspomaganie rozwoju twórczej kreatywności i tworzenie okazji do doświadczeń, sprzyjających rozwijaniu pozytywnych cech charakteru i osobowości.

Realizacji powyższych działań służy między innymi bogata oferta edukacyjna spójna z podstawą programową i potrzebami dzieci. Wysoka, jakość oferowanych usług oparta jest na innowacyjnych i aktywnych metodach pracy z dziećmi. Pomysłowość i kreatywność kadry pedagogicznej skutkuje dużą ofertą przedsięwzięć takich jak; „Klub małego aktora”, „Młody Ekolog” „Paszport do kariery”, „Edukacja przez literaturę”, „Tropiciel historii” , „Ruch na cztery pory roku”, „Wyginam śmiało ciało”, „Bezpieczny przedszkolak” czy koła zainteresowań: plastyczne – „Mamo tato już potrafię” i matematyczne „Mały matematyk”. W oparciu o szeroką diagnozę potrzeb i możliwości wychowanków nauczyciele rozwijają potencjał i zainteresowania dzieci, a także wspomagaj ich rozwoju poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich jak: gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczne, język angielski, terapia logopedyczna i psychologiczna oraz odpłatnie; taniec, aikido, szachy, joga.

Podejmowane przez przedszkole działania skutkują sukcesami dzieci. Nabywają one wiadomości i umiejętności, potrafią działać zespołowo i indywidualnie, prezentować się na forum grupy. Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą w konkursach, zawodach, akcjach ekologicznych jak i charytatywnych. Aktywność dzieci oraz pożądane zachowania wzmacniane są poprzez systemy motywacyjne dostosowane do wieku i możliwości każdej grupy. Przedszkole Miejskie nr 10 dba o jakość nauczania i wychowania, czego dowodem są uzyskane certyfikaty „Partnerskiego Przedszkola”, „Zachodniopomorskiej Placówki Jakości”, „Optymistycznego Przedszkola” oraz uzyskanie tytułu ,,Szkoły Odkrywców Talentów".

Nauczyciele rozwinęli uniwersalną komunikację z rodzicami w formie bloga przedszkolnego i bloga dla swoich grup. Wydają gazetki grupowe; „Gazetka 5 – latka”, ”Gazetka dla mamy, taty dziecka i nie tylko”, „Gazeta Przedszkolaka”. Wykorzystują liczne programy autorskie; z przygotowania do nauki czytania i pisania, rozwijania inteligencji wielorakich, rozwijania zdolności plastycznych, inteligencji przyrodniczej oraz innowacji pedagogicznej do kształtowania postaw asertywnych.

Przedszkole posiada wypracowane własne tradycje, które cyklicznie i systematycznie organizowane stały się elementem Kalendarza Imprez i Uroczystości takie jak; kiermasze (jesienny, bożonarodzeniowy, wielkanocny), piknik integracyjny , pasowanie na przedszkolaka, festyn „Przyjaciele 10 - tki”.

Mocną stroną działalności Przedszkola nr 10 jest współpraca z rodzicami. Rodzice angażują się w wiele przedsięwzięć realizowanych w placówce. Grupa najaktywniejszych rodziców tworzy „Klub Optymistów”, w ramach którego przygotowuje liczne przedstawienia teatralne, zwiększające atrakcyjność imprez przedszkolnych.

Przedszkole podejmuje różnorodne działania polegające na współpracy z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi, co przyczynia się do dobrej opinii o placówce w środowisku lokalnym. Uczestniczy w akcjach charytatywnych, proekologicznych, olimpiadach, festiwalach, quizach, wystawach o zasięgu międzyprzedszkolnym i lokalnym. Przedszkole promuje swoją działalności w mediach, prasie, a także poprzez publikacje artykułów nauczycieli w prasie kołobrzeskiej i koszalińskiej.

Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci. Budynek jest zabezpieczony przed wejściem nieupoważnionych osób, funkcjonuje elektroniczny system rejestrujący godziny przyprowadzania i odbierania dzieci. Opracowane są regulaminy grupowe, zachowania na stołówce, w sali gimnastycznej, które są znane i przestrzegane przez dzieci.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

5 / 43


W celu rozwijania właściwych zachowań oraz poznawania emocji i uczuć, przedszkole przystąpiło do realizacji programu „ Przyjaciele Zippyego”.

W ramach sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, na podstawie wypracowanych wniosków, wprowadza się wynikające z potrzeb zmiany i określa dalsze kierunki pracy przedszkola.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

6 / 43


Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

Dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 10 nabywają wiadomości i umiejętności. Dzieci są samodzielne oraz potrafią współpracować w grupie. Nauczyciele na podstawie analizy osiągnięć dzieci podejmują szereg działań mających na celu rozwój zarówno intelektualny, społeczny jak i fizyczny dziecka. Do takich działań możemy zaliczyć: realizację programu przygotowującego do nauki czytania i pisania: "Przedszkolaki chętne i gotowe do nauki czytania i pisania".: „Przez ruch do wiedzy i umiejętności”, „Od działania do poznania”. Przystąpiono także do realizacji Programu AdaptacyjnegoPrzedszkole uzyskało certyfikat

„Zachodniopomorskiej Placówki Jakości”.

Dzieci potrafią działać samodzielnie oraz współpracować w grupie. Większość ankietowanych rodziców wskazało, że ich dzieci opanowały umiejętności w zakresie samoobsługi: dzieci potrafią myć ręce i twarz, samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, poprawnie trzymać łyżkę oraz rozbierać się, 89 z 101 badanych rodziców podało, że ich dziecko poprawnie trzyma widelec, 83 wskazało na ubieranie się. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, dzieci najsłabiej radzą sobie z zapinaniem guzików - ze 101 badanych rodziców, 62 wskazało na opanowanie przez ich dziecko tej umiejętności. Samodzielność dzieci potwierdzona została w wywiadzie z pracownikami niepedagogicznymi, którzy potwierdzili, że dzieci sześcioletnie opanowały wszystkie powyżej wymienione czynności z zakresu samoobsługi, najmłodsze dzieci (3 latki) w większości potrafią samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne oraz prawidłowo trzymać podczas posiłków łyżkę. Umiejętność posługiwania się widelcem i rozbierania nabywają 4 - latki, natomiast w wieku 5 lat dzieci potrafią dodatkowo ubrać się i zapiąć guziki. Według opinii pracowników, szybkość nabywania tych umiejętności zależy od tego, czy dzieci ćwiczą także w domu. Dzieci w wywiadzie podały, że podczas pobytu w przedszkolu nauczyły się takich rzeczy jak: ładnie jeść na stołówce, myć ręce, wiązać buty, zwrotów grzecznościowych, wspólnej zabawy, sprzątania po zabawie oraz przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu. Dzieci wskazały także na naukę czytania, pisania literek. Nauczyły się rysować, wyklejać, rozpoznawać drzewa, figury geometryczne, znaki drogowe, nazywać pory roku. Dzieci podały, że opiekują się zwierzętami, biorą udział w zawodach sportowych, występach publicznych. Ponadto uczą się głoskowania, dzielenia wyrazów na sylaby, układania puzzli, klocków. Jak wynika z wypowiedzi dzieci, na ostatnich zajęciach rozmawiały o lesie, grzybach, ćwiczyły umiejętność odejmowania i dodawania. Dzieci wylepiały i malowały farbami las i grzyby.

Dyrektor w wywiadzie wskazał, że w ramach rozwijania umiejętności współpracy w grupie, nauczyciele organizują w sposób przemyślany różne sytuacje edukacyjne sprzyjające pracy zespołowej dzieci. Są to: zabawy tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem formy pracy zespołowej, wprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych oraz zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, organizacja zawodów i gier sportowych z elementami współzawodnictwa. Na 5 z 8 obserwowanych zajęciach forma pracy zespołowej stosowana była przez większą część zajęć, na 2 zajęciach praca z zespole odbywała się sporadycznie. Obserwacja zajęć i zabawy w sali wskazuje, że wszystkie dzieci bawią się w grupie oraz wspierają przy wykonywaniu zadań i w trakcie zabawy - na 7 z 8 zajęciach, na jednych zajęciach zauważono, że część dzieci kłóci się o zabawki, a nauczyciel musi interweniować. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w trakcie prowadzenia badań dzieci tylko jeden raz wyszły na 20 min. spacer, podczas którego szły w parach. Nie zaobserwowano zabawy na placu zabaw, ponieważ padał deszcz.

W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. Rozwój aktywności ruchowej stymulowany jest poprzez zajęcia aktywizujące w formie zajęć dodatkowych bezpłatnych jak i płatnych, włączanie aktywizacji ruchowej do zajęć odbywających się w grupie, maksymalne spędzanie czasu na placu zabaw, uczestnictwo w zajęć wynikających z kalendarza imprez i przedsięwzięć prowadzonych w przedszkolu: np.: "Dni sportu" , "Przyjacielskie spotkania- przy muzyce i tańcu", „Taniec z gwiazdeczkami”. W przedszkolu zorganizowano „Piknik integracyjny” oraz festyn "Przyjaciele 10-tki". Przedszkolaki uczestniczyły w Międzyprzedszkolnej

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

7 / 43


spartakiadzie, brały udział w biciu rekordu Guinnesa na największą liczbę dzieci grających w piłkę na jednym boisku. W przedszkolu wdraża się przedsięwzięcia i programy autorskie z zakresu rozwoju aktywności ruchowej "Ruch jest moim przyjacielem w dni powszednie i w niedziele", "Przez ruch do wiedzy i umiejętności". Przedszkole organizuje zajęcia w ramach gimnastyki korekcyjnej. Dzieci w wywiadzie podały, że chętnie wychodzą na spacery ponieważ poznają przyrodę, owoce i warzywa na ogródkach działkowych, mogą pooddychać świeżym powietrzem spacerując po plaży. W trakcie spacerów uczą się różnych rzeczy np. poznają kolory, znaki drogowe, zabytki, obserwują zachowania zwierząt. Obserwacja placówki wykazała, że w przedszkolu znajduje się sala ćwiczeń ruchowych, gdzie odbywa się min. gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe z elementami rywalizacji oraz zajęcia dodatkowe - joga, taniec, aikido. W budynku znajduje się wewnętrzny plac zbaw typu Alabama. Sale zajęciowe są duże przestronne - w nich także odbywają się zajęcia ruchowe, ćwiczenia poranne. Plac zabaw o dużej powierzchni, na którym znajduje się duża ilość urządzeń - pociąg, drabinki, tunele, huśtawki, piaskownica, wieża. Przedszkole dysponuje sprzętem sportowym – są to piłki, akcesoria taneczne, maty do jogi, bramki i kosz, hulajnogi. W trakcie zajęć nauczyciel podejmuje działania, których celem jest stworzenie dzieciom możliwości aktywności ruchowej - takie działania zaobserwowano na wszystkich obserwowanych zajęciach. Pracownicy niepedagogiczni potwierdzili w wywiadzie, że dzieci mają zapewnione warunki sprzyjające aktywności wymieniając wszystkie elementy zauważone podczas obserwacji.

Przedszkole wspiera działania twórcze dzieci. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele podali w ankiecie, że działalność twórcza dzieci wspierana jest w przedszkolu poprzez zajęcia rozwijające oraz zajęcia aktywizujące, prowadzone przez różnych specjalistów zarówno w formie bezpłatnej jak i odpłatnej. Ponadto dyrektor przedszkola wskazał, że zajęcia wspierające aktywność twórczą włączone są w pakiet zajęć prowadzonych w grupie. W przedszkolu prowadzone jest kółko plastyczne w ramach przedsięwzięcia "Mamo, tato już potrafię". Dyrektor podał, że dzieci zachęcane są do udziału w konkursach i wystawach plastycznych np. „Portret pani Jesieni, Zimy, Wiosny”, „Misie z różnych stron świata”, „Słońce to życie”, „Sprzątaj po swoim psie”, "Żyjąca planeta", "Ilustracja do książki J. Korczaka”. Przedszkole zorganizowało Międzyprzedszkolną wystawę plastyczną pt.: "Prezent dla św. Mikołaja” w ramach realizacji programu „Przedszkole z pasją”. Wspieranie działalności twórczej dzieci znajduje także odzwierciedlenie w obserwowanych zajęciach, (działania nauczyciela w tym zakresie zaobserwowano na wszystkich obserwowanych zajęciach w grupie). Na połowie obserwowanych zajęć nauczyciel stwarzał sytuacje, w których dzieci mogły rozwiązywać problemy. Podczas takich sytuacji dzieci chętnie uczestniczyły w działaniu, podejmowały próby rozwiązania problemu, wyznaczały lidera grupy, sprawnie wykonywały polecenia. Na terenie przedszkola prezentowane są efekty aktywności twórczej dzieci. Przy każdej sali znajduje się galeria twórczości dziecięcej, która na bieżąco prezentuje prace dzieci, na korytarzach prezentowane są prace członków koła plastycznego oraz prace konkursowe np. konkursu fotograficznego. Na głównym holu znajdują się wystawy tematyczne dotyczące pracy uczniów związanych min. z porami roku i tematyką prowadzonych w grupach zajęć.

Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych. Obserwacje zajęć wykazały, że dzieci zachowują się zgodnie z przyjętymi w przedszkolu regułami. Zasady te były przestrzegane przez cała grupę (5/8) lub większość dzieci (3/8). Na 6 zajęciach nie zaobserwowano konfliktów pomiędzy uczestnikami zajęć lub zabawy. W sytuacjach kiedy do takich konfliktów dochodziło (2 z 8 zajęć) dzieci rozwiązywały je samodzielnie wewnątrz grupy zarówno bez użycia jak i z zastosowaniem przemocy słownej lub werbalnej, w jednym przypadku dziecko zwróciło się o pomoc do nauczyciela, w 2 przypadkach nauczyciel sam podjął decyzję o interwencji. Podczas zajęć nie zaobserwowano aby jakieś dziecko było wyalienowane, bawiące się poza grupa rówieśników. Spośród 101 ankietowanych rodziców 96 podało, że ich dzieci chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami, 85 wskazało, że ich dzieci potrafią rozwiązywać konflikty z rówieśnikami. Ankietowani rodzice potwierdzili, że dzieci potrafią respektować zasady przyjęte podczas zabaw z rówieśnikami.

W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci. Dyrektor oraz nauczyciele potwierdzili prowadzenie w przedszkolu analizy osiągnięć dzieci. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora, analiza taka oparta jest na diagnozie wstępnej i końcowej, a jej celem jest szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka. W przedszkolu na bieżąco monitoruje się oraz dokumentuje wyniki prowadzonych obserwacji w zakresie rozwoju dziecka. O wynikach diagnozy osiągnięć dzieci informuje się rodziców. W oparciu o diagnozę końcową określa się wnioski na kolejny rok szkolny. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono diagnozę dzieci w zakresie umiejętności matematycznych. Nauczyciele w ankietach podali, że prowadzona jest obserwacja wstępna w celu wyłonienia dzieci z trudnościami, dla których planuje się pomoc w ramach zespołów psychologiczno – pedagogicznych. Na jej podstawie planuje się pracę indywidualną dla poszczególnych dzieci, a dla całe grupy określa się kierunki pracy. Po pierwszym semestrze prowadzi się obserwację śródroczną oraz dokonuje się ewaluacji ustalonych kierunków (określa się dalsze na II sem.). Na koniec roku po obserwacji końcowej podsumowuje się jej efekty. W gr. dzieci 5 i 6 letnich prowadzi się diagnozę wstępną i końcową, która również poddana jest analizie. W ciągu całego roku szklonego prowadzona jest obserwacja dzieci. Dodatkowo nauczyciele w wywiadzie podali, że na koniec tygodnia robią

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

8 / 43


ewaluację - zajęcia podsumowujące tydzień pracy, w celu planowania kolejnego ośrodka pracy i kierunków do pracy indywidualnej.

Nauczyciele analizują osiągnięcia dzieci uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Dyrektor podał, że w tym zakresie diagnozują poziom umiejętności i wiadomości dzieci oraz kierują się zainteresowaniami dzieci i pod tym kątem opracowują plany pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dzieci, które mają jakieś braki dydaktyczno- wychowawcze objęte są pomocą nauczyciela wychowawcy lub specjalisty (logopeda, psycholog). Prowadzona jest praca wyrównawcza lub praca z dzieckiem zdolnym. Nauczyciel proponuje również udział w kółkach zainteresowań lub udział w zajęciach dodatkowych. Nauczyciele w wywiadzie podali, że przy planowaniu pracy z dziećmi uwzględnia się wiek dzieci, w którym miesiącu urodziły się (początek czy koniec roku kalendarzowego), czy wcześniej chodziło do przedszkola. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora, informacje o potrzebach rozwojowych dziecka przedszkole uzyskuje poprzez: wypełnianie i analizę arkuszy obserwacji. Odbywa się w to w kilku etapach: I etap: diagnoza wstępna – nauczyciel wstępnie poznaje możliwości i potrzeby dziecka, określa jego potencjał i sposoby pracy (stymulację, wyrównywanie deficytów) II etap: diagnoza okresowa – to etap porównawczy do diagnozy wstępnej. Nauczyciel ewaluuje przyjęte kierunki pracy z dzieckiem, określa jej efekty; III etap: diagnoza końcowa – to obserwacja końcowych efektów rocznej pracy. Ten etap kończy się analizą umiejętności dziecka i wytyczeniem kierunków pracy w przyszłości dla nauczyciela przedszkola, rodzica.

W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci, co zostało potwierdzone przez dyrektora i nauczycieli. Jak wynika z wypowiedzi respondentów, po dokonaniu analizy wstępnej osiągnięć dzieci, określono rodzaje pomocy dzieciom: z deficytami, w okresie adaptacyjnym i uzdolnionym. Powołany został zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie udzielania pomocy logopedycznej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej, korekcyjno - kompensacyjnej. Ponadto nauczyciele wskazali, że wyniki z analizy osiągnięć dzieci pomocne są przy wyborze programu i książek pomocniczych. Wyniki maja wpływ na tematykę programów autorskich i planowanie różnych przedsięwzięć. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele podali, że na podstawie wniosków opracowano plan działań wspierających. Przedszkole przystąpiło do realizacji programów przygotowujących do nauki czytania i pisania: "Przedszkolaki chętne do nauki czytania i pisania". Dodatkowo dyrektor wymienił takie programy jak: „Przez ruch do wiedzy i umiejętności”, „Od działania do poznania”. Przystąpiono także do realizacji Programu Adaptacyjnego.

Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. Nauczyciele w wywiadzie podali następujące przykłady wprowadzonych zmian, które ich zdaniem przyczyniły się do rozwoju umiejętności dzieci:

•Praca metoda projektu – np. realizacja projektu „ Moje miasto Kołobrzeg”. Dzieci same planowały pracę, ustalały kogo zaproszą do współpracy, do projektu włączyli się także rodzice. Działania wychodziły z inicjatywy dzieci. Dzieci nauczyły się samodzielności, planowania i realizowania przyjętych założeń.

•W programie wychowawczym zawarto działania z zakresu savoir -vivre. Dzieci nabywają umiejętności właściwego zachowania w każdej sytuacji.

•Nawiązanie współpracy z Muzeum Oręża Polskiego - lekcje muzealne.

•Realizacja programu " Prawa Dziecka" - poszerzenie wiedzy na temat ich praw i obowiązków.

Rodzice w ankiecie potwierdzili, że przedszkole wspiera rozwój uzdolnień dzieci. W przedszkolu widoczne są osiągnięcia dzieci. Na korytarzu znajdują się puchary, eksponowane są prace konkursowe, na tablicy inf. przy wejściu wywieszane są dyplomy dzieci za udział w różnych konkursach i akcjach.

Powyższe argumenty oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej pokazują, że dzięki wielokierunkowym działaniom nauczycieli dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, rozwijają inteligencje wielorakie i osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Przedszkole prowadzi działania w sposób projakościowy - od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie, monitorowanie realizacji oraz doskonalenie działań zgodnie z potrzebami wychowanków.

Powyżej przedstawione argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełnienia kryterium.

Poziom spełniania wymagania: A

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

9 / 43


Wymaganie: Dzieci są aktywne

Komentarz:

W przedszkolu podejmuje się działania, które mają na celu aktywizację dzieci. W tym celu wprowadzono w każdej grupie wspólnie wypracowany system motywacyjny, położono nacisk na zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu np. dzieci brały udział w projekcie „ Kołobrzeg – moje miasto”. W zakresie edukacji przyrodniczej prowadzi się zajęcia w przedszkolnym ogródku. Dzieci zachęcane są do udziału w różnorodnych konkursach i przedsięwzięciach np. „ Paszport do kariery czy „ Klub Optymisty”.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Nauczyciele w celu aktywizacji dzieci prowadzą takie działania jak: wprowadzenie w każdej grupie wspólnie wypracowanego systemu motywacyjnego, prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi. Aby dzieci były zaangażowane wprowadza się elementy ruchu, śpiewu, muzyki. Dzieci nagradzane są np. poprzez zabawę w „Alabamie”. W grupach tworzy się kąciki tematyczne, gdzie dzieci same mogą poznawać wystawione eksponaty. W ramach aktywizacji zrealizowano przedsięwzięcie „Paszport do kariery”- dzieci za opanowanie danej umiejętności zdobywały odznaki, a na koniec roku otrzymywały nagrody. W celu rozwijania zainteresowań dzieci, przeprowadzono wśród rodziców ankietę, i na jej podstawie dostosowano książki, zabawki i kąciki tematyczne. Nauczyciele w ankiecie wskazali, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, są podczas nich aktywne. Z dużym zaangażowaniem uczą się nowych piosenek, wierszy. Biorą aktywny udział w zabawach ruchowych. W trakcie zajęć rozwijających inteligencję przyrodniczą prowadzą obserwację świata przyrody m.in. poprzez prace pielęgnacyjne w przedszkolnym ogródku. Chętnie podejmują wszelkie działania plastyczne, zgłaszają się, udzielają odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania, dokonują analizy określonych zjawisk, sytuacji podczas zabaw badawczych, wysuwają wolne wnioski na określony temat, koncentrują uwagę na przekazywanych treściach i wykonują polecenia zgodnie ze wskazaniami nauczyciela. Podejmują próby rozwiązywania problemów np. przedstawionych w utworze literackim, przedstawionych na ilustracjach, dzielą się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami, wcielają się w role podczas inscenizacji tekstów literackich. Dzieci podczas zajęć mogą opowiadać o swoich zainteresowaniach, ponieważ bloki tematyczne często dostosowuje się do ich potrzeb, np.: zajęcia o dinozaurach, księżniczkach, planetach. Jak wynika z przeprowadzonego z dziećmi wywiadu, w przedszkolu najbardziej lubią rysować, lepić z plasteliny, bawić się zabawkami. Dzieci chętnie bawią się w chowanego, berka, grają w pajęczynę, kolory, w piłkę, w klasy oraz na komputerze. Lubią zajęcia przy tablicy oraz pracować w książkach. Do ulubionych zajęć należy także układanie puzzli, gra w chińczyka, zabawa klockami lego, teatrzyk, gra w klasy. Dzieci wymieniły także słuchanie muzyki, zajęcia z jogi, oglądanie bajek. Zarówno partnerzy i samorząd oraz pracownicy niepedagogiczni potwierdzili w wywiadach, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole. Pracownicy niepedagogiczni podali, że dzieci chętnie uczestniczą zarówno w zajęciach dodatkowych bezpłatnych jak i płatnych. Według respondentów dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, ponieważ są one ciekawe, wesołe, prowadzone w formie zabawy. Dzieci bardzo lubią zajęcia organizowane w ogródku, gdzie mogą pielęgnować rośliny. Ponadto respondenci podali, iż w ramach zajęć płatnych najpierw zorganizowane były zajęcia pokazowe i dzieci mogły podjąć decyzje, w których zajęciach chcą uczestniczyć (aikido, szachy, tance, joga). Na tych zajęciach przeważnie uczestniczy ok 50 % dzieci - najchętniej chodzą na tańce i jogę. Ankietowani rodzice potwierdzili, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej – taką odpowiedź zaznaczyło 100 ankietowanych. W odniesieniu do zajęć organizowanych odpłatnie – 83 respondentów zaznaczyło, że ich dziecko chętnie w nich uczestniczy, 13 miało zdanie odmienne. Obserwacje zajęć wykazały, że wszystkie dzieci lub większość grupy są zaangażowane w zajęcia, a ich aktywność ma związek z działaniami podejmowanymi przez nauczyciela. Nauczyciel w celu aktywizacji zajęcia przeplata zabawami ruchowymi, śpiewa z dziećmi piosenki, recytuje wierszyki, wykorzystuje ciekawe pomoce dydaktyczne np. skrzynkę odkryć czy malowanie połówkami jabłka. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy - zbiorowa, grupowa i indywidualna. Dzieci na zajęciach są aktywne, chętnie zgłaszają się do poszczególnych zadań, sprawnie wykonują polecenia nauczyciela. Podczas obserwowanych zajęć stwierdzono, że nauczyciele zawsze (7/8) lub prawie zawsze (1/8) reagują kiedy dziecko nie jest zaangażowane w zajęcia. Zachęcają do wykonywania zadań, starają się aby każde dziecko mogło aktywnie uczestniczyć w zajęciach, motywują, włączają się do wspólnej zabawy.

Dzieci w przedszkolu są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych, co zostało potwierdzone przez dyrektora przedszkola jak i nauczycieli. Wskazani respondenci podali, że w celu zachęcania dzieci do samodzielnego rozwijania się, w przedszkolu tworzy się kąciki tematyczne, dzieci mają możliwość przygotowania prezentacji w domu np. na temat hobby i zaprezentowania się na forum innych grup. W celu zachęcania do samodzielności wprowadzono system motywacyjny, wdrożono przedsięwzięcie „Paszport

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

10 / 43


do kariery”. Dzieci angażowane są do udziału w uroczystościach, wystawach i konkursach. Dyrektor wskazał także na działalność kół zainteresowań. Nauczyciele dodatkowo podali, że dzieci mogą przynosić do szkoły swoje książki, encyklopedie, płyty, same podejmują decyzję jakiej muzyki chcą słuchać, jaką bajkę oglądać. Nauczyciele wskazali także na działalność dzieci w "Klubie Optymistów", w ramach którego przygotowują przedstawienia teatralne, pikniki i kiermasze. Partnerzy i samorząd oraz rodzice potwierdzili w wywiadach, że dzieci są zachęcane w przedszkolu do samodzielności. Rodzice na potwierdzenie tej opinii podali, że dzieci samodzielnie wykonują prace plastyczne, czynności samoobsługowe. W przedszkolu kładzie się duży nacisk aby dzieci miały szansę same się ubrać, zjeść posiłek. Dzieci pełnią dyżury w grupie, jak i na stołówce, opiekują się zwierzętami które są w salach. Ponadto zachęcane są przez wychowawcę do pomocy w prostych czynnościach porządkowych. W przedszkolu promowane są prace, które dziecko wykonało samodzielnie, bez współudziału rodziców. Natomiast partnerzy wskazali na takie działania jak: uczestnictwo w konkursach, zawodach podczas, których same potrafią prezentować swoje umiejętności, samodzielne przygotowanie posiłków np.: z okazji „Tygodnia zdrowej żywności”, sadzenie i pielęgnowanie warzyw w przedszkolnym ogródku. Dzieci w wywiadzie podały, że mogą same wybierać zabawy, np. w kącikach lub malowanie. Czasami to Pani podejmuje decyzję, w co mają się bawić. Na 5 z 8 obserwowanych zajęć nauczyciel zachęcał dzieci do samodzielnego wykonywania zadań (2 zajęć nie dotyczy – zajęcia dodatkowe: rytmika, j. angielski). Nie zaobserwowano sytuacji, w której dzieci same mogły wybrać zabawę, w która będą się bawiły. Po skończonych zajęciach dzieci wybrały zabawki i bawiły się w grupie lub samodzielnie.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

W przedszkolu dba się o bezpieczeństwo dzieci zarówno fizyczne jak i emocjonalne. Dzieci czują się bezpiecznie, są ufne w stosunku do nauczycieli. Wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje się oraz, potrafią zachować się zgodnie z przyjętymi normami. W przedszkolu prowadzi się systematyczną analizę zachowań dzieci, a wynikające z tej analizy wnioski przedkłada na działania. W przedszkolu funkcjonują systemy motywacyjne, które nagradzają pożądane zachowania dzieci.

Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Potwierdzili to wszyscy badani respondenci. Spośród 101 ankietowanych rodziców 85 potwierdziło, że ich dziecko w przedszkolu czuje się bezpiecznie, a 14 podało, iż dziecko miało lęki, które związane były bardziej z adaptacją w nowym środowisku, a nie z poczuciem zagrożenia. Problemy adaptacyjne wynikały przede wszystkim z konfliktów z rówieśnikami (bicie przez kolegę z grupy, szczypanie, zabieranie zabawek) oraz lęku przed zostaniem bez opieki rodziców. Zarówno rodzice, dzieci, pracownicy niepedagogiczni oraz partnerzy i samorząd w wywiadach podali, że przedszkole jest miejscem bezpiecznym, do którego dzieci chętnie uczęszczają. O bezpieczeństwie tego miejsca świadczy zamykanie drzwi wejściowych, elektroniczny system obecności, rodzice wypisują upoważnienia dla osób, które mogą odebrać ich dziecko. Dzieci w ramach zajęć uczą się bezpiecznych zachowań, do przedszkola zapraszani są policjanci - scenki w ramach zachowania bezpieczeństwa na drodze i w stosunku do osób obcych.Przy zabawie zapewniona jest opieka wychowawców, także w stołówce i w szatni, ponadto wszyscy pracownicy znają dobrze rodziców. Sprzęt wadliwy zostaje wymieniony, zabawki i urządzenia są bezpieczne. Pracownicy niepedagogiczni zwrócili także uwagę na to, z wszystkie prace porządkowe odbywają się w pomieszczeniach, w których nie ma dzieci (np. mycie okien, odkurzanie itp.). Według ankietowanych rodziców dzieci nigdy nie sygnalizowały braku poczucia bezpieczeństwa. Ponadto pracownicy niepedagogiczni wskazali, że w przedszkolu nie ma miejsc, w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się zachowania niewłaściwe. W trakcie zabawy, szczególnie na placu zabaw, wychowawca obserwuje swoją grupę i w razie potrzeby interweniuje, rozstrzyga konflikty i spory. W trakcie zajęć zaobserwowano, że dzieci są wesołe, uśmiechnięte, dobrze czują się grupie, chętnie proszą nauczyciela o pomoc. Nie było sytuacji odosobnienie lub odizolowania jakiegoś dziecka. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci są duże, przestronne, w każdej sali jest węzeł sanitarny, wysokość umywalek i ustępów dostosowana do wieku dzieci. Pomieszczenia były na bieżąco wietrzone, korytarz i schody właściwie zabezpieczone. Plac zabaw jest ogrodzony, wyposażenie placu w dobrym stanie, bez uszkodzeń, teren zadbany, estetyczny. Na placu zabaw znajduje się pusty basen o wysokości około 50 cm, który nie jest zabezpieczony. Stołówka jest duża, przestronna. Dyrektor

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

11 / 43


szkoły podał, że w poprzednim i ostatnim roku szkolnym na terenie przedszkola nie było żadnego wypadku, w którym poszkodowane było dziecko.

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele w ankiecie potwierdzili, że w przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci w sposób ciągły, systematyczny i planowy. Diagnoza przebiega również podczas bieżących obserwacji zajęć, zabaw dowolnych, hospitacji i innych codziennych sytuacji pobytu dziecka w przedszkolu. Nauczyciele korzystają z informacji uzyskanych od rodziców i określają wspólne kierunki pracy. Ponadto nauczyciele wskazali, że przeprowadzają diagnozę zachowań w trakcie zajęć z cała grupą jak i podczas pracy indywidualnej. Obserwację zachowań prowadzi się szczególnie w stosunku do dzieci nowoprzyjętych, a wnioski z obserwacji odnotowuje się na bieżąco w planie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Ankietowani rodzice potwierdzili, że pracownicy przedszkola zawracają należytą uwagę na zachowania dzieci. Takie zdanie wyraziło 97 ze 101 ankietowanych rodziców.

W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów wychowawczych, ujednolica się z rodzicami działania wychowawcze na terenie przedszkola jak i w domu. Dla dziecka tworzy się plan działań wspierających - określa się formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Ponadto nauczyciele wskazali na systematyczne przypominanie zasad prawidłowego zachowania, tłumaczenia niewłaściwych zachowań i wskazywanie prawidłowych. Podali, że nauczyciel stara się z dzieckiem wyciągnąć wnioski, konsekwencje niewłaściwego zachowania, a w sytuacji kiedy to nie skutkuje przeprowadza się rozmowy z rodzicami, prosimy o pomoc psychologa lub koleżankę, która miała podobny problem. Dla rodziców organizuje się w ramach pedagogizacji szkolenia i warsztaty, kieruje do doradcy rodzinnego. Dyrektor szkoły podał, że w ramach wzmacniania zachowań pożądanych, nauczyciele ustalają systemy motywacyjne dostosowane do swojej grupy wiekowej, możliwości i potrzeb dzieci. W młodszych grupach dotyczą one zazwyczaj czynności samoobsługowych oraz prawidłowych zachowań w grupie rówieśnicze. Pożądane zachowania są wzmacniane każdego dnia poprzez umieszczenie znaczka na tablicy. Na koniec tygodnia dzieci w nagrodę otrzymują drobny upominek. W grupach starszych dzieci zdobywają sprawności w różnych dziedzinach np.: „Jestem dobrym kolegą”, „Dbam o porządek”. Efektem zdobycia sprawności jest dyplom uznania. Nauczyciele w wywiadzie wskazali na pochwały słowne, chwalenie dzieci przy rodzicach, wyróżnienia na apelach, medale, słodkie upominki. Rodzice w wywiadzie potwierdzili, że w przedszkolu wzmacnia się pożądane zachowania dzieci poprzez systemy motywacyjne, stosowanie licznych pochwał, nagradzanie. Pracownicy niepedagogiczni potwierdzili, że są włączani w działania mające na celu wzmacnianie właściwych i eliminację niewłaściwych zachowań. Podali, że podczas przebywania z dziećmi na stołówce poprawiają łyżkę, widelec, dosuwają do stołu. Zwracają uwagę na to, co dzieci przynoszą do przedszkola. Potwierdzili ze, w przedszkolu funkcjonuje system motywacyjny w zakresie zachowania w grupie, bezpiecznego zachowania w sali oraz przy stole. W trakcie zajęć nauczyciel wzmacnia pożądane zachowania dzieci oraz eliminuje niepożądane, co zostało potwierdzone podczas obserwacji zajęć. Nauczyciele reagują na niepożądane zachowania np.: zawracają się bezpośrednio do danego dziecka, podchodzą, tłumaczą, razem wykonują zadania, aby zachęcić ucznia do działania i skupienia uwagi na danej czynności. Nauczyciele reagują w większości przypadków. Nauczyciel poprzez swój sposób zachowania kształtuje pożądane społecznie postawy. Podczas obserwacji nie zauważono jakichkolwiek zachowani agresywnych pracowników przedszkola w stosunku do dzieci.

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wskazali na to wszyscy ankietowani nauczyciele. Rodzice potwierdzili, że ich dzieci są jasno informowane w przedszkolu, jakich zasad postępowania należy przestrzegać. Takie zdanie wyraziło 100 spośród 101 badanych. Dzieci podały, że w przedszkolu oczekuje się od nich tego aby były grzeczne, słuchały pani, przestrzegały wspólnie ustalonych zasad, które spisane są na tablicy. Ponadto dzieci podały, że oczekuje się od nich właściwego zachowania na stołówce, w łazience i na spacerze. Dzieci wiedzą, że w przedszkolu nie wolno się bić, mówić brzydkich słów, krzyczeć, przynosić niebezpiecznych zabawek oraz biegać z nożyczkami. Wskazały także, że nie wolno rzucać lub niszczyć zabawek, pić wody z kranu, niszczyć swoich lub cudzych prac oraz wchodzić pod zjeżdżalnię. Według dzieci należy być grzecznym ponieważ, jeśli ktoś nie przestrzega zasad, to może komuś wyrządzić krzywdę. Ponadto dzieci podały, że trzeba być grzecznym aby nie dostać kary, ale otrzymać medal lub odznakę oraz ważne jest dla nich aby ich pani była wesoła i nie skarżyła mamie. Na wszystkich obserwowanych zajęciach stwierdzono, że dzieci nie przejawiają zachowań rażąco odbiegających od norm. W sytuacji niewłaściwego zachowania dziecka, reakcja nauczyciela polegała na tłumaczeniu dziecku, co w jego zachowaniu było niewłaściwe, wskazywaniu jak należy się zachować. W jednym przypadku dziecko zostało upomniane, bez tłumaczenia, co zrobiło niewłaściwie. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu) w trakcie badań nie było możliwości obserwacji zachowań dzieci na placu zabaw.

W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze. Dyrektor przedszkola wskazał,

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

12 / 43

 

że działania wychowawcze zaplanowane są i realizowane poprzez Plan Wychowawczy, którego realizacja poddawana jest systematycznej analizie i ocenie po to aby przekonać się, czy zaproponowany plan ma pożądany wpływ na wychowanków, pedagogów, personel, środowisko rodzinne. Zdaniem dyrektora konieczne jest więc przeprowadzanie ewaluacji - działań zmierzających do stwierdzenia, czy zawarte w nim treści są skuteczne w pracywychowawczo-dydaktycznej. W przedszkolu dokonuje się ewaluacji poprzez analizę dokumentacji pedagogicznej, zapisy w dziennikach, arkusze obserwacji, hospitacje diagnozujące, sprawozdania z realizacji programu. Analizuje się także dokumentację współpracy z rodzicami: protokoły zebrań z rodzicami, informacje zwrotne od rodziców, karty obserwacji dzieci. Prowadzone są rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup. Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację swojej pracy oraz dokonują co tygodniowe samooceny własnych działań wychowawczych, najczęściej po każdym bloku tematycznym, stwierdzając, w jakim stopniu są one skuteczne. Po ewaluacji wewnętrznej i ewaluacji pracy nauczycieli, określa się wnioski, które są wykorzystywane do planowania pracy wychowawczej na kolejny rok. Tak powstaje Plan Wychowawczy i Plan Nadzoru Pedagogicznego. Natomiast nauczyciele w wywiadzie podali, że analiza działań podjętych w celu eliminacji zagrożeń odbywa się podczas posiedzeń rady pedagogicznej oraz w razie potrzeb, doraźnie w zespole nauczycieli pracujących w danej grupie. Nauczyciele wskazali w ankiecie, że oceniają efekty podjętych przez nich działań wychowawczych. W tym zakresie po I półroczu i na koniec roku dokonują ewaluacji swojej pracy wychowawczej, ponadto prowadzą ewaluację cotygodniową w celu podsumowania tygodniowej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nauczyciele oceniają swoją pracę poprzez obserwację zachowań dzieci podczas zajęć, zorganizowanych zabaw. Pomaga im w tym także analiza wprowadzonego systemu motywacyjnego. Ocena służy nauczycielom do wyciągania wniosków co udało się wypracować całkowicie, a nad czym należy jeszcze popracować, jakie metody i formy pracy zmienić aby łatwiej dotrzeć do dzieci. Analiza dokumentów wykazała, że w planie nadzoru pedagogicznego na roku 2012/2013 zawarto wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w poprzednim roku szkolnym.

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane.

Jak wynika z badań, w przedszkolu wszelkie działania wychowawcze są monitorowane i w zależności od efektów lub ich braku modyfikowane. Tak jest w wypadku systemów motywacyjnych, które nauczyciele modyfikują z w zależności od stopnia skuteczności. Modyfikacji podlega także Plan Pracy Wychowawczej, który corocznie jest opracowany zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej. Modyfikacja dotyczyła Planu Wychowawczego, który przez dwa lata był ukierunkowany na kształtowaniem zachowań społecznie akceptowanych związanych z kulturą bycia i elementami savoir – vivru poprzez zabawę. Po dokonanej analizie wniosków ewaluacyjnych opracowano Program Wychowawczy ukierunkowany na kształtowanie sprawności fizycznej i świadomości prozdrowotnej przedszkolaków w celu rozwijania inteligencji wielorakich pod hasłem „Sprawne ciało – mądra głowa”. Nauczyciele w wywiadzie wskazali, że pojawiła się potrzeba modyfikacji działań ze względu na niewłaściwe zachowanie w stołówce. W związku z powyższym opracowano wspólnie zasady prawidłowego zachowania na stołówce, które przestrzegane są przez wszystkie dzieci; tak samo opracowano zasady zachowania w łazience, w sali gimnastycznej i szatni. W całym przedszkolu obowiązują ujednolicone zasady prawidłowego zachowania. Partnerzy i samorząd wskazali, że dokonywane przez nauczycieli zmiany przynoszą pożądane efekty.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

13 / 43


Obszar: Procesy

Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy

Komentarz:

W Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu funkcjonuje koncepcja pracy, która jest znana i akceptowana przez rodziców. Najważniejsze założenia przyjętej koncepcji realizowane są przede wszystkim poprzez kontynuację programu „Optymistyczne przedszkole”, rozwijanie i promowanie zdolności dzieci poprzez przystąpienie do przedsięwzięcia ,,Szkoła Odkrywców Talentów”. W ramach przyjętej koncepcji realizowany jest ogólnopolski program „Partnerskie Przedszkole”.

W przedszkolu istnieje koncepcja pracy, która została przyjęta przez Radę Pedagogiczną w dniu 10.09.2012 r. Z 11 ankietowanych nauczycieli 6 twierdzi, że koncepcja pracy została przedstawiona przez dyrektora, a następnie po uwzględnieniu sugestii nauczycieli, zatwierdzona; natomiast 5 nauczycieli wskazało, że koncepcja została wypracowana wspólnie. Większość ankietowanych nauczycieli podało, że czuje się współautorami koncepcji pracy przedszkola (takie zdanie wyraziło 9 z 11 ankietowanych, 2 nauczycieli nie podzielało tej opinii). Zarówno nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczni podali w wywiadzie, że w przedszkolu szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo dzieci, rozwijanie optymizmu, partnerstwo z rodzicami, instytucjami lokalnymi, rozwijanie optymistycznych cech charakteru, opanowanie umiejętności prezentowania się na forum, rozwijanie zainteresowań, kreatywność, tolerancja. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora, koncepcja pracy przedszkola opiera się na założeniach Programu „Partnerskiego przedszkola”. Najważniejsze cele przyjętej koncepcji to: kontynuacja programu „Optymistyczne przedszkole”, rozwijania i promowanie zdolności dzieci poprzez uczestnictwo w ,,Szkole Odkrywców Talentów”. Podstawowe kryteria w tak rozumianej edukacji to optymizm, kreatywność i partnerstwo. Stąd oferta edukacyjno – wychowawcza Przedszkola Miejskiego nr 10 będzie ukierunkowana na kształtowanie sprawności fizycznej i świadomości prozdrowotnej przedszkolaków w celu rozwijania inteligencji wielorakich, rozwijanie partnerstwa i umiejętności pracy zespołowej. Duży nacisk położony jest także na wspomaganie rozwoju twórczej kreatywności i tworzenie okazji do doświadczeń, sprzyjających rozwijaniu pozytywnych cech charakteru i osobowości. Zarządzanie opiera się na zasadach pracy zespołowej, stwarzając wśród pracowników atmosfery opartej na wzajemnej współpracy i zrozumieniu. Zabieganie o konstruktywną, partnerską współpracę z rodzicami, a także wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej. Promowanie placówki poprzez działalność nauczycieli i dzieci. Powyższe założenia i cele koncepcji pracy przedszkola zostały potwierdzone w dokumentacji przedszkola.

Przedszkole prowadzi działania realizujące własną koncepcję pracy, co zostało potwierdzone przez dyrektora szkoły oraz nauczycieli w wywiadzie. Dyrektor szkoły podał, iż Przedszkole Miejskie nr 10 to; „Zachodniopomorska Placówka Jakości”. Stąd szczególna dbałość o to, aby wysoka jakość świadczonych przez przedszkole usług była jego wizytówką, ponieważ z jakości przedszkola wynika nadrzędny cel, którym jest dobro i harmonijny rozwój wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości. Podnoszenie jakości pracy w przedszkolu przebiega jako przemyślany i zaplanowany proces. Przedszkole posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli i rodziców cele i kierunki działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania przedszkola. Wysokie standardy przestrzegane są w codziennej pracy, wyznaczają kierunki podejmowanych działań oraz są uwzględniane przy planowaniu coraz lepszych rozwiązań organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych. Podnoszenie jakości pracy przedszkola jest procesem ciągłym, dlatego nadal systematycznie planowane i wyznaczane nowe obszary działalności placówki. Realizowane są cele ogólnopolskiego „Programu Partnerskie Przedszkole” i „Optymistyczne Przedszkole”. Kolejnym działaniem jest wspieranie dzieci w rozwoju talentów i zainteresowań w ramach uczestnictwa w ,,Szkole Odkrywców Talentów”. Ponadto nauczyciele wskazali na realizowane przez nich przedsięwzięcia takie jak: "Ruch na cztery pory roku", , "Piosenka na cztery pory roku", " Poznawanie zawodów rodziców". Szkoła w ramach rozwijania zainteresowań i talentów prowadzi chór dziecięcy, koło plastyczne. W trakcie zajęć z dziećmi widoczne są działania, które mają na celu realizację przyjętej koncepcji pracy, szczególności w zakresie rozwijania cech optymistycznych, otwartości, prezentowania się na forum grupy oraz rozwijania przez aktywność fizyczną.

Dyrektor szkoły jak i nauczyciele potwierdzili, że koncepcja pracy przedszkola jest analizowana na końcowej Radzie Pedagogicznej. Wszyscy nauczyciel potwierdzili swoje uczestnictwo w pracach nad analizą i modyfikacją przyjętej koncepcji pracy. Badani respondenci wskazali, że analizy dokonuje się pod kątem realizacji celów i zadań.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

14 / 43

 

Wypracowane na radzie pedagogicznej wnioski dotyczą realizowanych przedsięwzięć - co udało się zrealizować, co należy zmodyfikować, uatrakcyjnić, w jaki sposób podnoszą jakość pracy, pozytywnie wpływają na rozwój dziecka. Wysuwane są wnioski do pracy na kolejny rok szkolny dotyczące zmian jakie należy przeprowadzić. Ponadto dyrektor wskazał, iż w ubiegłym roku szkolnym wnioski dotyczyły zmiany celu głównego Programu wychowawczego, nad którym przedszkole będzie pracowało w kolejnym roku szkolnym. Pracownicy niepedagogiczni podali w wywiadzie, że wszyscy współpracują z nauczycielami, pomagają w pracach plastycznych, w organizacji kiermaszy, festynów i innych przedsięwzięć, często podsuwają swoje pomysły w zakresie rozwiązań organizacyjnych. Niektórzy z nich działają w „Klubie Optymistów”. Ponadto konserwator dba o stan techniczny wszystkich urządzeń i zabawek.

Modyfikacje koncepcji pracy przedszkola są wynikiem tych analiz.

W danym roku szkolnym wprowadzono zmiany w koncepcji pracy przedszkola, które były wynikiem analizy jej realizacji. Badani respondenci ( dyrektor i nauczyciele) wskazali, iż w ubiegłym roku szkolnym wnioski dotyczyły zmiany celu głównego Programu wychowawczego, nad którym przedszkole będzie pracowano w kolejnym roku szkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 pracowaliśmy nad kształtowaniem zachowań społecznie akceptowanych związanych z kulturą bycia i elementami savoir – vivru poprzez zabawę. Po przeprowadzonej analizie, która opierała się min. na badaniach wykonanych w ramach projektu "Euroregionu Pomerania - Przeciwdziałania uzależnieniom dzieci”, wytyczono cel główny na rok szkolny 2012/2013: Kształtowanie sprawności fizycznej i świadomości prozdrowotnej przedszkolaków w celu rozwijania inteligencji wielorakich pod hasłem „Sprawne ciało

– mądra głowa”. Dodatkowo dyrektor wskazał na wdrożenie nowych programów autorskich i przedsięwzięć np. " Ruch na cztery pory roku", "Piosenka na cztery pory roku".

Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola.

Jak wynika z wypowiedzi dyrektora, rodzice zapoznawani są z koncepcją pracy przedszkola na zebraniu grupowym prowadzonym przez dyrektora na początku roku szkolnego, a także na zebraniu Rady Rodziców. Koncepcja pracy przedszkola zamieszczona jest także na stronie internetowej placówki. Rodzice podali w wywiadzie, że przedszkole traktuje ich jak swoich partnerów, duży nacisk kładzie na aktywną i szeroka współpracę. Ponadto rodzice wskazali, iż w przedszkolu kształtuje się u dzieci właściwe zachowania, uczy poprawnych relacji w grupie rówieśniczej. Duży nacisk kładziony jest na kształcenie, rozwój kreatywności i samodzielność dzieci. Przedszkole rozwija talenty i zainteresowania dzieci min. poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych. Rodzice wskazali, że realizowane przez przedszkole kierunki rozwoju ich dzieci są według nich prawidłowe. Dzieci są właściwie przygotowane do szkoły. Ponadto podkreślili, że w przedszkolu wszelkie działania podejmuje się przy współpracy z rodzicami, przedszkole chętnie wykorzystuje pomoc i pomysły rodziców. Spośród 101 ankietowanych rodziców 91 podało, że zgadza się z wartościami promowanymi w przedszkolu, a 96 zgadza się z działaniami podejmowanymi przez przedszkole.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Komentarz:

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

15 / 43

 

Oferta edukacyjna przedszkola wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W trakcie zajęć realizowane są treści programowe jak i zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Oferta oparta jest na diagnozie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań. Do głównych działań zaspokajających potrzeby dzieci można wymienić: proces adaptacji, szeroką ofertę zajęć dodatkowych np. koło matematyczne, chór, Klub Małego Aktora, jogę, szachy czy aikido. Nauczyciele opracowują i wdrażają własne przedsięwzięcia np. „Mój przyjaciel z Francji”, „Piosenka na cztery pory roku”.

Dyrektor szkoły jak i nauczyciele podali, iż w trakcie zajęć realizowane są wszystkie elementy podstawy programowej, zarówno treści jak i zalecane warunki i sposoby ich realizacji. Przy wyborze programu nauczania nauczyciele kierują się jego zgodnością z nową podstawą programową pod kątem treści edukacyjnych, zalecanych warunków i sposobów realizacji treści oraz wyznaczonych celów ogólnych i operacyjnych. Ważne również jest, aby wybrany program dopuszczał możliwość indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz był spójny z koncepcją pracy przedszkola. Wszystkie obserwacje zajęć w grupie potwierdzają realizację wybranych elementów podstawy programowej na poszczególnych zajęciach.

Oferta edukacyjna Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu zgodna jest z potrzebami dzieci, co zostało potwierdzone przez rodziców, dzieci jak i nauczycieli. Jak wynika z analizy przeprowadzonych ankiet, rodzice oczekują, aby ich dzieci w przedszkolu nabyły przede wszystkim umiejętność współżycia w grupie, zabawy z rówieśnikami, przestrzegania zasad prawidłowego zachowania, samodzielności w podstawowych aspektach życiowych, rozwijania umiejętności społecznych. Ponadto ważne jest dla nich, aby dzieci rozwijały swoje zdolności i zainteresowania, przestrzegały zasad bezpieczeństwa. Rodzice oczekują także dobrego przygotowania dzieci do edukacji szkolnej. Nauczyciele w wywiadzie potwierdzili opinie rodziców, co do potrzeb dzieci. Ponadto wskazali także na potrzebę ekspresji ruchowej, zabawy, wprowadzania logicznych gier i zabaw oraz potrzebę samorealizacji. Według rodziców przedszkole umożliwia dzieciom nabycie tych wskazanych przez nich umiejętności, czego potwierdzeniem jest to, że dzieci bardzo dobrze radzą sobie w szkole podstawowej.

Do działań, które zaspokajają najważniejsze potrzeby dzieci, nauczyciele zaliczyli: proces adaptacji dla 3 latka - spotkania z rodzicami grupy najmłodszej i nowoprzyjętych dzieci starszych, odpowiednią bazę lokalową, rozkład dnia dostosowany do wieku i potrzeb dzieci w obszarze nauki, zabawy i odpoczynku. W ramach rozwoju zainteresowań funkcjonują koła plastyczne, matematyczne, klub ekologa, klub małego aktora, zajęcia taneczne, aikido, szachy, joga. Organizowane są wycieczki do muzeum, teatrzyki, koncerty, wycieczki zawodoznawcze np. do policji straży, adwokata. Dzieci podały, że w ich przedszkolu najbardziej podoba im się kolorowanie, zabawki, zabawy ruchowe, zwierzęta. Dzieci lubią chodzić do przedszkola, bo uczą się różnych rzeczy oraz mogą spotkać swoich kolegów. Dzieciom nie podoba się ranne wstawanie, nieobecność ich pani w przedszkolu oraz to, że muszą brać udział w zajęciach.

W celu umożliwienia dzieciom rozwoju zainteresowań wprowadzono następujące zmiany w ofercie edukacyjnej przedszkola:

•Rozwijanie inteligencji wielorakich w ramach programu „ Optymistyczne Przedszkole” poprzez min. poznawanie ciekawych zawodów rodziców (strażak, policjant, drukarz, architekt, kucharz).

•Rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez udział w lekcjach muzealnych.

•Powołanie Klubu Młodego Ekologa, chóru, Klubu Małego Aktora, koła plastycznego i matematycznego. •Przystąpienie do ogólnopolskiego programu „Szkoły Odkrywców Talentów”, w ramach którego szczególny nacisk położono na odkrywanie, rozwijanie i doskonalenie zainteresowań i talentów dzieci uzdolnionych.

• Opracowywanie i wdrożenie przedsięwzięć dostosowanych do aktualnych potrzeb i zainteresowań dzieci np. „ Tropiciele historii”, „Ruch na cztery pory roku”.

Ponadto nauczyciele podkreślili, że w obecnym roku szkolnym kładzie się nacisk na propagowanie zdrowego trybu życia, aktywne spędzenie czasu wolnego. Przedszkole swoje działania opiera na partnerstwie, optymizmie oraz kreatywności. Nauczyciele uważają, że wprowadzane zmiany zaspokajają potrzeby dzieci w zakresie rozwoju zainteresowań. Pracownicy niepedagogiczni są świadomi zmian wprowadzanych w przedszkolu, których celem jest rozwój zainteresowań dzieci. Rodzice uważają, że obecnie przedszkole zaspokaja wszystkie potrzeby ich dzieci i nie trzeba wprowadzać zmian. Ankietowani rodzice potwierdzają, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania dziecka. Takiego zdania było 96 badanych.

Według dyrektora przedszkola i nauczycieli do nowatorskich rozwiązań programowych i działań edukacyjnych wdrożonych w przedszkolu można zaliczyć:

•Rozwijanie i promowanie zdolności dzieci w różnych rodzajach inteligencji wielorakich z ukierunkowaniem na sukces dziecka. w ramach programu " Partnerskie Przedszkole" oraz " Szkoła Odkrywców Talentów".

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

16 / 43


w placówce wprowadzono ciekawe zajęcia zainteresowań - klub małego ogrodnika, klub małego aktora, mały matematyk, chór przedszkolny.

•Działalność Klubu Optymistów - w skład klubu wchodzą: rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz dzieci i absolwenci. Do głównych działań można zaliczyć: przygotowanie przedstawień teatralnych dla dzieci 2x w roku, organizacja zawodów sportowe rodziców i dzieci, współudział przy organizacji kiermaszy i festynów.

•Innowacja pedagogiczna "Ważne słowo NIE" – program w zakresie asertywności.

•Uniwersalna komunikacja z rodzicami poprzez blog przedszkolny i grupowy, gazetki grupowe.

Dyrektor przedszkola wskazał także na takie działania jak realizacja programów autorskich: „Przez ruch do wiedzy i umiejętności” - wykorzystanie metody Kinezjologii Edukacyjnej, „Od działania do poznania” - wykorzystanie doświadczeń i zabaw badawczych, „Mały Optymista” - kształtowanie optymistycznych cech charakteru.

Natomiast nauczyciele dodatkowo wymienili następujące działania:

•Program "Przyjaciele Zippiego" program międzynarodowy w zakresie rozwijania właściwych zachowań, komunikowania się z otoczeniem, poznawania emocji, uczuć.

• Program autorski "Mój kolega z Francji" - współpraca z przedszkolem z Francji na zasadzie listownej korespondencji dzieci poznają swoich kolegów rówieśników z Francji - uczą się poznawania innych kultur, różnorodności a zarazem tolerancji jej.

Oferta edukacyjna przedszkola dostosowana jest do możliwości i zainteresowań wychowanków. Nauczyciele wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci wdrażają liczne przedsięwzięcia, programy oraz nowatorskie rozwiązania. Efektem tych działań jest wszechstronny rozwój dziecka co skutkuje dobrym przygotowaniem do dalszej edukacji w szkole podstawowej.

Powyżej przedstawione argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

Komentarz:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dziecka są planowane, realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W przedszkolu monitorowane są procesy edukacyjne, wnioski z monitoringu wykorzystuje się do ich dalszego planowania oraz doskonalenia np. w oparciu o wnioski wdrożono program wychowawczy „Sprawne ciało – mądra głowa”, w którym położono nacisk na edukację prozdrowotną.

Przedszkole wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.30 i realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego realizowany jest w godzinach 6.30 – 12.30. Ramowy rozkład dnia przedstawia się w następujący sposób:W godzinach od 6.30 do 12.30 nie mniej 1,1h dzieci starsze i 1,3 h dzieci młodsze: swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów. Nie więcej 1,1h - zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne. Nie mniej 2,3 h - czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne. W godz. 12.30 – 16.30 odbywa się tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe z instruktorami, koła zainteresowań, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności, aktywność własna dzieci. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odliczany jest czas na posiłki. Dyrektor wskazał, że ramy czasowe głównych form aktywności dziecka, wynikające z podstawy programowej, są w przedszkolu uwzględniane i odnotowywany przez nauczyciela przy planowaniu pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w dziennikach i sprawozdaniach. Obserwacje zajęć potwierdziły wykorzystanie przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. W trakcie zajęć czas był prawidłowo rozłożony na naukę jak i zabawę, wprowadzano dużo zajęć ruchowych, stosowano

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

17 / 43


zróżnicowane metody i formy pracy. W zakresie ograniczeń w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, nauczyciele wskazali na trudność stworzenia planu dnia w grupach, do których chodzą zarówno dzieci na 5 jak i 8 godzin.

Procesy edukacyjne są planowane. Dyrektor przedszkola podał, że planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej opiera się na wytycznych MEN oraz wniosków wynikających z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej i wniosków rady pedagogicznej podsumowującej. Na tej podstawie wybrany zespół opracowuje Program Wychowawczy na kolejny rok szkolny. Kolejnym elementem jest opracowanie planu nadzoru przez dyrektora. Nauczyciele opracowują na tej podstawie plany miesięczne uwzględniając podstawę programową. W Programie Wychowania Przedszkolnego podstawa programowa – czyli umiejętność finalna składa się z umiejętności składowych i umiejętności operacyjnych a także wskazuje warunki osiągania tych umiejętności. Nauczyciele w wywiadzie podali, iż w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej uwzględniają potrzeby rozwojowe, zainteresowania dzieci, rodziców i środowiska. Pedagogizację rodziców planuje się w oparciu o ankiety oraz rozmowy z rodzicami.

Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele potwierdzili, że w tym oraz poprzednim roku szkolnym prowadzony był monitoring procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora, wszyscy nauczyciele, po realizacji zaplanowanych treści, dokonują monitoringu w celu określenia efektywności działań wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych. Zgodnie z Planem Nadzoru monitorowane są procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci pod kątem realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki, przestrzegania i upowszechniania Praw Dziecka, realizacji podstawy programowej, prowadzenia obserwacji i diagnozy oraz zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu Nauczyciele podali, że w przedszkolu funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania dzieci, które prowadzą monitoring - prowadzona jest obserwacja, tworzony jest plan i karta pracy indywidualnej z dzieckiem. Monitoring odbywa się poprzez zapisy w karcie indywidualnej, a informacje przekazywane są rodzicom. Badani respondenci podali, że monitoring prowadzony jest w celu uzyskania odpowiedzi na takie pytania jak: na jakim poziomie są umiejętności (sprawności) dzieci, czy stosowane metody i normy pracy są dostosowane do indywidualnych predyspozycji, potrzeb i zainteresowań dzieci, czy pomoce dydaktyczne są dostosowane do wieku rozwojowego dziecka (wielkość, wyrazistość, kolor, format, ilość elementów), czy dana umiejętność lub trudność u dziecka kwalifikuje je do pracy indywidualnej, zespołowej (w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej) czy grupowej, w jaki sposób, poprzez jakie działania zaktywizować i zaciekawić dzieci do określonych zamierzeń, zadań. Nauczyciele podali, iż powyższą wiedzę uzyskują dzięki obserwacji, przygotowanym narzędziom diagnostycznym, pomocom edukacyjnym.

Wnioski wynikające z monitoringu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci wykorzystywane są do planowania dalszej pracy. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele wskazali, że na podstawie opracowanych wniosków w przedszkolu w większym zakresie upowszechniali wiedzę dotycząca Praw Dziecka, nauczyciel opracował program autorski "Prawa dziecka”, opracowano Program Wychowawczy „ Sprawne ciało – mądra głowa”, w którym nacisk położono na rozwój sprawności fizycznej i świadomości prozdrowotnej. Ponadto nauczyciele w wywiadzie podali, że planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej opiera się na wnioskach z ewaluacji tygodniowej, na podstawie wyciągniętych wniosków odbywa się kwalifikowanie dzieci do pracy indywidualnej w celu np. wyrównania szans edukacyjnych lub szerszego rozwijania umiejętności u dzieci zdiagnozowanych jako zdolne, zakwalifikowanie dzieci po przeprowadzonych przesiewowych badaniach logopedycznych do zajęć logopedycznych w celu usprawniania aparatu artykulacyjnego, zakwalifikowanie dzieci mających trudności adaptacyjne w grupie, do zespołów socjoterapeutycznych.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

18 / 43


Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

Nauczyciele wspólnie tworzą oraz analizują procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. W ramach współpracy opracowują i wdrażają przedsięwzięcia i programy własne np.: „Ruch na cztery pory roku”, „Tropiciel historii – znam swoje miasto”, „Edukacja przez literaturę” oraz planują współpracę i pedagogizację rodziców. Nauczyciele wspierają się wzajemnie w swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń, lekcje koleżeńskie, wzbogacenie warsztatu pracy, pomoc w organizacji imprez i uroczystości.

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, co zostało potwierdzone przez dyrektora przedszkola oraz samych nauczycieli. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora, nauczyciele wspólnie opracowują Program Wychowawczy, programy profilaktyki, programy autorskie, przedsięwzięcia, planują prace miesięczną biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. Po analizie dokonywanej przez nauczycieli po diagnozach wstępnych i śródrocznych prowadzone są działania wspomagające procesy edukacyjne. Powstają przedsięwzięcia ukierunkowane na potrzeby i możliwości takie jak; „Ruch na cztery pory roku”, „Tropiciel historii – znam swoje miasto”, Edukacja przez literaturę”- rozwijanie pasji literackich, „Wyginam śmiało ciało”. Nauczyciele piszą programy autorskie. Tak powstał program „Mały Optymista”, „Prawa Dziecka” oraz „Mój kolega z Francji”. Wspólne działania to także analizowanie współpracy z rodzicami i opracowanie nowych form komunikacji. W tym zakresie nauczyciele opracowują: Plan współpracy z rodzicami, Plan Pedagogizacji rodziców, Plan Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym, Public Relations i Koncepcję Pedagogiczną Optymistycznego Przedszkola. Nauczyciele w wywiadzie podali, że w przedszkolu funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania, w ramach których wspólnie opracowują narzędzia diagnostyczne, omawiają efekty pracy, wdrażają wnioski oraz wyznaczają kierunki swojej dalszej pracy.

Nauczyciele współdziałają przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci Dyrektor przedszkola podał, że nauczyciele w codziennej pracy prowadzą monitoring swoich działań edukacyjnych, a na koniec tygodnia prowadzą ewaluacje, która ma wpływ na planowanie pracy w kolejnych miesiącach. Na Radzie Pedagogicznej prowadzona jest analiza wynikająca z przeprowadzonych obserwacji (wstępnej, śródrocznej i końcowej), wytyczane są kierunki pracy i modyfikowane systemy motywacyjne. Zostają powołane zespoły wspomagające dzieci z w ramach zajęć wyrównawczych, zajęć dla dzieci uzdolnionych czy zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nauczyciele wspólnie dokonują analizy porównawczej śródrocznej z wstępną oraz końcowej z przeprowadzonymi wcześniej obserwacjami i diagnozami. Analizując procesy rozwoju i edukacji prowadzimy obserwacje dzieci w oparciu o arkusze obserwacji i diagnozy z uwzględnieniem inteligencji wielorakich. Wszyscy ankietowani nauczyciele podali, że procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci analizują wspólnie z innymi nauczycielami, ponadto 4 respondentów wskazało, że taką analizę przeprowadzają także samodzielnie. Według dyrektora przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, nauczyciele poszukują odpowiedzi na takie pytania jakie pomoce, metody, formy środki i warunki należy spełnić i zastosować konkretnie do danej grupy wiekowej i poszczególnych dzieci. Dodatkowo nauczyciele w ankiecie wskazali, że chcą pozyskać informacje dotyczące indywidualnych problemów dzieci, w jaki sposób urozmaicać zajęcia dydaktyczne, by były jeszcze ciekawsze i pozwalały na prawidłowy rozwój dzieci, jak pomagać dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto prowadzenie w tym zakresie analizy pozwala na weryfikację oraz podnoszenie jakości swojej pracy.

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Nauczyciele w przedszkolu wspierają się wzajemnie w pracy z dziećmi, co zostało potwierdzone przez dyrektora oraz nauczycieli. Wszyscy ankietowani nauczyciele podali, że wsparcie jakie otrzymują od innych nauczycieli jest dla nich wystarczające (8 z 11 ankietowanych nauczycieli zaznaczyło odpowiedź – zdecydowanie tak). Jako przykłady wzajemnego wspierania się w pracy z dziećmi dyrektor i nauczyciele podają:

•zajęcia koleżeńskie,

•wymiana i dzielenie się pomocami dydaktycznymi, scenariuszami zajęć,

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

19 / 43


•organizacja przedsięwzięć z udziałem wszystkich nauczycieli i dzieci z wszystkich grup wiekowych,

•szkolenia i warsztaty w ramach WDN,

•praca w zespołach ewaluacyjnych, zespołach do pisania programów wychowawczych, profilaktycznych, autorskich,

•działalność nauczycieli w Klubie Optymistów.

Dodatkowo nauczyciele wskazali na wymianę doświadczeń, udostępnianie programów autorskich, wspólne wzbogacanie warsztatu pracy, organizację imprez, festynów, wskazywanie literatury metodycznej.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

We wszystkich grupach wiekowych prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci, co pozwala na ukierunkowaną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci. W opinii dyrektora prowadzona jest obserwacja we wszystkich grupach wiekowych (wstępna, śródroczna, końcowa), a także diagnoza dzieci 5/6 letnich (wstępna i końcowa). Diagnoza prowadzona jest według wystandaryzowanych arkuszy, do których dobierane są odpowiednie narzędzia. W zeszłym roku przeprowadzona była „Diagnoza matematyczna ”dzieci 5/6 letnich w celu wyłonienia dzieci zdolnych i przesłanie tej wiadomości do szkoły, gdzie trafią badane dzieci. Diagnozowanie możliwości dzieci odbywa się także poprzez prowadzone hospitacje diagnozujące dla dzieci 5/6 letnich na początku i na końcu roku szkolnego pod kątem przygotowania do nauki szkolnej. Nauczyciele z grupy najmłodszej przeprowadzają badania ankietowe wśród rodziców nowo przyjętych dzieci. W wywiadzie nauczyciele potwierdzili diagnozowanie możliwości i potrzeb dzieci. W ich opinii najczęstszą potrzebą dzieci jest udzielenie im pomocy logopedycznej oraz praca nad ich samodzielnością, samoobsługą, rozwijanie ich sprawności manualnej oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, wzbogacanie słownictwa, komunikowania się, mówienia o swoich potrzebach. Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że dzieci zostały objęte diagnozą potrzeb w poprzednim roku szkolnym poprzez: obserwację wstępną - wszystkie dzieci - 167 osób, badania adaptacyjne - 2008 r. (3 latki) - 56 osób. Dodatkowo przeprowadzono ankietę dla rodziców w zakresie potrzeb i możliwości dzieci 3 letnich. Stwierdzono również, że dzieci zostały objęte diagnozą potrzeb w poprzednim roku szkolnym poprzez: diagnozę wstępną - 2006 (5 latki) - 37, 2005 (6 latki) - 45, diagnozą matematyczną - 5 i 6 latki - 82 osoby. Prowadzone są również hospitacje diagnozujące - 2 razy do roku w grupie 5 i 6 latków.

W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Dyrektor w ankiecie podał, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych w formie zajęć: logopedycznych, socjoterapeutycznych z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjnych, terapeutycznych oraz prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli wyniki diagnozy potrzeb i możliwości miały wpływ na sposób ich pracy z dziećmi m.in.:

• Włączenie dzieci do zespołów, w którym specjaliści (np. psycholog) czuwają nad ich rozwojem.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

20 / 43


•Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem, którego umiejętności czy możliwości wykraczają znacznie ponad przeciętną oraz z dzieckiem z trudnościami w wybranych obszarach w celu zniwelowania problemu i wyrównania szans edukacyjnych.

•Wprowadzenie kierunków pracy dla całej grupy.

•Wprowadzenie większej ilości działań wpływających na rozwijanie czynności manualnych, wzbogacających słownictwo dzieci, uczących dłuższych wypowiedzi, doskonalących mowę dziecka oraz ćwiczeń słuchu fonematycznego.

•Realizację programu autorskiego "Przedszkolaki chętne i gotowe do nauki czytania i pisania" (skierowany do dzieci zdolnych).

•Dostosowanie kart pracy do poziomu sprawności grafomotorycznych.

•Położenie większego nacisku na rozwój inteligencji emocjonalnej.

•Dostosowanie zakresu działań do potrzeb i możliwości, zainteresowań dzieci.

•Wypracowanie wspólnego systemu motywacyjnego i paszportu do kariery.

•Wprowadzenie zabaw z głoskami i czytaniem globalnym dla dzieci, które wzorują się na dziecku zdolnym i interesują się czytaniem.

•Organizowanie ciekawych wycieczek i spacerów.

Obserwacja (4 z 5) zajęć wskazuje, że nauczyciele dobierają sposób motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych dzieci.

Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Takiego zdania jest zdecydowana większość (95 z 101) ankietowanych rodziców. Dyrektor podał przykłady działań zindywidualizowanych: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (8 dzieci), logopedyczne (1dziecko), socjoterapeutyczne (2 dzieci). Wyżej wymieniona liczba dzieci wynika z przeprowadzonej diagnozy w poprzednim roku. Aktualnie prowadzone są obserwacje w celu wyłonienia dzieci wymagających pomocy. Nauczyciele pracują z dziećmi podczas zajęć indywidualnie, stosując różnorodne metody i formy pracy. Podczas większości obserwacji zajęć (5 z 6) stwierdzono, że nauczyciele pracują indywidualnie z dziećmi, np. z tymi które mają trudności z wykonaniem zadania, dodatkowo wyjaśniają, powtarzają i naprowadzają, upewniają się że dziecko rozumie polecenie, stawiają pytania pomocnicze, pozwalają dziecku samemu dojść do prawidłowego rozwiązania, nie krytykują za niewłaściwą odpowiedź. Natomiast dzieciom, które szybciej wykonują zadania przygotowują dodatkowe zadania lub zagadki. Nauczyciel pozwala jednemu dziecku na dokończenie pracy (przy pomocy nauczyciela wspomagającego), ponieważ dziecko narysowało bardzo duży owoc i chciało go całego pokolorować. Zaobserwowano również, że nauczyciele pomagają w adaptacji 4 nowym dzieciom, które dołączyły w tym roku do grupy czterolatków. Podczas jednej obserwacji nie zaobserwowano, aby nauczyciel dobierał zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych dzieci/ grup dzieci.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

21 / 43


Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, a przedszkole podejmuje liczne inicjatywy na rzecz środowiska, np. organizuje festyny, pikniki, akcje charytatywne. Dzięki podjętej współpracy dzieci wykazują otwartą postawę społeczną, podejmują działania na rzecz innych.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Zarówno nauczyciele i dyrektor w wywiadzie do najważniejszych działań wykonywanych na rzecz środowiska zaliczyli przede wszystkim inicjatywy kierowane do rodziców i rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola, m. in.:

•Organizowanie kiermaszów np.: jesienne, bożonarodzeniowe, wielkanocne oraz udział w kiermaszach organizowanych przez Urząd Miasta w Hali Milenium.

•Organizowanie festynów, np.: „Przyjaciele 10-tki” – raz do roku jako tradycja przedszkola na którym wręczane są statuetki Przyjaciela 10, organizacja „Dobrej nocki w przedszkolu”, gry i zabawy sportowe, grillowanie w ogrodzie przedszkolnym z udziałem dzieci, rodziców, absolwentów. Spanie w przedszkolu, wspólne śniadania , zabawy.

•Udział w akcjach charytatywnych: "Wyprawka dla Żaka", pomoc dla Domu Samotnej Matki, zbiórka darów na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: ubrania, zabawki, słodycze oraz zapraszanie dzieci z rodzin ubogich na przedstawienie w ramach akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, angażowanie rodziców do wspomagania przedszkola w zbiórce karmy na rzecz bezdomnych psów i kotów znajdujących się w Schronisku dla Zwierząt.

•Udział w akcjach proekologicznych, np.: zbiórka nakrętek, baterii, sadzenie drzewek, zbiórka kasztanów.

•Uczestniczenie w Klubie Optymistów rodziców przedszkolaków, rodziców z zewnątrz, dzieci uczęszczających do przedszkola, rodzeństwa, absolwentów, polegające na spędzaniu czasu wolnego w Alabamie, na tworzeniu i uczeniu się różnych technik plastycznych oraz gry aktorskiej.

•Angażowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego jako miejsca ćwiczeń dla uczniów szkolących się w zakresie: kucharz, fryzjer, ciastkarz, przybliżając jednocześnie zawody dzieciom, zapraszanie uczniów wraz z opiekunami do organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, np.: „Dni czekolady”, Dzień Matki, kiermasz bożonarodzeniowy.

•Propagowanie czytelnictwa i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną oraz księgarnią „Domowa”.

•Pomoc rodzicom w ramach pedagogizacji oraz prowadzenie konsultacji i badań dzieci, prowadzenie badań przesiewowych: wzroku, słuchu i mowy, przy współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

•Współpraca ze Szkołą Muzyczną poprzez prezentowanie umiejętności muzycznych dzieci oraz absolwentów, przy okazji imprez i uroczystości, dzielenie się swoimi zainteresowaniami, talentami. Cykliczne prowadzenie Wieczoru Kolęd z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

22 / 43


•Przybliżanie działań edukacyjnych przedszkola poprzez prezentacje placówki w środowisku lokalnym: lokalne media TKK, Gazeta Kołobrzeska, Strona Urzędu Miasta.

•Współpraca w zakresie prezentacji imprez i przedsięwzięć na forum środowiska lokalnego oraz prezentacje talentów dzieci i organizacja wystaw plastycznych w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.

•Współpraca ze szkołami poprzez przybliżanie szkoły jako kontynuacji dalszej edukacji, udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkoły, prowadzenie wspólnych lekcji lub akcji np. „Sprzątaj po swoim psie”. Udostępnianie strojów do przedstawień i balów z przedszkolnej Rekwizytorni.

•Współpraca z Komendą Policji: wycieczki, cykliczne spotkania i wizyty w przedszkolu policjantów, psów policyjnych, zajęcia w formie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

•Wynajęcie sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć dodatkowych np.: Fitness, szachy.

Wszystkie te inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego zostały potwierdzone podczas analizy dokumentów.

Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, że przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie wskazują te podmioty oraz informują na czym polega współpraca z nimi:

•Biblioteka Publiczna – realizacja Edukacji przez literaturę, lekcje biblioteczne, projekcje multimedialne, kiermasze książki, książka za książkę, konkursy plastyczne. Systematyczna współpraca raz w miesiącu - dzieci starsze uczestniczą w lekcjach, do dzieci młodszych Pani bibliotekarka przychodzi do grupy. Spotkania z autorami książek dla dzieci.

•Współpraca z innymi placówkami przedszkolnymi na zasadach uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez poszczególne placówki w różnych dziedzinach np.: Międzyprzedszkolna Spartakiada – Przedszkole Miejskie nr 1, Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej P-2, Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Przedszkolnej P -3, Międzyprzedszkolny Dzień Tolerancji i integracji P-6, Międzyprzedszkolny Omnibus Wiedzy P-7, Międzyprzedszkolny Dzień Kolęd P-8, Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Plastycznej P – 10. Dzień Konwalii – przedszkole prywatne – Mądrowscy.

•Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, konsultacje i prowadzenie badań dzieci. Prowadzenie warsztatów dla rodziców. Rozwój mowy i przygotowanie dziecka do nauki szkolnej. Konsultacje indywidualne w poradni wg wskazań nauczyciela – wychowawcy. Bieżąca współpraca psychologa z poradnią. Szkolenia dla dyrektora na tematy pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej w przedszkolu.

•Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Coroczna zbiórka darów na rzecz podopiecznychMOPS-u. Organizacja akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, spotkanie przedszkolaków z dziećmi z Miejskiego Ośrodka – prezentacje wokalne i teatralne, w wykonaniu przedszkolaków, absolwentów oraz wręczanie paczek i wspólny bal.

•Schronisko dla Zwierząt – aktywne uczestnictwo dzieci i rodziców w akacji charytatywnej na rzecz bezdomnych psów i kotów. Zbieranie i dostarczanie karmy do Schroniska.

•Współpraca z Policją – wycieczki do Komendy Miejskiej Policji, wizyty policjantów w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczny przedszkolak”, wizyta psów policyjnych i wycieczki na skrzyżowania, wspólne zajęcia, prelekcje, pokazy multimedialne o bezpieczeństwie w różnych porach roku. Współpraca z dzielnicowym – opieka w zakresie

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

23 / 43


bezpieczeństwa, wywiadów środowiskowych.

•Księgarnia „Domowa” SA – prezentacja pozycji literackich dla dzieci w formie kiermaszu książki – sprzedaż na holu przedszkolnym (dwa razy do roku) w ramach przedsięwzięcia „Edukacja przez literaturę”. Przekazanie książek w formie darowizny do Przedszkolnej Biblioteki .

•Szkoła Tańca „Besta” – prowadzenie oprócz zajęć dodatkowych także wszelkich imprezy typu: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Przyjaciel 10. „Taniec z gwiazdeczkami” i Turniej Tańca Towarzyskiego.

• Straż Pożarna – próbne alarmy, wycieczki, realizacja Programu Profilaktyki Przedszkola Miejskiego nr 10 i przedsięwzięcia „Bezpieczny Przedszkolak”.

•Szkoła Muzyczna – wycieczki do szkoły, prezentacje umiejętności muzyczne dzieci oraz absolwentów.

•Lokalni przedsiębiorcy – darczyńcy i sponsorzy.

•Klub Optymistów - rodzice, nauczyciele, absolwenci, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni. Działalność jako kółko teatralne, cykliczna organizacja „Wieczoru kolęd”, Dzień Pluszowego Misia. Kółko plastyczne- wykonanie dekoracji do przedstawień i bogatej oferty na kiermasze (stroiki, ozdoby) oraz wyroby kulinarne na kiermasze. To także uczestnictwo rodziców w Regatach Smoczych Łodzi. Zawody sportowe prowadzone przez i przy współudziale rodziców; Słoneczne Dni w Przedszkolu, Dobranocka w przedszkolu, Festyn Przyjaciel – 10. Uczestnictwo rodziców w „Akcji Cała Polska czyta dzieciom”.

•Urząd Miasta i Starostowo Powiatowe – zapraszanie władz samorządowych na najważniejsze wydarzenia przedszkolne: Pasowanie na przedszkolaka. Odsłonięcie tablicy „Szkoła OdkrywcówTalentów”, Międzyprzedszkolną Wystawę Twórczości plastycznej dzieci. Prezentacja wokalno – taneczna dzieci z okazji Dni

Unii Europejskiej. Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Urząd, akcjach charytatywnych i ekologicznych.

• Partnerzy OD i KU „Partner” Zabrze – poprzez uczestnictwo w ogólnopolskim programie i uzyskanie certyfikatu i recertyfikacji w Programie Partnerskie Przedszkole i Optymistyczne na kolejne lata do 2016 r. To uczestnictwo w konferencjach i zjazdach, udział w konkursach organizowanych przez przedszkola; „Ekologiczny Konkurs Optymistyczny” - Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mieszkańcy Bałtyku”, opracowania optymistycznych scenariuszy zajęć badawczych.

• CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego - Dekoracje stołów przy okazji świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych, prezentacje potraw różnych kultur, prezentacje innych zakątków świata: Hawaje, Indie. Zapraszanie uczniów wraz z opiekunami do organizacji „Dni czekolady” – dekorowanie owoców, ciasteczek i babeczek bakaliami i moczenie w fontannie czekolady, szaszłyki owocowe. Pokazy fryzjerskie – przybliżanie zawodu fryzjera poprzez pokaz na dzieciach i przygotowanie pań z okazji Dnia Nauczyciela. To także pomoc w organizacji Szkoły z pasją w RCK – dekoracje stołów, nakrycia z owoców i fontanny z czekolady, sponsoring ciast.

• RCK – współudział w organizacji przedsięwzięć dla całego przedszkola z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki – prezentacje wokalno – taneczne . Zorganizowanie i prezentacja wystawy plastycznej na temat: „Prezent dla św. Mikołaja” i współorganizacja prezentacji placówki przedszkolnej w ramach okołomiejskich prezentacji

„Przedszkola z pasją”.Udział w przedstawieniach teatralnych odbywających się w RCK, warsztatach dla dzieci i nauczycieli.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

24 / 43


•Współpraca z lokalnymi mediami: TKK – bieżące działania przedszkola, najciekawsze wydarzenia i akcja pracowników Telewizji Kablowej „Czytamy dzieciom”, Kulisy Kołobrzeskie.

•Współpraca ze szkołami podstawowymi nr 4, nr 8, nr 3, np.; wycieczki, odwiedzanie i uczestniczenie w wspólnie prowadzonych lekcjach, konkursach plastycznych .

•Współpraca z Gimnazjum nr 3 - w Programie Transgraniczna sieć na rzecz zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Pomerania faza III 2009 – 2012. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli - konferencje, ankietowanie rodziców, badanie umiejętności i sprawności fizycznej dzieci 5/6 letnich, prowadzenie zajęć terapeutycznych przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, obserwacja zajęć przedszkolnych, prezentacje wokalne – ruchowe dzieci

6 letnich, przeprowadzenie wywiadów z nauczycielami, rodzicami i dziećmi 6 – letnich, wyjazdy dyrektora do Greifswaldu na konferencje. Systematyczne czytanie bajek przez uczniów w ramach Akcji „.Cała Polska czyta dzieciom”.

•Współpraca z Muzeum Oręża Polskiego – wycieczki na okolicznościowe wystawy, cykliczne lekcje muzealne, udział w konkursach wiedzowych i plastycznych.

•Współpraca z placówką edukacyjną z Francji w ramach opracowanego programu autorskiego „Mój kolega z Francji”. Cykliczne kontakty z dziećmi francuskimi poprzez różne środki komunikacji: pisanie listów, rysowanie rysunków, wykonywanie drobnych upominków, kontakty internetowe, przesyłanie zdjęć i filmów.

Wszyscy partnerzy w wywiadzie potwierdzili formy współpracy wymienione przez nauczycieli i dyrektora oraz stwierdzili, że współpraca przebiega wzorowo.

Przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska. Dyrektor w ankiecie wymienił sposoby, w jaki przedszkole zbierało informacje na temat potrzeb lokalnego środowiska, należą do nich:

•Nawiązanie kontaktów i współpracy z instytucjami działającymi w mieście: MOPS, PCK, Schronisko dla Zwierząt, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Muzeum Oręża Polskiego, RCK, Biblioteka Miejska, Policja, Straż Pożarna, Poczta.

•Obserwacja stron internetowych i lokalnych mediów o planowanych akcjach, przedsięwzięciach, konkursach.

•Uczestniczenie w akacjach organizowanych przez różne instytucje.

•Opracowanie Planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Wszyscy nauczyciele oraz dyrektor w wywiadzie stwierdzili, że przedszkole zaspokaja najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska, do których zaliczyli:

•Udział w akcjach charytatywnych m.in. organizowanie pomocy dla dzieci objętych opieką MOPSu, pomoc materialna, rzeczowa.

•Organizację imprez kulturalnych.

•Promocję regionu.

•Pedagogizację rodziców.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

25 / 43


•Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas pobytu rodziców w pracy.

•Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

•Organizacje i współdziałanie w imprezach międzyprzedszkolnych.

•Udział w akcjach organizowanych przez Urząd Miasta, np.: Sprzątanie Świata, zbieranie nakrętek, baterii, sadzenie drzewek, konkursy plastyczne, wystawy oraz inne instytucje, np. PCK -„Wyprawka dla Żaka". Rodzice oraz partnerzy w wywiadzie podali podobne przykłady dodając, że przedszkole organizuje festyny integracyjne (2 razy w roku) oraz kiermasze miejskie: jesienny i bożonarodzeniowy w hali Millenium w ramach "Klubu Optymistów".

Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Dyrektor oraz nauczyciele podczas wywiadów wymienili jakie działania uwzględniające analizę potrzeb i możliwości środowiska prowadzi przedszkole, są to m. in.:

•Akcje charytatywne na rzecz ludzi i podmiotów lokalnego środowiska.

•Organizacja warsztatów dla rodziców.

•Organizacja i czynny udział w kiermaszach w hali Milenium.

•Zachęcanie do współpracy z PPP.

•Promocja regionu w czasie Dni Kołobrzegu.

•Organizacja imprez kulturalnych.

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że w ramach recertyfikacji "Partnerskiego Przedszkola" przeprowadzono dla rodziców ankiety w zakresie oczekiwań dotyczących nauki, wychowania i opieki - na podstawie ankiety opracowana m.in. program wychowawczy przedszkola. Ponadto, przeprowadzono dla rodziców ankietę w zakresie poradnictwa specjalistycznego - w oparciu o nią opracowano plan pedagogizacji rodziców (zorganizowano warsztaty i szkolenia). Na prośbę jednej z matek przedszkole wzięło udział w zbieraniu nakrętek, które zostały następnie wymienione na wózek dla niepełnosprawnego dziecka. Partnerzy oraz rodzice dodali do w/w działań, które podjęło przedszkole w celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska: kolędowanie oraz uczestniczenie całych rodzin w wspólnej Wigilii, współpracę z biblioteką pedagogiczną, propagowanie czytelnictwa wśród rodziców, współpracę z lokalnymi zakładami pracy.

Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania. Dyrektor w wywiadzie wymienił działania dydaktyczne i wychowawcze, które były prowadzone z pomocą podmiotów środowiska lokalnego i tak w ramach przedsięwzięcia Edukacja przez literaturę, dwa razy do roku organizowane są spotkania z całym przedszkolem: prezentacje multimedialne, kiermasz książki, książka za książkę, konkursy i wystawy plastyczne. Raz w miesiącu dzieci z trzech grup starszych są uczestnikami specjalnie prowadzonych dla nich zajęć „Lekcji bibliotecznych” . Pani bibliotekarka także raz w miesiącu przychodzi do dzieci z grup młodszych i prowadzi zajęcia przybliżające literaturę dziecięcą. Ponadto systematyczne codzienne czytanie bajek przez rodziców oraz uczniów z Gimnazjum nr 3 w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Kolejnym ważnym działaniem wymienionym przez dyrektora są przedsięwzięcia nauczycieli przybliżające dzieciom różne zawody np.: „Paszport do kariery”, „Zawody rodziców” . W ramach tych działań przy współudziale rodziców organizowane są

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

26 / 43


wycieczki do zakładów pracy. Rodzice przedstawiają swoje zawody pod kątem rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Odbyły się wycieczki do następujących zakładów pracy: Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, wylęgarni kurcząt, fabryki bombek, drukarni. Rodzice przychodzą także do przedszkola i przybliżają swoje zawody poprzez ciekawe opowiadanie oraz demonstrowanie ciekawych i charakterystycznych akcesoriów używanych dla określonego zawodu. Lekcje muzealne to kolejne ważne działanie wskazane przez dyrektora podczas wywiadu, polegające na współpracy poszerzającej ofertę przedszkola o elementy patriotyczne, o budzenie zainteresowania swoim miastem, kulturą i historią. Raz w miesiącu dzieci z grup starszych – IV, V, VI uczestniczą w specjalnie zorganizowanych zajęć o różnej tematyce. Odwiedzają Muzeum Oręża Polskiego czynnie biorąc udział w zajęciach np.: zabawy w archeologów, poznawanie strojów historycznych poszczególnych epok, mając możliwość przebierania się, dotykania czy porównywania. Partnerzy biorący udział w wywiadzie dodali, że przedszkole w pełni wykorzystuje zasoby lokalnego środowiska, dodając, że przedszkole mogło by szerzej wykorzystać współpracę z portem jachtowym i z Muzeum Orędzia Polskiego. Rodzice podczas wywiadu zwrócili uwagę na potrzebę większego dofinansowanie z Urzędu Miasta np. na zagospodarowanie pustego basenu znajdującego się na boisku przedszkolnym. Dzieci zapytane w wywiadzie o najatrakcyjniejszy ich zdaniem spacer, wymieniły wycieczki do parku, ponieważ były tam kasztany i żołędzie oraz dzieci zobaczyły ślady dzika oraz żaby. Ponadto przedszkolaki lubią chodzić na plażę i na ścieżkę zdrowia.

Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor w wywiadzie wymienili korzyści, jakie odnoszą dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami, najważniejsze z nich to:

•Rozszerzenie oferty edukacyjnej.

•Rozwijanie talentów dzieci.

•Poszerzenie zainteresowań dzieci.

•Kształtowanie postaw społecznych.

•Rozwój społeczny, intelektualny, sprawności fizycznej.

•Nauka zachowania w nowych sytuacjach.

•Rozwój kreatywności dzieci.

•Możliwość prezentacji własnych umiejętności publicznie.

•Otrzymanie nowych pomocy dydaktycznych oraz zabawek dzięki sponsorom.

•Nabywanie śmiałości, integracji, kształtowanie postaw społecznych.

•Wzmocnienie więzi ze środowiskiem.

•Pomoc na rzecz środowiska.

•Zadowolenie z przynależności do społeczności przedszkolnej.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

27 / 43


•Wzbogacenie słownictwa dzieci, wzbogacenie ich wiedzy o otaczającym świecie.

•Wzbogacenie i uatrakcyjnienie pobytu dziecka w przedszkolu.

Ponadto dyrektor i nauczyciele stwierdzili, że współpraca jest owocna i cały czas rozszerzana oraz że taka współpraca wpływa pozytywnie na rozwój dzieci, na co wskazują prowadzone przez nich ankiety dla rodziców, wywiady z rodzicami, obserwacje dzieci, analiza dokumentacji: raportów Rady Rodziców, ewaluacji wewnętrznej. Rodzice w wywiadzie potwierdzili, że współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności spotkania z ludźmi lub organizacjami spoza przedszkola, jest bardzo ważna dla ich dzieci i bardzo pozytywnie wpływa na ich wiedzę i wszechstronny rozwój.

Z przeprowadzonego badania wynika, że przedszkole współpracuje z bardzo wieloma podmiotami wspierającymi pracę przedszkola. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wieloletnia współpraca z Biblioteką, Muzeum Oręża Polskiego, Regionalnym Centrum Kultury, szkołami podstawowymi i Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu. Przedstawione powyżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania przez przedszkole.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola

Komentarz:

Przedszkole pozyskuje informacje o losach swoich absolwentów poprzez wywiady środowiskowe, ankiety skierowane do szkół oraz informacje uzyskane z lokalnych mediów. Przedszkole bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do dalszego kształcenia, co zostało potwierdzone przez wszystkich respondentów. Informacje o losach dzieci są w przedszkolu wykorzystywane do doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych, co potwierdza dyrektor oraz wszyscy nauczyciele w wywiadzie. Prowadzone są wywiady środowiskowe oraz do szkół są wysyłane ankiety. Na bieżąco śledzone losy absolwentów w lokalnych mediach, które umieszczane w prowadzonej przez przedszkole teczce „Absolwenci”. Tam też zamieszczone są dyplomy, świadectwa, dokumenty oraz wycinki prasowe zamieszczane na stronie Urzędu Miasta, TKK lub w lokalnej prasie. Przedszkole utrzymuje kontakty poprzez zapraszanie absolwentów do udziału i organizacji corocznego Pikniku Integracyjnego w Kopydłówku. Ponadto absolwenci prezentują swoje umiejętności i talenty podczas Wieczoru Kolęd i Festiwalu Talentów. Czynnie działają w "Klubie Optymistów”. Często odwiedzają przedszkole i opowiadają o swoich osiągnięciach, uczestniczą w przedstawieniach. Ponadto na stronie internetowej znajduje się zakładka: Absolwenci – udział w życiu przedszkola, gdzie znajduje się blog absolwentów.

Wykorzystuje się informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej.Dyrektor oraz nauczyciele w wywiadzie wskazują sposoby wykorzystania informacji o losach dzieci, które kiedyś uczęszczały do przedszkola: weryfikacji i ewaluacji pracy nauczycieli, ich samooceny: planowanie pracy tak, aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie do szkoły, poszukiwanie nowych rozwiązań. To także źródło wiedzy na temat talentów dzieci, ale również rodzajów trudności z jakimi stykają się dzieci w nowym środowisku szkolnym.

Przedszkole przygotowuje do funkcjonowania społecznego. Dziewięciu ankietowanych nauczycieli stwierdziło,

że w ostatnich dwóch latach żadne dziecko nie miało problemów z adaptacją byłych podopiecznych w klasach pierwszych. Ponadto jeden nauczyciel (z 11) stwierdził, że słyszał o przypadku jednej z dziewczynek która na początku roku szkolnego miała problem z adaptacją do pierwszej klasy. Jednak po miesiącu dziewczynka w pełni zaadoptowała się w szkole. Dyrektor w ankiecie podał, że nie dotarła do niego informacja na temat

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

28 / 43


problemów adaptacyjnych w szkole byłych podopiecznych.

Przedszkole przygotowuje do dalszego kształcenia. Podczas wywiadów rodzice oraz partnerzy przedszkola zgodnie stwierdzili, że przedszkole bardzo dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia, np.: dzieci manualnie są bardzo sprawne, bardzo wszechstronne, dobrze przygotowane do zajęć plastycznych, pisania, dzieci są otwarte, kreatywne, samodzielne, asertywne, przyjaźnie nastawione do społeczeństwa. Potrafią zaprezentować się publicznie, są przygotowane pod względem dyscypliny pracy, mają wypracowaną postawę pracy. Przedszkole odpowiada na potrzeby rynku pracy , bada losy swoich absolwentów. Dzieci wygrywają dużo konkursów, np.: mistrz piłki nożnej, mistrz matematyczny. Jedna z absolwentek przedszkola jest mistrzynią Polski w szachach. Nauczyciele szkół podstawowych oceniają bardzo dobrze przygotowanie dzieci z tego przedszkola do obowiązku szkolnego.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Komentarz:

Przedszkole prowadzi działania mające na celu promowanie wartości wychowania przedszkolnego. Prezentuje i upowszechnia informacje o swoich działaniach i osiągnięciach dzieci m.in. poprzez własną stronę internetową. Na uwagę zasługuje cykliczna współpraca ze środowiskiem w ramach prężnie działającego "Klubu Optymistów". Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku.

Przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego wychowanków. Partnerzy oraz rodzice podczas wywiadu podali następujące przykłady działań upowszechnionych ostatnio przez przedszkole w lokalnym środowisku: sprzątanie świata, integracyjny piknik, lekcje w muzeum, spotkanie z policjantem, akcja "Smocze Łodzie", "Festyn integracyjny", kiermasz jesienny, wyjścia do biblioteki. Jako źródła tych informacji podali: telewizję kablową, internet, informację osobistą od wychowawców, informacja na tablicy ogłoszeń, gazetę lokalną, stronę internetową przedszkola. Wszyscy ankietowani rodzice ocenili, że informacje na temat osiągnięć przedszkola docierają do nich w wystarczającym stopniu. W opinii dyrektora przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach dzieci poprzez przygotowywanie folderów na temat działalności przedszkola, własną stronę internetową, tablicę ogłoszeń, wydawanie własnej gazetki, prezentowanie się podczas lokalnych uroczystości oraz poprzez lokalne media. Analiza dokumentacji potwierdziła powyższe sposoby informowania przedszkola o swojej ofercie i działaniach. Przedszkole wydaje gazetki grupowe, prowadzi na stronie internetowej blog przedszkolny oraz grupowy, prezentuje się na stronie UM, w Biuletynie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie "Nauczycielska Edukacja". Przedszkole podejmuje działania promocyjno-informacyjne co najmniej raz w miesiącu. W ostatnim czasie przedszkole upowszechniło następujące informacje w lokalnym środowisku:

•Realizacji przedsięwzięcia "Bezpieczny Przedszkolak" i "Rodzinnego Pikniku Integracyjnego".

•I, II miejsce, 4 wyróżnienia w Konkursie plastycznym organizowanym przez UM - "Żyjąca Planeta".

•I, 3 x II, 2 x III i 3 wyróżnienia w konkursie Moja szkoła.

•II miejsce w zbiórce nakrętek - 2 000,00zł.

•IV miejsce w zbiórce baterii - 500,00 zł.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

29 / 43


•I miejsca w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Morski w Słupsku i wygranie Wieży - urządzenia na plac zabaw wartości 30 000,00 zł.

•III w gr. 3 latków i III w gr. 4 latków w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola. W czasie wywiadu partnerzy podali przykłady informacji o osiągnięciach wychowanków które przedszkole upowszechniło ostatnio w lokalnym środowisku: sprzątanie świata, integracyjny piknik, lekcje w muzeum, udział przedszkolaków w miedzyprzedszkolnym konkursie piosenek. Rodzice podczas wywiadu podali dodatkowo: konkurs plastyczny Urzędu Morskiego - przedszkole otrzymało urządzenie do placu zabaw, konkurs matematyczny, bicie rekordu liczby dzieci grających w piłkę - rekord Guinessa, festiwal piosenki przedszkolnej - sukcesy przedszkola w kategoriach wiekowych. Informacje te są umieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz pokazywane w lokalnym mediach. Dyrektor w ankiecie przedstawił 3 osiągnięcia przedszkola w ostatnim czasie najważniejsze zdaniem dyrektora:

•Uzyskanie receritifikacji w Programie Partnerskie Przedszkole na kolejne 5 lat (2011-2016).

•Uzyskanie tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów".

•Prężnie działający "Klub Optymistów".

Przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego. 95% ankietowanych rodziców uważa, że zostali poinformowani o korzyściach wynikających z faktu, że ich dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Podczas wywiadu wszyscy nauczyciele stwierdzili, że w środowisku, w którym działa placówka, można promować edukację przedszkolną. Dyrektor oraz nauczyciele stwierdzili, że przedszkole promuje się poprzez swoją stronę internetową prowadzoną w formie bloga - gdzie na bieżąco umieszczane są wszystkie działania edukacyjne, oraz na blogach grupowych, na stronie Urzędu Miasta. Na potrzeby rekrutacji w Urzędzie Miasta znajduje się strona gdzie przedszkole przedstawia swoją ofertę edukacyjną. Prowadzona jest systematyczna promocja Przedszkola w lokalnych mediach i prasie kołobrzeskiej. W środowisku opinię wystawiają rodzice dzieci uczęszczających i absolwentów. Liczba dzieci chętnych do zapisania się do przedszkola przewyższa znacznie możliwości przyjęcia do niego. W tym roku szkolnym na 25 miejsc (3 latków) zgłosiło się 58 dzieci, jest to największa liczba osób chętnych ze wszystkich przedszkoli miejskich. W dokumentach przedszkola opisane są następujące działania promujące wartość edukacji przedszkolnej w środowisku: prezentacja przedsięwzięć przedszkola na zewnątrz (zapraszanie na pikniki i festyny), promowanie swojej działalności w prasie lokalnej i na stronie internetowej UM, przeprowadzanie akcji proekologicznych z udziałem innych przedszkoli i społeczności lokalnej.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość kształcenia. Wszyscy ankietowani rodzice mają poczucie, że Przedszkole nr 10 w Kołobrzegu dba o jakość kształcenia i wychowania dzieci. Potwierdzili to również podczas wywiadu stwierdzając, że realizowana jest podstawa programowa oraz uznając, że jest współpraca w tym zakresie z rodzicami i środowiskiem. Wszyscy partnerzy zgodzili się z rodzicami dodając, że placówka dba o jakość kształcenia ponieważ przedszkole przygotowuje bardzo dobrze do obowiązku szkolnego, ponadto świadczy o tym fakt, że rodzice bardzo chętnie zapisują dzieci do tego przedszkola.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem. Prawie wszyscy (99%) ankietowani rodzice uważają, że nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na współpracy z nimi. Tego samego zdania są partnerzy przedszkola, a według nich świadczy o tym m.in.: bardzo dobra współpraca i kontakt z rodzicami przedszkolaków oraz prowadzenie zajęć dla rodziców.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

30 / 43


Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Rodzice są partnerami

Komentarz:

Rodzice mają poczucie, że nauczyciele traktują ich po partnersku, wspomagają w procesach wychowania dzieci, m.in. poprzez różne formy pedagogizacji. Rodzice zaangażowani są w prace na rzecz przedszkola, biorą czynny udział w akcjach, imprezach i uroczystościach prowadzonych przez przedszkole oraz opiniują działania przedszkola w wielu obszarach.

Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości.Większość ankietowanych rodziców (87 z 101) stwierdziła, że informuje nauczycieli lub dyrekcję przedszkola o swoich opiniach na temat pracy placówki w czasie zebrań z rodzicami, w czasie indywidualnych rozmów (43 z 101), poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (35), a (33 z 101) przekazuje informację przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych/ grupowych. Ponadto (6 z 101) korzysta z innych form informowania: spotkania " Klubu Optymisty", forum internetowe oraz ankiety dotyczące oczekiwań rodziców wobec przedszkola. Prawie wszyscy rodzice (98 z 101) oświadczyli, że mają poczucie, iż nauczyciele i inni pracownicy są otwarci na ich opinie, dotyczące działalności przedszkola oraz 100 ze 101 badanych w ankiecie rodziców stwierdziło, że zostali oni poinformowani o dniach i godzinach, w których można porozmawiać indywidualnie z wychowawcą grup. Również 100 rodziców uważa, że nauczyciele przedszkolni poświęcają im odpowiednią ilość czasu. Nauczyciele w wywiadzie grupowym oraz dyrektor w ankiecie wymieniają sposoby, za pomocą których rodzice mogą dzielić się z nimi opiniami na temat pracy z dziećmi i działalności przedszkola, są to:

•Zebrania rodziców.

•Indywidualne rozmowy w ramach wyznaczonych godzin oraz poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców.

•Przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych/ grupowych.

•Kontakty indywidualne z dyrektorem.

•Spotkania Rady Rodziców.

•Klub Optymistów.

•Na stronie internetowej.

Obserwacja placówki pozwala stwierdzić, że na tablicach informacyjnych są podane ogłoszenia na temat zebrań rodziców, terminów indywidualnych spotkań dyrekcji i nauczycieli z rodzicami oraz kontakt (telefon, e-mail, strona internetowa) z dyrektorem.

Również z analizy dokumentów wynika, że na stronie internetowej zamieszczone są informacje dotyczące form kontaktu z przedszkolem oraz o konkursach, bieżących działaniach, festynach, akcjach, zebraniach dla rodziców poszczególnych grup.

Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (83 z 101) uważa, że regularnie z inicjatywy nauczyciela otrzymywali informację na temat rozwoju swojego dziecka, 13 uważa, że nieregularnie otrzymywali taką informację, (3 ) oświadczyło, że otrzymywali takie informacje na własną prośbę, jedna osoba oświadczyła że nikt nie informuje jej o rozwoju dzieci. Prawie wszyscy (95 z 101) ankietowani rodzice uważają, że nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola przekazywali im informacje, w jaki sposób mogą wspierać rozwój swojego dziecka. Rodzice podali formy wsparcia dla nich, które prowadzi przedszkole lub pośredniczy w dostępie do nich:

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

31 / 43


•Pomoc pedagoga lub psychologa na terenie przedszkola (73).

•Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (48).

•Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze (31).

•Wskazówki od nauczycieli (90).

•Grupa wsparcia (3).

•Inne: „ Klub Optymistów”, logopeda (4).

Zdecydowana większość rodziców (98 z 101) ocenia wsparcie, jakiego udziela im przedszkole, jako całkowicie wystarczające. Podczas wywiadu rodzice podali formy wspierania ich w wychowaniu dzieci, m. in: pomoc psychologa, konsultacje z logopedą, warsztaty dla rodziców, konsultacje indywidualne, porady dla rodziców w wydawanych przez przedszkole gazetkach. Rodzice uważają, że te działania są przydatne ponieważ wskazują jak dziecku pomóc, czego można od dziecka oczekiwać w danym okresie rozwojowym oraz uzyskać profesjonalną opinię, poradę w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie wymieniają różnorodne formy wspierania rodziców, m. in.: pedagogizacje rodziców obejmująca warsztaty i spotkania, zajęcia otwarte dla rodziców, artykuły w gazetkach grupowych, pomoc psychologa i logopedy. Rodzice bardzo chętnie korzystają z pomocy wychowawców podczas zajęć otwartych i spotkań indywidualnych z nauczycielem. Powyższe formy pomocy znalazły potwierdzenie w analizie dokumentów. W przedszkolu funkcjonuje Plan pedagogizacji rodziców na rok szkolny 2012/2013, w którym uwzględniono prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców połączonych z dyskusją.

Rodzice mają wpływ na działania przedszkola. Większość ankietowanych rodziców (86 z 101) ma poczucie, że mają wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu. Uważają tak, ponieważ biorą czynny udział w życiu przedszkola np.: poprzez sponsoring, organizacje wyjść do ciekawych miejsc i instytucji, przedszkole jest otwarte na uwagi, pomysły, opinie i sugestie rodziców, wspólnie z nauczycielami ustalane są działania i wprowadzane w życie. Rodzice są na bieżąco informowani o wszystkich działaniach przedszkola dzięki czemu mogą w nich czynnie uczestniczyć. Ponadto wspólnie organizowane są pikniki, wieczory kolęd, spotkania, przedstawienia teatralne. Ważne decyzje konsultowane są z rodzicami, Radą Rodziców. Rodzice mają wpływ poprzez wyrażanie opinii, czy też wybór z oferowanych opcji. Dyrektor podczas wywiadu zaznaczył, że rodzice lub organy przedstawicielskie rodziców mają wpływ na decyzje dotyczące kwestii dydaktycznych, wychowawczych, organizacyjnych. Ponadto w ankiecie wskazał następujące decyzje, na które rodzice mieli największy wpływ:

•Ustalenie składki miesięcznej na fundusz Rady Rodziców.

•Wyrażenie opinii na temat zatwierdzenia przedszkolnego zestawu programów i książek pomocniczych.

•Uchwalenie Preliminarza wydatków ze składek rodziców zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców.

Podczas wywiadu rodzice potwierdzili wypowiedź dyrektora oraz podali, że mają wpływ na następujące kwestie dotyczące pracy przedszkola:

•Wybór imprez, programów autorskich repertuaru kinowego.

•Wspólnie ustalono godziny posiłków - obiad rozdzielono na dwie tury (zupa - godz. 11, drugie danie - 14.00).

•Zmiany ubezpieczyciela.

•Uwzględniane są sugestie rodziców w zakresie zatrudniania nauczycieli po odbytym stażu.

•Przeznaczenie funduszy z Rady Rodziców: rodzice wraz z nauczycielami wybierają nagrody, upominki dla dzieci które maja urodziny.

Rodzice uważają, że ich wpływ na pracę przedszkola jest wystarczający ponieważ dyrektor uwzględnia pomysły, sugestie rodziców, włącza rodziców w różnorodne akcje, festyny. Rodzice mają poczucie, że współuczestniczą w działaniach podejmowanych na terenie przedszkola. Wśród rodziców przeprowadza się ankiety dotyczące

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

32 / 43


wprowadzanych w przedszkole zmian. Analiza dokumentów potwierdziła, że rodzice lub ciała przedstawicielskie rodziców (Rada Rodziców) mają wpływ na decyzje w kwestiach: dydaktycznych np.: uchwalanie programu wychowawczego przedszkola, programu profilaktyki, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, opiniowanie oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. W kwestiach opiekuńczo – wychowawczych: wpływ na organizację imprez, festynów oraz w kwestiach organizacyjnych: ustalanie formy i wysokości ubezpieczenia, wysokość składek na redę rodziców, opiniowanie projektu planu finansowego.

Rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (100 z 101)uważają, że nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zależy na bliskiej współpracy z rodzicami. Rodzice podali, że biorą przede wszystkim udział w:

•Udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych (80 z 101).

•Udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych (60 z 101).

•Współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami (19 z 101).

•Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole (6 z 101).

•Prace fizyczne na rzecz przedszkola (np. remonty, sprzątanie itp.)( 2 z 101).

•Udzielanie przedszkolu pomocy materialnej (36 z 101).

•Udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną (lokalne festiwale, konkursy, debaty, akcje społeczne i charytatywne itp.)(53 z 101).

•Udział w konsultacjach, debatach organizowanych przez przedszkole (6 z 101).

•Innych (7 z 101) np.: czytanie dzieciom bajek. pieczenie ciasta, Klub Optymistów.

Ankietowani nauczyciele wskazują na te same co rodzice formy współpracy, a w wywiadzie grupowym bardzo dobrze oceniają zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. Przytaczają następujące przykłady działań: rodzice najchętniej angażują się w prace na rzecz grupy, wzbogacanie wyposażenia (84% rodziców), w akcje charytatywne na rzecz potrzebujących - 82%, udział w uroczystościach przedszkolnych -80% , zajęcia otwarte 80%, Udział w wystawach i konkursach 76%, udział w Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 62%, prezentacja hobby zainteresowań 32%, prezentacje zawodów 33%, pomoc w organizacji wycieczek 15%, pozyskiwanie sponsorów na rzecz Przedszkola 7%. Dane pochodzą z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok 2011/2012. Dyrektor w wywiadzie potwierdził wypowiedzi zarówno rodziców jak i nauczycieli. Ponadto stwierdził, że najważniejszą formą współpracy to uczestnictwo rodziców w Klubie Optymistów, w którym czynnie uczestniczy ok. 16 % rodziców.

Rodzice opiniują działania przedszkola. Dyrektor podczas wywiadu podał przykłady decyzji, które opiniowali rodzice: opiniowanie wysokości składki na fundusz Rady Rodziców, zatwierdzenie wyboru książki pomocniczej dla dzieci, zestawu programów autorskich oraz programu wychowawczego i profilaktyki, zatwierdzenie preliminarza wydatków z Funduszu Rady Rodziców. Zdaniem dyrektora uczestnictwo rodziców w Radzie Rodziców stwarza możliwości do współpracy na wielu płaszczyznach, rodzice czują się współodpowiedzialni za działania przedszkola, są partnerami . Rodzice (93 z 101) w ankiecie wskazali, że ich opinie mają wpływ na działania przedszkola. 43 z 101 rodziców nie zna przykładów opinii, jednakże ponad polowa rodziców (51) stwierdziła, że zna przykłady ich wpływu na działania przedszkola: pomoc i opieka w organizacji imprez, sprzedaży i pieczeniu ciast, stroików świątecznych, wyrobów kulinarnych, organizacja wyjść i wycieczek np. do miejsc pracy, muzeum, biblioteki, wybór szkoleń ze specjalistami, wydatkowanie środków z rady rodziców, wspólnie ustalanie form prowadzonych akcji społecznych, imprez integracyjnych, opiniowanie wydatków z Rady Rodziców, wybór oferty ubezpieczenia, wybór programów, zakup zabawek do grupy, wystroju sali, zakup upominków urodzinowych dla dzieci, paczek mikołajkowych, dodatkowego sprzętu na plac zabaw, organizowanie zajęć tematycznych i prowadzonych przez rodziców, dbanie o zdrowie (lekarze - stomatolodzy), nauka zachowania prawidłowego na ulicy (policja), ustalenie repertuaru kulturalnego - który będzie wprowadzony w roku szkolnym, sponsoring. Pani dyrektor zareagowała na uwagę rodziców odnośnie nieodpowiedniego repertuaru kinowego, na który miały wybrać się dzieci - wpłynęła na kino aby wyświetlono inny film. Podczas wywiadu rodzice wskazali sytuacje gdy dyrekcja przedszkola lub nauczyciele proszą ich o opinie dotyczącą działań przedszkola: wybór podręczników, opinie w zakresie oceny

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

33 / 43


pracy nauczycieli, wydatkowania funduszy z Rady Rodziców, wyboru zajęć dodatkowych, wprowadzenia religii. Rodzice opiniowali w tym lub poprzednim roku szkolnym decyzję o zakupie pociągu na plac zbaw, opinię w sprawie zakupu nagród, plan organizacji Dnia Dziecka, harmonogram imprez szkolnych oraz programy autorskie realizowane w przedszkolu.

Powyższe argumenty oraz jednomyślność wszystkich respondentów i wielkie zaangażowanie rodziców we współpracę z przedszkolem, wskazują na bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

34 / 43


Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

W przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach. Działają aktywnie zespoły zadaniowe, których praca przynosi oczekiwane efekty. Nauczyciele wywiązują się z podejmowanych zobowiązań i czują się odpowiedzialni za pracę placówki co wpływa na podniesienie jakości jej pracy.

W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe. Dyrektor w ankiecie stwierdził, że aby pobudzić pracę zespołową w przedszkolu akceptuje spontaniczną aktywność swoich pracowników. Ocenił również, że większość nauczycieli angażuje się w wysokim stopniu w pracę zespołów funkcjonujących w przedszkolu. Wszyscy ankietowani nauczyciele zdecydowanie przyznają, że dyrektor zachęca je do współpracy z innymi pracownikami w rozwiązywaniu problemów przedszkola. Podczas wywiadu nauczyciele wskazali następujące zespoły zadaniowe aktywnie działające w przedszkolu:

•Programowe (pracujące nad treściami nauczania).

•Metodyczne (rozwijanie metody pracy z uczniem).

•Wychowawcze i profilaktyczne.

•Szkoleniowe (doskonalenie zawodowe nauczycieli).

•Nieformalne grupy pracowników.

Efekty pracy są analizowane. Wszyscy ankietowani nauczyciele oraz dyrektor, uważają, że w przedszkolu działa optymalna liczba zespołów zadaniowych. Dwóch (z 11) nauczycieli uważa, że wyniki pracy zespołów są oceniane w procesie zewnętrznej ewaluacji, wszyscy że są oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor uważa, że wyniki pracy zespołów są oceniane:

•W procesie bieżącego zarządzania placówką.

•W procesie wewnętrznego nadzoru.

•Przez Radę Pedagogiczną i/lub ogół pracowników pedagogicznych.

•Przez członków zespołu.

Nauczyciel podczas wywiadu uzupełnili swoją wypowiedź i dodali, że wyniki pracy zespołów są również analizowane przez członków tych zespołów poprzez pisanie raportów, planów do dalszego działania zespołu a następnie omówienie wyników na spotkaniach rady pedagogicznej.

Działania dyrekcji przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli. Zdaniem dyrektora w przedszkolu do działań rozwijających kreatywność nauczycieli należy: popieranie inicjatywy nauczycieli, sugerowanie ciekawe lub innych rozwiązań, chwalenie przed pracownikami lub członkami zespołu, różnicowanie dodatków motywacyjnych, przydzielanie nagród dyrektora, prezydenta, stosowanie pochwał ustnych. Wg dyrektora bardzo ważnym czynnikiem kreatywności nauczycieli jest także zaufanie i wiara w ich możliwości i kompetencje. Uważa, że praca w przedszkolu opiera się na działaniach zespołowych i dlatego stara się inspirować nauczycieli do współdziałania i kreatywności, do planowania pracy i wspólnego rozwiązywania problemów. Wspiera pomysły nauczycieli dając im jednocześnie swobodę działania i stwarzając warunki do ich realizacji. Każdy z nauczycieli ma możliwość wyboru dziedziny w której czuje się najlepiej i realizuje się w niej. Jako przykłady kreatywnych działań nauczycieli w przedszkolu dyrektor w ankiecie podał:

• Działalność w Klubie Optymistów: organizacja i prezentacja przedstawień teatralnych dla dzieci (np.: „Tadek Niejadek" i „Kot w Butach"), przygotowanie ofert na kiermasze: bożonarodzeniowe, wielkanocne, festyn „Przyjaciel10-tki", pikniki integracyjne, regaty "Smoczych łodzi".

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

35 / 43


•Realizacja różnorodnych przedsięwzięć: Edukacja przez literaturę, Piosenka na cztery pory roku, Przyjacielskie spotkania, „Słoneczne dni w przedszkolu", "Dobra nocka w przedszkolu", Klub małego aktora, chór przedszkolny, kółko plastyczne, Klub małego ogrodnika.

•Pisanie projektów i programów autorskich: „Mały Optymista", „Prawa Dziecka", projekt „Pomocna dłoń".

•Prowadzenie Bloga przedszkolnego oraz Blogów i gazetek grupowych.

Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że dyrekcja daje nauczycielom możliwość kreatywnego działania. Potwierdzili przykłady działań, które podejmuje dyrektor, aby inspirować ich kreatywne zachowania. Ponadto uważają, że dyrekcja jest otwarta na pomysły wychowawców, inspiruje, zachęca do udziału w kursach, szkoleniach które w miarę możliwości finansuje, inspiruje do działania, podsuwa ciekawe pomysły.

Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola. Dyrektor oraz wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że w ich ocenie nauczyciele wywiązują się z podjętych zobowiązań. Nauczyciele (11 z 11) wyrazili też opinię, że czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola jako całości.

Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy.Dyrektor oraz wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy, którymi były szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne formy. Jako przykłady podali: warsztaty „Talenty i zainteresowania dziecka - jako forma promowania siebie i przedszkola”, Tańce ludowe, „Projekt jako metoda nauczania”, konferencje. Wszyscy potwierdzili jednogłośnie, że uczestnictwo w tych szkoleniach jest bardzo przydatne w praktyce.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

Nauczyciele aktywnie uczestniczą w procesie ewaluacji wewnętrznej. Wypracowane z nadzoru wnioski wykorzystywane są do planowania pracy własnej i pracy przedszkola zgodnie z wynikającymi potrzebami. Wprowadzone zmiany wynikające z nadzoru przyczyniają się do rozwoju przedszkola.

Nauczyciele są zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej. Wszyscy ankietowani nauczyciele zadeklarowali, że uczestniczyli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu, uważają, że jest ona niezbędna, że zrobili to dla poprawy efektów własnej pracy (8 z 11) oraz że jest to zwyczaj panujący w ich przedszkolu (7). 8 nauczycieli oceniło, że zaangażowali się w tę prace w dużym stopniu, a 3 (z 11) że zaangażowali się w tę prace w wystarczającym stopniu. Podczas wywiadu podali najważniejsze powody dla których angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej:

•Sprawdzenie efektów swojej pracy (wiedzą co trzeba zmienić, poprawić, co im wychodzi, a nad czym trzeba jeszcze popracować).

•Zaspokojenie potrzeb rodziców i dzieci.

•Dbanie o podniesienie jakości swojej pracy.

Dyrektor podczas wywiadu stwierdził, że nauczyciele w przedszkolu są angażowani w ewaluację wewnętrzną z inicjatywy dyrektora. Dyrektor na początku roku szkolnego przedstawia plan nadzoru pedagogicznego i przekazuje wnioski wypływające z jego sprawowania, powołuje zespoły do spraw ewaluacji poszczególnych zagadnień (przydziela nauczycieli do pracy w danym zespole problemowym, na zasadzie ich dobrowolności -

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

36 / 43


wszyscy aktywnie uczestniczą w badaniach ewaluacyjnych). Dyrektor uważa, że większość nauczycieli uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej ze świadomością jej przydatności dla poprawienia jakości własnej pracy.

Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola.Dyrektor w ankiecie podaje, że wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wprowadzane są kompleksowo, a wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że są one uwzględniane w planie pracy przedszkola. Nauczyciele w wywiadzie podają przykłady takich wniosków, które zostały uwzględnione przy tworzeniu planu pracy placówki:

•Zmiany w programie wychowawczym (było za mało zabaw ruchowych- zwiększono ilość godzin zabaw ruchowych, promować zdrowy tryb życia).

•Utrwalenie, kontynuowanie zasad dobrego zachowania savoir-vivre'u .

•Praca metodą projektu.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Prawie wszyscy (10 z 11) ankietowani nauczyciele zadeklarowali, że uczestniczyli w pracach zespołów prowadzących ewaluację wewnętrzną. W wywiadzie grupowym nauczyciele wymieniają problematykę, którą zajmowały się poszczególne zespoły prowadzące ewaluację w bieżącym roku szkolnym:

•Wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

•Rodzice partnerami przedszkola.

•Losy absolwentów.

•Promowanie się i kształtowanie wizerunku przedszkola.

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego powodują korzystne zmiany w funkcjonowaniu przedszkola. Wszyscy ankietowani nauczyciele odpowiedzieli, że wnioski te z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są podstawą dla wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola. Nauczyciele podczas wywiadu wymienili najważniejsze ich zdaniem zmiany, wprowadzone w ostatnim czasie: zmiana planu wychowawczego, wprowadzenie koła matematycznego jako dodatkowego zajęcia dla osób zdolnych, podjęcie przedsięwzięć: „Zdrowa piosenka”, „Ruch na 4 pory roku”, "Marzycielska poczta" - wysyłanie kartek dla chorych dzieci. Dyrektor potwierdził wszystkie zmiany wymienione przez nauczycieli oraz dodał następujące: wykorzystanie programów do realizacji zamierzeń programu wychowawczego: „Przez ruch do wiedzy i umiejętności”, „Ruch jest moim przyjacielem” i przedsięwzięć „Wyginam śmiało ciało”- ruch i taniec (z elementami tańca ludowego), „Bezpieczny przedszkolak”. W roku poprzednim duży nacisk położono w przedszkolu na prace metodą projektów. Nie wszyscy nauczyciele wykorzystywali tą metodę w codziennej pracy dlatego ponownie w tym roku szkolnym nauczyciele będą uczyć się pracować tą metodą. Przewidziano zewnętrzne szkolenia na ten temat.

Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Wszyscy ankietowani nauczyciele oraz dyrektor uznali, że zmiany wprowadzane do funkcjonowania przedszkola na podstawie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do jego rozwoju. Podczas wywiadu nauczyciele podali, że zmiany wpłynęły na: rozwój dzieci, wzbogacenie oferty edukacyjnej, kształtowanie cech optymisty u przedszkolaków. Ponadto przedszkole jest bardzo dobrze odbierane w lokalnym środowisku oraz jest bardzo duża ilość osób chętnych do zapisania swoich dzieci do tego przedszkola.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

37 / 43


Wymaganie: Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

Przedszkole dysponuje wystarczającymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów nauczania. Budynek, w którym znajduje się przedszkole wymaga remontu i termomodernizacji.

Warunki lokalowe przedszkolu są wystarczające do realizowania przyjętych w przedszkolu programów nauczania. Prawie połowa (50 z 101) ankietowanych rodziców uważają, że warunki lokalowe są bardzo dobre, (41 z 101) określiło je jako odpowiednie, a (9 z 101) uważa, że występują w tym zakresie braki. Dyrektor i nauczyciele w ankiecie ocenili, że są one wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów. Dyrektor uważa, że nie ma braków lokalowych, lecz są pomieszczenia wymagające modernizacji (sala logopedyczna). Budynek wymaga remontu i termomodernizacji ponieważ istnieje już 30 lat. Obserwacja zajęć pozwala stwierdzić, że nauczyciele pozostawiają dzieciom swobodę ekspresji, a wyposażenie sal sprzyja realizacji założonych celów.

W przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Dyrektor oraz wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne jest wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów. Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że nie ma żadnych braków w wyposażeniu w pomoce dydaktyczne, pomoce na bieżąco są uzupełniane i w miarę możliwości finansowych uzupełniane. Ponadto dodał, że w tym roku szkolnym został opracowany projekt „Pomocna dłoń” i wysłany wniosek do Komisji alkoholowej w celu dofinansowania przedsięwzięcia: modernizacji i wyposażenia sali terapeutycznej. Większość (94 z 101) ankietowanych rodziców uważa, że w przedszkolu jest wystarczająco dużo przyborów i pomocy do zabaw i nauki, przeciwnego zdania jest 6 rodziców. Obserwacja wszystkich (8) zajęć pozwala stwierdzić, ze sale są odpowiedniej wielkości i właściwie oświetlone oraz podzielone są na cześć do odpoczynku i zabawy oraz pracy, a ich wyposażenie umożliwia realizację procesu dydaktycznego. Na podstawie obserwacji przedszkola można stwierdzić, że wyposażenie placu zabaw jest wystarczające.

Istnieje plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego przedszkola. Dyrektor w wywiadzie podał, że przedszkole posiada plan utrzymania i polepszania warunków lokalowych. W Przedszkolu są planowane skuteczne działania w celu poprawy warunków poprzez realizację dostępnych środków finansowych w ramach Planu Budżetowego. Plan budżetu uwzględnia kwoty na zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia oraz usługi remontowe. W Preliminarzu wydatków Rady Rodziców na początku roku szkolnego są zaplanowane środki na zakup pomocy dydaktycznych, plastycznych i wyposażenia. Przedszkole planuje i monitoruje wykonanie termomodernizacji – ocieplenie, wymiany rur ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, CO, wymiany dachu. Kwoty przeznaczone na ten cel przewyższają jednak możliwości finansowe stąd nieodzowna jest pomoc organu prowadzącego. W planach budżetowych na ten rok są już zaplanowane środki na projekt, który już został wykonany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. W ramach poszukiwania środków z zewnątrz w celu wzbogacenia i modernizacji bazy przedszkola złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg na 2013 rok „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w postaci projektu „Pomocna dłoń”. Przedszkole jest wspomagane przez samorząd, rodziców, partnerów we wzbogacaniu warunków lokalowych i pomocy dydaktycznych. Wspomaganie przez samorząd polega na realizacji planu budżetowego. Plan zawiera bieżące remonty i modernizacje związane z wymianą drzwi, modernizacją sal do zajęć dodatkowych. W ramach tych środków została wzbogacona baza przedszkola o zakup wyposażenia przedszkola, sprzętu RTV i AGD oraz wymiana okien i drzwi. Środki pozyskiwane z wynajmu lokalu na zajęcia dodatkowe wpływają na rachunek wydzielony budżetu przedszkola i też wspomagają zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Ze środków Rady Rodziców i przy współpracy z sojusznikami przedszkola zostało zakupione urządzenie do ogródka przedszkolnego „Pociąg” (25.000 zł), zakupiono elementy wyposażenia sal oraz zabawek i pomocy dydaktycznych. Rodzice pomagają poprzez: pieczenie ciast, przygotowanie poczęstunku, czynnościach porządkowych, pomoc w organizacji wycieczek, kiermaszów, festynów, pomoc w organizacji imprez i uroczystości w środowisku lokalnym. Przekazują na rzecz grupy pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, okazy przyrodnicze. Lokalni przedsiębiorcy: hurtownie warzywne, spożywcze, piekarnie, księgarnie, hurtownie zabawek wzbogacają przedszkole w: produkty do kiermaszów, festynów, loterie fantową, wzbogacają bibliotekę przedszkolną. Ponadto Przedszkole dostaje nagrody za udział w akcjach proekologicznych, w akcjach charytatywnych, przedsięwzięciach i konkursach. Na podstawie analizy dokumentów można potwierdzić, że istnieje kosztorys termoizolacji budynku oraz projekt modernizacji sali terapeutycznej.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

38 / 43


Podejmowane są działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego przedszkola. Dyrektor w ankiecie oświadczył, że podejmował działania zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych i wyposażenia dydaktycznego według istniejącego planu. Dzieci w wywiadzie zgodnie stwierdziły, że lubią swoje przedszkole, ponieważ: poznają tu nowych kolegów i koleżanki, bo w przedszkolu są różne zabawki, bo panie są miłe, bo mogą wychodzić na podwórko, bo mogą się uczyć i malować, bo rozwijają swoje umiejętności. Przedszkolaki uważają, że przedszkole jest po to, by się wielu rzeczy nauczyć, rozwinąć swoje umiejętności oraz żeby rodzice nie martwili się o swoje dzieci ponieważ w przedszkolu jest bezpiecznie. Analiza dokumentacji potwierdziła, że przedszkole posiada listę potrzeb w zakresie wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia w pomoce dydaktyczne.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

39 / 43


Wnioski z ewaluacji:

1.Udział przedszkola w zewnętrznych programach i projektach, własna działalność innowacyjna oraz różnorodność podejmowanych działań pozytywnie wpływają na wszechstronny rozwój dzieci oraz placówki.

2.Działania związane z zapewnianiem dzieciom bezpiecznego pobytu i warunków do rozwoju, które zauważane są i podkreślane przez wszystkich respondentów, dają wychowankom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.

3.Placówka posiada koncepcję pracy, której założenia znane są i w pełni akceptowane przez rodziców, co skutkuje harmonijną współpracą przedszkola z domem rodzinnym w procesie wychowania i edukacji dzieci.

4.Główne założenia koncepcji pracy przedszkola, takie jak kształtowanie w dzieciach optymizmu, kreatywności oraz rozwijanie inteligencji wielorakich pozwalają na gruntowne przygotowanie dzieci do funkcjonowania w szkole.

5.Przedszkole prowadzi w sposób systematyczny i ciągły analizę osiągnięć dzieci oraz procesów zachodzących w placówce, co pozwala na wytyczenie właściwych kierunków dalszej pracy mającej na celu podnoszenie jakości pracy przedszkola.

6.Różnorodna działalność informacyjna przedszkola min. prowadzenie blogu na stronie internetowej placówki sprawia, że w lokalnym środowisku znane są osiągnięcia placówki i jej wychowanków.

7.Ścisła współpraca przedszkola z rodzicami, min. poprzez działalność „ Klubu Optymistów” polegająca na współdecydowaniu o organizacji, bazie i wyposażeniu oraz uczestnictwie w działaniach, pozytywnie wpływa na jednolite oddziaływania wychowawcze i kształtowanie u dzieci określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wiadomości i umiejętności.

8.Różnorodność działań placówki w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów (organizacja zajęć dodatkowych - rytmicznych, teatralnych, tanecznych, językowych, wokalnych oraz wyrównawczych – logopedycznych i korekcyjnych), sprzyja nabywaniu przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

9.Podejmowana w przedszkolu współpraca z różnymi instytucjami oraz akceptowane przez rodziców działania wychowawcze i profilaktyczne (promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, rozwijanie poprzez ruch, spotkania ze stomatologiem, spotkania z policjantką, strażakiem), pozytywnie wpływają na rozwój u dzieci zachowań prospołecznych.

10.Przedszkole systematycznie śledzi losy swoich absolwentów, a uzyskane informacje wykorzystuje w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej.

11.Przedszkole jest organizatorem imprez integracyjnych, festynów ekologicznych i rodzinnych, w których biorą udział rodzice dzieci i mieszkańcy dzielnicy, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku przedszkola.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

40 / 43


12.Wnioski z nadzoru pedagogicznego, w tym z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu jakości pracy przedszkola.

13.Dyrektor skutecznie sprawując nadzór pedagogiczny wpływa na kreatywność nauczycieli, dba o rozwój placówki i promocję jej działań w środowisku.

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

41 / 43


Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

Obszar: Efekty

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

A

Dzieci są aktywne

B

Respektowane są normy społeczne

B

Obszar: Procesy

 

Przedszkole ma koncepcję pracy

B

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej

A

wychowania przedszkolnego

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają

B

charakter zorganizowany

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są

B

efektem współdziałania nauczycieli

 

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans

B

edukacyjnych

 

Obszar: Środowisko

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz

A

wzajemnego rozwoju

 

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które

B

uczęszczały do przedszkola

 

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

B

Rodzice są partnerami

A

Obszar: Zarządzanie

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach

B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i

B

wyposażenie

 

 

Raport z ewaluacji: Przedszkole Miejskie nr 10

42 / 43


Raport sporządzili:

 Krzysztof Skrzycki

 Joanna Łukaszewicz

Kurator Oświaty:

................................................