Regulamin elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

 

UWAGA

  • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
  • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli  w roku szkolnym 2014/2015, będą przyjmowane automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie składanych przez rodziców u dyrektora przedszkola/ szkoły deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej!
  • 2,5 roku - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w do 31 sierpnia 2015 r. musi osiągnąć wiek 2, 5 roku, tzn. być urodzone przed 1 marca 2013 r.).
  • O miejsca w przedszkolach mogą również ubiegać się rodzice dzieci nie będących mieszkańcami Miasta Kołobrzeg.

I.  PRZEBIEG REKRUTACJI

ETAP wstępny – informator

Od dnia 23.02. 2015 r. na stronie internetowej dla rodziców  www.przedszkole.kolobrzeg.vnabor.pl  dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych  i oddziałów przedszkolnych   w szkołach publicznych znajdujących się na terenie miasta Kołobrzeg. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola/ szkoły, oferta edukacyjna przedszkola/ szkoły dla oddziałów przedszkolnych, opis przedszkola/szkoły. Na stronie będzie omówiony sposób wprowadzania danych dziecka do systemu rekrutacji.

ETAP I - Wypełnianie Formularza Zgłoszeniowego do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 2 marca 2015 r. od godz. 00.01 do 27 marca 2015 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Formularza Zgłoszeniowego dziecka do przedszkola do 27 marca 2015 r. do godz. 16.00.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego dziecka  do placówki. W Formularzu Zgłoszeniowym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których dziecko stara się  o przyjęcie.

Dwa sposoby składania podań (Formularza Zgłoszeniowego) przez rodziców

Pierwszy: Rodzic wypełnia w dwóch egzemplarzach Formularz Zgłoszeniowy elektronicznie poprzez stronę internetową www.przedszkole.kolobrzeg.vnabor.pl, drukuje go w dwóch egzemplarzach, podpisuje, a następnie udaje się do przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru (czyli przedszkola/ szkoły znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli/ szkół, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu jego złożenia . W przedszkolu / szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia na jednym egzemplarzu Formularza.

W przypadku braku dostępu do komputera i Internetu, będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego logowania się w celu wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, w przedszkolu, do którego rodzic zamierza zapisać dziecko ( „przedszkole pierwszego wyboru” )

lub w:

  • Biurze Informatyki, Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13, p. 10
  • Wydziale Edukacji Kultury i Sportu, Urząd Miasta, , ul. Ratuszowa 13, p. 115

Drugi: W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy formularz  (można go otrzymać w każdym przedszkolu/ szkole, w której funkcjonują oddziały przedszkolne) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu dane  wprowadzi Dyrektor przedszkola / Sekretarz szkoły.

ETAP II - Potwierdzanie podania (Formularza Zgłoszeniowego) w przedszkolu pierwszego wyboru

Jeśli rodzic wypełnił podanie za pośrednictwem strony internetowej, to jego podanie zostało zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić  Formularz Zgłoszeniowy najpóźniej do 27 marca 2015 r. do godz. 16.00.

ETAP III - Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych . Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola/ oddziału przedszkolnego na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w formularzu, które z kryteriów spełnia ich dziecko). Wyniki rekrutacji będą dostępne 17 kwietnia 2015 r.  o godz. 14.00 w przedszkolach/ szkołach. Rodzic za pośrednictwem strony internetowej ma także możliwość sprawdzenia, czy jego dziecko zostało przydzielone do któregoś z przedszkoli wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym.

ETAP IV - Listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 17 kwietnia  2015 r. o godz. 14.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić :

  • w placówce
  • logując się na stronie internetowej dla rodziców

ETAP V - Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć formularz w przedszkolu, które ma wolne miejsca. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od 27 kwietnia 2015 r. , gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach. Od 27 kwietnia do 08 maja 2015 r. placówki (w przypadku wolnych miejsc) przyjmują dzieci nie przyjęte w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej nastąpi 12 maja 2015 r.

 

 

 


 II. KRYTERIA NABORU dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

 

Kryteria główne zgodne z art. 20 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów

 

Do przedszkola, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przyjmuje się:

1.        Kandydatów  zamieszkałych na obszarze Miasta Kołobrzeg.

Spełnienie tego kryterium  potwierdza się okazaniem dowodu osobistego rodziców/ opiekunów kandydata lub oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata. ( Załącznik nr 1 )

 

2.       Kandydatów z rodzin wielodzietnych – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata. ( Załącznik nr 2 )

 

3.       Kandydaci niepełnosprawni.

 

Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

4.        Kandydaci jednego niepełnosprawnego rodzica.

 

Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

5.        Kandydaci obojga niepełnosprawnych  rodziców.

 

Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

6.        Kandydaci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo.

Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

7.       Kandydaci samotnych rodziców – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone dokumentem w postaci prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. ( Załącznik nr 3)

 

8.       Kandydaci objęci pieczą zastępczą.

 

Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  - Oświadczenie  o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Kołobrzeg                                                                                                                                       

 

             …………………….   

data

……………………………………………………..

 

……………………………………………………..

 imię i nazwisko Wnioskodawców

 ……………………............................................

 adres zamieszkania

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

                Na podstawie art. 20 c. ust. 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oświadczam, że  moje dziecko ………………………………………………………………………………………………………

(imię  i nazwisko)

zamieszkuje na terenie Miasta Kołobrzeg.

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 ………………………………………

                                                                                                                             czytelne podpisy Wnioskodawców

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2     - Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej                                                                                                                                        

 

             …………………….   

data

……………………………………………………..

 

……………………………………………………..

 imię i nazwisko Wnioskodawców

 …………………….............................................

 adres zamieszkania

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

                Na podstawie art. 20 t. ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………………………………………………

wychowywane jest w rodzinie wielodzietnej, co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 ………………………………………

                                                                                                                             czytelne podpisy Wnioskodawców

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  3  -     Oświadczenie   o samotnym wychowywaniu kandydata                                                                                                                            

 

             …………………….   

data

……………………………………………………..

 imię i nazwisko Wnioskodawcy

 …………………….................................

 adres zamieszkania

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

                Na podstawie art. 20t. ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oświadczam, o  samotnym wychowywaniu  dziecka ………………………………………………………………………………………………………

 

oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 Do oświadczenia dołączam:

a)       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację*

b)       akt zgonu *

--------------------------------

*właściwe zaznaczyć

 

 …………………………………..

                                                                                                                             czytelny podpis Wnioskodawcy